Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę "napadu stulecia" dokonał wykładni pojęcia z art. 60 § 3 k.k.

26 maja 2021 r.

II KK 142/20 

W dniu 1 marca 2021 r. Sąd Najwyższy - Izba Karna po rozpoznaniu kasacji w sprawie o  przestępstwo ocenione przez środki masowego przekazu jako „napad stulecia” dokonał wykładni pojęcia ujawnienia informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia, którym posługuje się art. 60 § 3 k.k.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 1 marca 2021 r. sygn. akt II KK 142/20, Sąd Najwyższy dokonał wykładni pojęcia z art. 60 § 3 k.k., który stanowi dla sądu obligatoryjną przesłankę nadzwyczajnego złagodzenia kary. 

Dokonując wykładni pojęcia, Sąd Najwyższy odniósł się m. in. do sposobu i formy ujawnienia przez sprawcę przestępstwa organom ścigania informacji, dotyczących współsprawców, stwierdzając przy tym, że:

1) art. 60 § 3 k.k. nie określa formy ani terminu w jakim sprawca ma ujawnić przed organem powołanym do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. Przyjąć zatem należy, iż ujawnienie tych informacji może nastąpić zarówno w formie procesowej w postaci wyjaśnień złożonych podczas przesłuchania sprawcy w charakterze podejrzanego (forma procesowa), w formie procesowej nie stanowiącej jednak dowodu w sprawie (np.: protokół przesłuchania sprawcy w charakterze świadka, protokół sporządzony w trybie art. 304a k.p.k.), jak też, w wypadkach uzasadnionych okolicznościami sprawy, także w innej formie – ustnej, pisemnej, elektronicznej – zaakceptowanej przez organ powołany do ścigania przestępstw i umożliwiającej zapoznanie się z jej treścią (forma pozaprocesowa). Jednakże w razie ujawnienia informacji określonych w powołanym przepisie w formie pozaprocesowej lub procesowej nie stanowiącej dowodu w sprawie, denuncjator musi je potwierdzić w formie wyjaśnień przed organem powołanym do ścigania przestępstw, a także podtrzymać je na rozprawie, aby skorzystać z przywileju określonego w art. 60 § 3 k.k.

2) ujawnienie informacji dotyczącej osoby uczestniczącej w popełnieniu przestępstwa nie ogranicza się tylko do podania jego tożsamości. Przekazanie przez sprawcę organowi powołanemu do ścigania przestępstw informacji o miejscu pobytu ukrywającego się współsprawcy stanowi „ujawnienie informacji dotyczącej osoby uczestniczącej w popełnieniu przestępstwa” w rozumieniu art. 60 § 3 k.k.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 czerwca 2021 r., godz. 10:13
Przejdź do początku