Zagadnienia prawne

 • III CZP 116/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 31 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 13 marca 2015 r.

  Czy dopuszczalne jest wyzbycie się prawa do użytkowania wieczystego części nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r.

  Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.

 • III CZP 115/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 marca 2015 r.

  Czy dopuszczalne jest zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w sądzie pierwszej instancji, którego przedmiotem jest zwrot wniosku uczestnika o rozliczenie nakładów, złożonego w toku postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2015 r.

  Na zarządzenie przewodniczącego w sądzie pierwszej instancji o zwrocie wniosku uczestnika postępowania o rozliczenie nakładów, złożonego w toku postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności, przysługuje zażalenie.

 • III CZP 114/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 29 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 19 maja 2015 r.

  Czy szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października  1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2013.1226) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, w wyniku której konieczne jest ponowne wykonanie czynności agrotechnicznych przygotowujących pole do zasiewu?​

  III-CZP-0114_14_p.pdfPostanowienie SN w sprawie sygn. akt III CZP 62/14

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r.

  Szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

 • III CZP 113/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 19 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 marca 2015 r.

  ​Czy po stronie pozwanej istnieje współuczestnictwo konieczne wszystkich członków konsorcjum jako wykonawcy w sytuacji, gdy umowa z zamawiającym nie podlega reżimowi ustawy Prawo zamówień publicznych, a konsorcjanci w umowie konsorcjum nie wskazali zasad odpowiedzialności każdego z nich wobec kontrahentów zewnętrznych?

  Dnia 6 marca 2015 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 112/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 18 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 czerwca 2015 r.

  Czy sąd może z urzędu stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz osoby, która o to nie wnosiła?​

  III-CZP-0112_14_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2015 r.

  Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania.

 • III CZP 110/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

  ​Czy w sprawach o uchylenie (wygaśnięcie, ustalenie nieistnienia) obowiązku alimentacyjnego strona pozwana jest z mocy ustawy zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

  W sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego pozwany nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

 • III CZP 111/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 marca 2015 r.

  ​Czy gminie przysługuje w trybie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prawo pierwokupu przy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej w drodze decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1a pkt 2 w związku z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?

  III-CZP-0111_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2015 r.

  Gminie przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej w drodze decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przyznanego na podstawie art. 7 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279 ze zm.), w prawo własności nieruchomości.

 • III CZP 109/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 15 grudnia 2014 r.

  - ​Czy w oparciu o art. 145 § 1 k.c. w zw. z art. 233 k.c. jest prawnie dopuszczalnym ustanowienie służebności gruntowej obciążającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości nie posiadającej dostępu do drogi publicznej;
  - Czy w oparciu o art. 145 § 1 k.c. w zw. z art. 233 k.c. jest prawnie dopuszczalnym ustanowienie służebności gruntowej obciążającej prawo własności danej nieruchomości na rzecz każdoczesnego użytkowaniem wieczystego nieruchomości nie posiadającej dostępu do drogi publicznej?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 108/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

  Czy powództwo rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji zwierzęcej przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie z umowy kontraktacji jest sprawą gospodarczą powierzoną do rozpoznania sądowi gospodarczemu?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

  Sprawa z powództwa producenta rolnego - rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji zwierzęcej - przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie wynikające z umowy kontraktacji jest sprawą gospodarczą.

 • III CZP 107/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 1 grudnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 15 września 2015 r.

  Czy sąd cywilny może stwierdzić nieważność umowy sprzedaży nieruchomości (umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste), zawartej przed dniem 1 stycznia 1998 r., z tego tylko powodu, że narusza ona prawo poprzedniego właściciela do zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, która stała się zbędna na cele publiczne?​

  Wniosek RPO

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2015 r.

  Umowa sprzedaży wywłaszczonej nieruchomości oraz umowa ustanowienia użytkowania wieczystego na takiej nieruchomości nie są nieważne z powodu ich zawarcia z naruszeniem art. 69 ust. 1 i art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.).

 • III CZP 106/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 listopada 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

  ​Czy przejście obowiązków, o którym mowa w art. 788 § 1 k.p.c., następuje w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę akcyjną?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

  Przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia uprawnienia lub obowiązku w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 551 § 5 i art. 584[2] § 1 k.s.h.).

 • III CZP 105/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 listopada 2014 r.
  Data orzeczenia: 19 lutego 2015 r.

  1. Czy niezłożenie przez wierzyciela wniosku o  orzeczenie wobec dłużnika lub jego reprezentanta zakazu prowadzenia działalności gospodarczej  w terminie roku od dnia, w którym osoba ta była obowiązana złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika (art. 377 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze; dalej: p.u.n.), powoduje niemożność orzeczenia powyższego zakazu, jeżeli wskazany termin roczny upłynął przed wejściem w życie ustawy z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr. 53, poz. 434), a wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika został złożony i oddalony przez Sąd na podstawie art. 13 p.u.n. po wejściu w życie ustawy z 6 marca 2009 r.?
  - a w razie odpowiedzi negatywnej:
  2. Czy ustalając przesłanki, od zaistnienia których zależy orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, sąd bierze pod uwagę jedynie okres niewykonywania przez dłużnika lub jego reprezentanta obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który miał miejsce po wejściu w życie ustawy z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli termin roczny określony w art. 377 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze upłynął przed wejściem w życie ustawy z 6 marca 2009 r., a wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika został złożony i oddalony przez Sąd na podstawie art. 13 p.u.n. po wejściu w życie ustawy z 6 marca 2009 r.?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r.

  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji określonych w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. Nr 60 poz. 535; obecnie jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.; dalej: " p.u.n.") może być orzeczony również wtedy, gdy przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U. Nr 53, poz. 434) upłynął termin roku biegnący od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu zostało wszczęte po wejściu w życie tej ustawy w terminie roku od dnia oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 p.u.n. W takim postępowaniu za podstawę orzeczenia należy brać także stan rzeczy istniejący przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2009 r.

 • III CZP 104/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 listopada 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

  ​Czy zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonane przez organ egzekucyjny w trybie art. 889 § 1 k.p.c. jest skuteczne w odniesieniu do zgromadzonych na tym rachunku środków niepodlegających egzekucji z mocy art. 831 § 1pkt 2a k.p.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

  Zajęcie rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone.

 • III CZP 103/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 listopada 2014 r.
  Data orzeczenia: 19 lutego 2015 r.

  ​Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek cofnięcia wniosku przez wierzyciela pierwotnego po dokonaniu cesji wierzytelności oznacza, że znajduje zastosowanie art. 825 pkt 1 k.p.c.w związku z art. 203 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c. nie wywołując skutków w zakresie przerwy biegu przedawnienia, a przyczyny, którymi kierował się wierzyciel są irrelewantne dla oceny skutków umorzenia w zakresie prawa materialnego, czy też zgodnie z art. 124 k.c. po każdym przerwaniu  biegu terminu przedawnienia i prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego w trybie art. 825 pkt 1 k.p.c. biegnie ono na nowo?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r.

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela - banku, prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności - niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.

 • III CZP 102/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 października 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

  ​Czy stan zdrowia strony, u której stwierdzono chorobę psychiczną i upośledzenie umysłowe uzasadnia badanie przez sąd z urzędu ewentualnej nieważności oświadczenia tej strony o ustanowieniu pełnomocnika procesowego, skutkującej nieważnością postępowania z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika (art. 379 pkt 2 k.p.c.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

  Osoba z zaburzeniami psychicznymi, mająca zdolność procesową, może udzielić pełnomocnictwa procesowego.

 • III CZP 101/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 października 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 grudnia 2014 r.

  ​Czy art. 138 § 3 Ordynacji podatkowej stanowi podstawę do ustanowienia przez sąd rejestrowy kuratora upoważnionego do reprezentowania osoby prawnej tylko w zakresie czynności wszczęcia przez organ i przeprowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego czy też do ustanowienia kuratora materialno prawnego w oparciu o art. 42 k.c. i upoważnienia takiego kuratora do działania za tę osobę również w innych postępowaniach (w tym podatkowych)?

  III-CZP-0101_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r.

  Artykuł 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012, poz. 749 ze zm.) jest podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na mocy art. 42 § 1 k.c.

 • III CZP 100/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 października 2014 r.
  Data orzeczenia: 19 lutego 2015 r.

  ​Czy zażalenie wniesione w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia bezpośrednio do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie, jest zażaleniem wniesionym z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 395 § 2 k.p.c.?

  III-CZP-0100_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r.

  Przewidziany w art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji jest zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła zażalenie do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie (art. 397 § 2 zdanie pierwsze w związku z art. 369 § 3 k.p.c.).

 • III CZP 99/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 października 2014 r.
  Data orzeczenia: 13 października 2014 r.

  ​Czy przejście obowiązków, o którym mowa w art. 788 § 1 k.p.c., następuje w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę akcyjną?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

 • III CZP 98/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 października 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 grudnia 2014 r.
  Czy art. 3 ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi podstawę do rozpoznania wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 34 ust. 1 dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U  Nr 13, poz. 87 z późn. zm.), w trybie postępowania nieprocesowego, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy zachowanie przez wnioskodawcę terminu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. ma znaczenie dla trybu postępowania, w którym żądanie tego rodzaju podlega rozpoznaniu?
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r.

  Wniosek Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. Nr 13, poz. 87 ze zm.) podlega rozpoznaniu w trybie postępowania nieprocesowego; odmawia podjęcia uchwały w pozostałej części.

 • III CZP 97/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 października 2014 r.
  Data orzeczenia: 13 października 2014 r.

  ​Czy zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonane przez organ egzekucyjny w trybie art. 889 § 1 k.p.c. jest skuteczne w odniesieniu do zgromadzonych na tym rachunku środków niepodlegających egzekucji z mocy art. 831 § 1pkt 2a k.p.c.?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

 • III CZP 96/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 1 października 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

  ​Czy prokurator zlecając komornikowi wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu majatkowym jest zgodnie z art. 771 k.p.c. zwolniony od ponoszenia kosztów postępowania zabezpieczającego, czy też zgodnie z art. 39 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) zobowiązany jest do ich poniesienia?

  III-CZP-96_14_p.pdfWniosek Prokuratora Generalnego

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

  W postępowaniu o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, wydanym na podstawie art. 291 k.p.k., prokurator nie ponosi kosztów postępowania zabezpieczającego.

 • III CZP 95/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 września 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 października 2014 r.

  Czy powództwo rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji zwierzęcej przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie z umowy kontraktacji jest sprawą gospodarczą powierzoną do rozpoznania sądowi gospodarczemu?​

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

 • III CZP 94/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 września 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  ​Czy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości dopuszczalna jest apelacja od postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie części nieruchomości gruntowej, której dotyczył wniosek o stwierdzenie zasiedzenia?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2014 r.

  W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia niedopuszczalna jest apelacja od postanowienia w zakresie niezawierającym rozstrzygnięcia co do części nieruchomości objętej żądaniem wnioskodawcy.

 • III CZP 93/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 września 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 grudnia 2014 r.

  Czy termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot refundacji leków, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027) przez przedsiębiorcę prowadzącego ogólnodostępną aptekę jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i jako takie podlega trzyletniemu okresowi przedawnienia zgodnie z art. 118 k.c., czy też ze względu na publicznoprawny charakter należy je kwalifikować wyłącznie jako roszczenie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i w związku z tym podlega ono dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia?​

  III-CZP-0093_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r.

  Roszczenie przedsiębiorcy prowadzącego aptekę o refundację ceny leku lub wyrobu medycznego (art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 127) jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • III CZP 92/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 września 2014 r.
  Data orzeczenia: 3 grudnia 2014 r.

  1. Czy współwłaściciel nieruchomości jest uprawniony do samodzielnego dochodzenia od gminy na podstawie art. 417 k.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy z 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 ze zm.) odszkodowania za szkodę wynikłą z niedostarczenia lokalu socjalnego uprawnionemu lokatorowi w pełnej wysokości, czy wyłącznie w zakresie odpowiadającym wielkości jego udziału we współwłasności?
  2. czy dochodzenie takiego odszkodowania jest czynnością zachowawczą?​

  III-CZP-0092_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r.

  Współwłaściciel nieruchomości może dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej wysokości za szkodę wynikłą z niedostarczenia uprawnionemu lokatorowi lokalu socjalnego (art. 209 k.c. w związku z art. 417 k.c. i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego; tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

 • III CZP 90/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 września 2014 r.
  Data orzeczenia: 3 grudnia 2014 r.

  I. Czy po zakończeniu postępowania upadłościowego spółki akcyjnej i wykreśleniu jej z rejestru byli akcjonariusze tej spółki sa uprawnieni do dochodzenia przypadających im należności z majątku, który ujawniony został po wykreśleniu spółki z rejestru, a jeżeli tak, to w jakim powinno nastąpić to trybie?;
  II. w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie I,
  czy w sytuacji, o jakiej mowa w tym pytaniu, konieczne jest podjęcie czynności zmierzających do przywrócenia wpisu w rejestrze w celu dokonania likwidacji poza postępowaniem upadłościowym, (które zostało już zakończone)?​

  III-CZP-0090_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r.

  ​W razie ujawnienia po wykreśleniu spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców majątku spółki nie objętego likwidacją, stosuje się w drodze analogii przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące likwidacji spółki akcyjnej w organizacji.

 • III CZP 91/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 września 2014 r.
  Data orzeczenia: 3 grudnia 2014 r.

  Czy policjantowi przywróconemu do służby przysługuje droga sądowa (art. 2 k.p.c.) w zakresie żądania odszkodownia w postaci utraconych korzyści, stanowiących różnicę pomiędzy uposażeniem, jakie przysługiwałoby jemu, gdyby pełnił służbę, a świadczeniem pieniężnym, wypłaconym za okres pozostawania poza służbą w trybie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U.2007.43.277 j.t.), w brzmieniu ustalonym nowelą z dnia 28 marca 2008 r. (Dz.U.2008.86.521), przy uwzględnieniu, że policjant nie zainicjował postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji odmawiającego wypłaty uposażenia za ten okres?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r.

  Policjantowi przywróconemu do służby przysługuje droga sądowa do dochodzenia roszczenia o utracone korzyści w postaci różnicy pomiędzy uposażeniem, które otrzymałby, gdyby pełnił służbę a świadczeniem za okres pozostawania poza służbą, wypłaconym na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz.U. 2011 r., Nr 287, poz. 1687).

 • III CZP 89/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 1 września 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 listopada 2014 r.

  ​a) Czy jednostka badawczo-rozwojowa działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 ze zm.) podlega ograniczeniom co do możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w sposób określony w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
  b) w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie - czy czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu określonego w art. 85 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych jest nieważna?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.

  Umowa zawarta przez jednostkę badawczo-rozwojową, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 ze zm.), z naruszeniem zakazu określonego w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) jest nieważna.

 • III CZP 88/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 sierpnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  Czy w sprawie o zachowek Sąd ma obowiązek dopuścić z urzędu niezbędny do jej rozstrzygnięcia dowód z opinii biegłego?,
  a w przypadku odpowiedzi pozytywnej:
  Czy obowiązek ten powstaje także wówczas, gdy strony są reprezentowane przez fachowych pełnomocników?​

  ​Sąd Najwyższy postanowił przejąć sprawę do rozpoznania.

 • III CZP 87/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 sierpnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 listopada 2014 r.

  Czy ważna jest umowa sprzedaży nieruchomości dokonywana przez wspólnotę leśno-gruntową legitymującą się tylko tytułem do nieruchomości w postaci wypisu z rejestru gruntów i może być podstawą do założenia księgi wieczystej i wpisania prawa własności na rzecz nabywcy nieruchomości?​

  Dnia 26 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 86/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 21 sierpnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 listopada 2014 r.

  ​Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowań posadowionych na tym gruncie pobrać należy od wniosku:
  - jedną opłatę stałą - jeśli tak, to czy w wysokości określonej w art. 40 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), czy też określonej w art. 23 ust. 1 tejże ustawy, czy też
  - dwie odrębne opłaty stałe od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia każdego z tych praw (wieczystego użytkowania i własności nieruchomości budynkowej) - a jeśli tak, czy od wniosku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego pobierana jest opłata w wysokości określonej w art. 40 czy 23 ust. 1 ww. ustawy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.

  Od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków i innych urządzeń, pobiera się opłatę stałą określoną w art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.).

 • III CZP 83/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 sierpnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 listopada 2014 r.

  Czy w wypadku, o jakim mowa w art. 48 ust. 5 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) i art. 7 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. z 1994 r., Nr 119, poz. 567 z późn. zm.), to jest w razie nieodpłatnego nabycia przez najemcę od spółdzielni mieszkaniowej prawa własności lokalu mieszkalnego, przekazanego uprzednio tej spółdzielni nieodpłatnie przez przedsiębiorstwo państwowe, państwową osobę prawną lub państwową jednostkę organizacyjną, dopuszczalna jest przewidziana w art. 358[1] § 3 k.c. sądowa waloryzacja kaucji mieszkaniowej, wpłaconej przez najemcę na rzecz przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej?​

  III-CZP-0083_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.

  W razie nieodpłatnego przeniesienia na najemcę prawa własności lokalu mieszkalnego na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), art. 358[1] § 3 k.c. nie ma zastosowania do wierzytelności o zwrot kaucji, o której mowa w art. 48 ust. 5 zdanie drugie tej ustawy.

 • III CZP 84/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 sierpnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 listopada 2014 r.

  Czy roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu wchodzącym w skład majątku wspólnego, jest roszczeniem o świadczenie okresowe?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.

  Roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, wchodzącym w skład majątku wspólnego, nie jest roszczeniem o świadczenia okresowe.

 • III CZP 85/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 sierpnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  Czy przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie, wydane na podstawie art. 510 § 1 k.p.c.?​

  III-CZP-0085_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2014 r.

  Dopuszczalna jest skarga na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie (art. 510 § 1 i art. 398[22] § 1 k.p.c.).

 • III CZP 82/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 6 sierpnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015 r.

  Czy obowiązywanie art. 9 ust. 3 i 4 (po zmianie numeracji - art. 16 ust. 3 i 4) ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej (Dz. U. Nr 17, poz. 71 ze zm.) stanowiło przeszkodę w skutecznym dochodzeniu wydania nieruchomości będącej w posiadaniu Skarbu Państwa, powodującą zawieszenie biegu zasiedzenia na podstawie art. 53 dekretu z dnia 11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe (Dz. U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) w zw. z art. 109 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. - Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34 poz. 311) w zw. z art. XLI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 94 ze zm.) a następnie art. 175 z art. 121 pkt 4 k.c.?​

  III-CZP-0082_14_p.pdfPostanowienie SN w sprawie sygn. akt IV CSK 473/13

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2015 r.

  Obowiązywanie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71 ze zm.; art. 16 ust. 3 i 4 w tekście jednolitym: Dz.U. z 1989 r. Nr 58, poz. 348 ze zm.) nie stanowiło przyczyny zawieszenia biegu zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości objętych art. 9 ust. 1 (art. 16 ust. 1) tej ustawy.

 • III CZP 80/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 listopada 2014 r.

  Czy w przypadku uchylenia przez Sąd Najwyższy zapadłego w drugiej instancji wyroku uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, rozpoznawać ją może w tym samym składzie?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.

  W razie uchylenia przez Sąd Najwyższy, na skutek zażalenia przewidzianego w art. 394[1] § 1[1] k.p.c., wyroku sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę w tym samym składzie.

 • III CZP 81/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 30 lipca 2014 r.

  ​Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowań posadowionych na tym gruncie pobrać należy od wniosku:
  - jedną opłatę stałą - jeśli tak, to czy w wysokości określonej w art. 40 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), czy też określonej w art. 23 ust. 1 tejże ustawy, czy też
  - dwie odrębne opłaty stałe od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia każdego z tych praw (wieczystego użytkowania i własności nieruchomości budynkowej) - a jeśli tak, czy od wniosku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego pobierana jest opłata w wysokości określonej w art. 40 czy 23 ust. 1 ww. ustawy?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 79/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.

  Czy w egzekucji czynności zastępowalnych wszczętej na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c., w toku której umocowano wierzyciela do wykonania tychże czynności na koszt dłużnika, organ egzekucyjny dokonujący rozliczenia sumy przyznanej wierzycielowi od dłużnika potrzebnej do wykonania czynności, uprawniony jest do badania prawidłowości jej wykonania i uwzględnienia w końcowym rozliczeniu przyznanej sumy ewentualnej wadliwości zrealizowanych pezez wierzyciela czynności zastępczych?​

  III-CZP-0079_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 5 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 78/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 23 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 20 stycznia 2015 r.

  Czy zdarzeniem prawnym, które zgodnie z art. 160 § 6 k.p.a. wyznacza początek terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem 1 września 2004 r., a której nieważność albo wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono decyzją właściwego ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego po tym dniu (uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej SN z dnia 31 marca 2011 r., III CZP 112/10, OSNC 2011 z. 7-8, poz. 75) oraz przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), jest wydanie w pierwszej instancji decyzji nadzorczej, od której stronie przysługiwał wniosek do właściwego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy, czy też dopiero wydanie kolejnej decyzji przez ten sam organ w wyniku złożenia takiego wniosku na zasadzie art. 127 § 3 k.p.a.?​

  III-CZP-0078_14_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2015 r.

  Jeżeli w wyniku wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, strona poniosła szkodę, a właściwy minister lub samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło - po tym dniu, lecz przed dniem 11 kwietnia 2011 r. - nieważność tej decyzji albo jej wydanie z naruszeniem prawa, termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie przewidziany w art. 160 § 6 k.p.a. rozpoczyna bieg z chwilą bezskutecznego upływu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w razie jego złożenia - z chwilą wydania decyzji po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

 • III CZP 77/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.

  Czy przepis § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.) ma zastosowanie także do nieruchomości odłączonej z dotychczasowej księgi wieczystej, w której ujawniono wzmiankę o wszczęciu egzekucji z nieruchomości - odłączonej na zasadzie przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687)?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r.

  Przewidziany w § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122, ze zm.) obowiązek przeniesienia przez sąd z urzędu do współobciążenia wszystkich praw, roszczeń, innych ciężarów lub ograniczeń ciążących na nieruchomości do nowej lub innej księgi wieczystej nie dotyczy nieruchomości odłączonej na zasadzie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687).

 • III CZP 76/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.

  Czy warunkiem koniecznym dla skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia nie został zastrzeżony (art. 498 § 1 k.c.) jest wcześniejsze wezwanie dłużnika do zapłaty tej kary (art. 455 k.c.)?​

  III-CZP-0076_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r.

  Wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym z art. 455 k.c.

 • III CZP 75/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.

  Czy wysokość opłaty naliczanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji dotyczącej ubezpieczonego dłużnika (na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, ze zm. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.01.2003 r. - Dz.U. Nr 8, poz. 95 - w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez ZUS za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania) uzależniona jest od liczby płatników składek dotyczących tego ubezpieczonego?​

  III-CZP-0075_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 5 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 74/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.
  1. Czy droga konieczna wyznaczana dla nieruchomości nie posiadającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 k.c.) może przebiegać przez teren zabudowany (co wymagać będzie usunięcia tych zabudowań) w sytuacji gdy:
   a) budynek gospodarczy został wybudowany przed wszczęciem postępowania sądowego bez stosownych zezwoleń, ale budowa ta została następnie zalegalizowana (i wydano pozwolenie na użytkowanie budynku) - w postępowaniu administracyjnym innym uczestnikom odmówiono jednak statusu strony i nie mieli oni możliwości skutecznie zakwestionować w tym trybie legalizacji budowy,
   b) budynek gospodarczy został wybudowany już w toku postępowania sądowego na podstawie pozwolenia na budowę (wydanego w postępowaniu aministracyjnym przy udziale wyłącznie współwłaścicieli tej nieruchomości i właścicielki nieruchomości sąsiedniej) - jego budowa została jednak dokończona pomimo zakazu ze strony sądu (który wydał postanowienie o zabezpieczeniu w ten sposób wniosku o ustanowienie drogi koniecznej),
   c) budynek gospodarczy został wybudowany już po wydaniu postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej przez sąd I instancji (i znajduje się w przebiegu drogi koniecznej wytyczonej przez sąd) na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy przy braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanego na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (nie było konieczne pozwolenie na budowę);
  2. W jakim postępowaniu powinno dojść do nakazania właścicielom nieruchomości obciążonych usunięcia przeszkód uniemożliwiających korzystanie z drogi koniecznej (budynki, płoty, nasadzenia):
   a) w postanowieniu wstępnym wydanym w trakcie postępowania o ustanowienie drogi koniecznej,
   b) w postanowieniu kończącym postępowanie o ustanowieniu drogi koniecznej (jednocześnie z określeniem przebiegu tej drogi),
   c) w odrębnym postępowaniu procesowym prowadzonym już po uprawomocnieniu się postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej?​
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r.
  1. Jeżeli występują przesłanki przeprowadzenia drogi przewidziane w art. 145 § 2 i 3 k.c., droga konieczna może być przeprowadzona przez nieruchomość sąsiednią także wtedy, gdy istnieje konieczność rozbiórki istniejącego na tej nieruchomości budynku - wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę albo bez takiego pozwolenia, ale którego budowa została zalegalizowana na podstawie art. 49 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 1409 ze zm.).
  2. W postanowieniu o ustanowieniu służebności drogi koniecznej sąd może orzec nakazy lub zakazy niezbędne do urządzenia tej drogi.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 73/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.

  1. Czy przekazanie sądowi właściwemu skargi na czynności komornika wniesionej do sądu niewłaściwgo miejscowo powinno nastąpić w formie postanowienia sądu czy zarządzenia przewodniczącego?
  2. Czy w przypadku przekazania skargi postanowieniem sądu do oceny zachowania terminu do jej wniesienia (art. 767 § 4 k.p.c.) znajduje zastosowanie art. 200 § 3 k.p.c?

  III-CZP-0073_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r.

  ​Skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu postanowieniem (art. 200 § 1 k.p.c.); skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu.

 • III CZP 72/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2014 r.

  Czy art. 98 ust. 2 Prawa bankowego stanowi podstawę do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko następcom prawnym (z tytułu spadkobrania) dłużnika banku?​

  Dnia 10 października 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 70/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 2 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 16 października 2014 r.

  Czy w świetle art. 968 kodeksu cywilnego można uznać za ważny zapis testamentowy sformułowany alternatywnie?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r.

  Ważny jest  zapis zwykły (art. 968 § 1 k.c.), w którym przedmiot świadczenia został określony alternatywnie.

 • III CZP 71/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 2 lipca 2014 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2014 r.

  Czy przepis art. 939 § 4 k.p.c. poprzez art. 615 k.p.c. ma zastosowanie do roszczń zarządcy sądowego ustanowionego w oparciu o przepis art. 203 k.c.?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 r.

  Zarządca ustanowiony na podstawie art. 203 k.c. może dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na wspólną nieruchomość tylko w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym zarządu związanego ze współwłasnością tej nieruchomości.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 67/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 16 października 2014 r.

  Czy w razie określenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją (art. 190 § 3 Konstytucji RP), sąd stosuje ten przepis do oceny zdarzeń, które nastąpiły przed tym terminem również wówczas, gdy orzeka po utracie mocy obowiązującej przepisu, jeżeli powództwo oparte na przepisie uznanym za niezgodny z Konstytucją zostało wytoczone przed utratą mocy obowiązującej tego przepisu?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r.

  Przepis uznany za niezgodny z Konstytucją, który traci moc obowiązującą w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny (art. 190 § 3 Konstytucji), stosuje się do roszczeń, mających podstawę w tym przepisie, w sprawach wytoczonych przed tym terminem.

 • III CZP 68/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 czerwca 2014 r.

  Czy żądanie podmiotu określonego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2011.231.1376) skierowane do komornika sądowego o opłatę za udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji może być rozpoznane w drodze skargi na czynności komornika, który w toku egzekucji odmówił uiszczenia opłaty?​

  III-CZP-0068_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

 • III CZP 69/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 16 października 2014 r.

  Czy norma art. 120 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (jedn. tekst Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) wyłącza odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną nieumyślnie przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych podmiotowi pośrednio poszkodowanemu, także wówczas, gdy z przyczyn innych niż faktyczne, możliwość wyrównania jej przez pracodawcę jest wykluczona?​

  III-CZP-0069_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  ​Sprawa zdjęta z wokandy

 • III CZP 66/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

  ​Czy wniesienie powództwa o roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przez Sąd, z którego działalnością strona wiąże powstanie roszczenia odszkodowawczego, stanowi przeszkodę do rozpoznania sprawy przez ten Sąd, w rozumieniu art. 44 k.p.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r.

  Wniesienie pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia do sądu, który wydał to orzeczenie, nie stwarza przeszkody przewidzianej w art. 44 k.p.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 63/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 12 czerwca 2014 r.

  Czy przewidziane w art. 45a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne bonifikaty za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców energii oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej (art. 46 ust. 4 pkt 8 Pr. Energ.) stanowią instytucję zbliżoną do kary ustawowej (art. 485 k.c.), czy też są to świadczenia pieniężne o charakterze gwarancyjnym, przysługujące odbiorcom energii, bez względu na przyczyny nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez przedsiębiorstwo energetyczne?​

  ​Przekazano do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

 • III CZP 64/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

  Czy roszczenie Skarbu Państwa przeciwko podatnikowi o zwrot kwoty zapłaconej tytułem nadpłaty podatku na podstawie decyzji organu podatkowego, której nieważność następnie stwierdzono, podlega rozpoznaniu na drodze sądowej?​

  III-CZP-0064_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Sąd postanowił przejąć sprawę do rozpoznania.

 • III CZP 62/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

  ​Czy szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października  1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2013.1226) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, w wyniku której konieczne jest ponowne wykonanie czynności agrotechnicznych przygotowujących pole do zasiewu?

  SN postanowił przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

 • III CZP 61/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  ​1. Czy termin przedawnienia roszczenia o zapłatę czesnego wynikającego z umowy o warunkach odpłatności za studia, o której stanowi art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. tj. 2012, poz. 572 ze zm.), określa art. 118 k.c. czy art. 751 pkt 2 k.c. w zw. z art. 750 k.c.?

  2. Czy roszczenie uczelni o zapłatę czesnego jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.?

  III-CZP-0061_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 60/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  ​Czy do przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za studia, wynikającego z umowy o warunkach odpłatności za studia, o której mowa w art. 160 § 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym 1 października 2009 r. (Dz.U. 2005/164/1365 ze zmianami), ma zastosowanie art. 751 punkt 1 bądź 2 kodeksu cywilnego, czy art. 118 kodeksu cywilnego?

  III-CZP-0060_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 59/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 czerwca 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  ​1. Czy termin przedawnienia roszczenia o zapłatę czesnego określa art. 118 k.c. czy art. 751 pkt 2 k.c. w zw. z art. 750 k.c.?

  2. Czy roszczenie uczelni o zapłatę czesnego jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.?

  III-CZP-0059_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 58/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

  ​Czy osoba wskazana w art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2013, poz. 1222), która uiściła należność na rzecz Spółdzielni bez zastrzeżenia żądania jej zwrotu ani zakwestionowania jej wysokości, może następnie już po uiszczeniu zmienionej wysokości należności, w procesie wytoczonym Spółdzielni o zwrot uiszczonej kwoty z tytułu nienależnego świadczenia, kwestionować w tym procesie zasadność zmiany wysokości opłaty zgodnie ze wskazanym przepisem?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r.

  Osoba wskazana w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) może dochodzić zwrotu nadpłaconych opłat eksploatacyjnych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o świadczeniu nienależnym.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 56/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

  Czy w postępowaniu rejestrowym o wykreślenie z rejestru upadłego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ) syndyk, który złożył wniosek o wykreślenie na podstawie art. 289 § 1 zd. 2 k.s.h. w zw. z art. 649[3] § 1 k.p.c., jest uczestnikiem tego postępowania?
  W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:
  Czy syndyk, który złożył wniosek o wykreślenie z rejestru upadłego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)  ma interes w zaskarżeniu orzeczenia zgodnego z jego wnioskiem, jeśli istnieje obiektywna potrzeba uchylenia takiego orzeczenia?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r.

  Syndyk, który na podstawie art. 289 § 1 zd. 2 k.s.h. złożył wniosek o wykreślenie upadłej spółki z rejestru może zaskarżyć orzeczenie zgodne z jego wnioskiem.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 57/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

  ​Czy po wejściu w życie art. 1 ust. 22 w zw. z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 4 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) można ponownie wytoczyć powództwo, z zachowaniem skutków z art. 182[1] § 2 k.p.c. w zakresie uiszczonej przy pierwotnie wniesionym powództwie opłaty od pozwu, w sytuacji gdy do umorzenia pierwotnego postępowania doszło na podstawie art. 182[1] § 1 k.p.c., przed wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r.

  ​Uchylenie art. 182[1] k.p.c. nie niweczy skutków, jakie ustawa wiązała z poprzednio wytoczonym powództwem, jeżeli ponowne powództwo zostało wytoczone z zachowaniem wymagań przewidzianych w art. 182[1] § 2 k.p.c.

 • III CZP 55/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 17 lipca 2014 r.

  ​1. Czy w świetle art. 386 § 5 k.p.c., w przypadku uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji w innym składzie, oznacza wyłączenie z tego składu jedynie tego sędziego, który brał udział w wydaniu uchylonego wyroku sądu pierwszej instancji, czy także wyłączenie sędziego, przed którym toczyło się w części postępowanie w sprawie, ale który nie brał udziału w wydaniu uchylonego orzeczenia?

  2. Czy skutkiem wynikającym z art. 397 pkt. 4 k.p.c. objęte jest na gruncie art. 386 § 5 k.p.c. zasiadanie w składzie sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy sędziego, który nie brał udziału w wydaniu uchylonego orzeczenia, ale który prowadził postępowanie rozpoznawcze?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r.

  Przewidziany w art. 386 § 5 k.p.c. nakaz rozpoznania sprawy w innym składzie nie dotyczy sędziego, który nie brał udziału w wydaniu uchylonego wyroku.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 54/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 19 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  Czy roszczenie o zapłatę czesnego przez studenta niepaństwowej szkoły wyższej powstałe na podstawie umowy zawartej w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572) przedawnia się w terminie 2 lat przewidzianych w art. 751 pkt 2 k.c. dla roszczeń z tytułu nauki, czy w terminie 3 lat przewidzianym w art. 118 k.c. dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?​

  Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 53/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

  Czy jest możliwym uwzględnienie powództwa, którym powód domaga się zasądzenia na jego rzecz odsetek w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, w tym za okres po dniu wydania wyroku?​

  III-CZP-0053_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r.

  Dopuszczalne jest orzeczenie o odsetkach za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas opóźnienia po wydaniu wyroku zasądzającego to świadczenie, także wtedy, gdy wysokość odsetek została określona na podstawie stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 52/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 15 maja 2014 r.

  Czy art. 3 ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.). stanowi podstawę do rozpoznania wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 34 ust. 1 dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U  Nr 13, poz. 87 z późn. zm.). w trybie postępowania nieprocesowego, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy zachowanie przez wnioskodawcę terminu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. ma znaczenie dla trybu postępowania, w którym żądanie tego rodzaju podlega rozpoznaniu?​

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 49/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 21 sierpnia 2014 r.

  Czy za źródło szkody przedwojennych właścicieli nieruchomości objętej działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) może być uznana - zgodnie z art. 160 § 1 k.p.a. i art. 361 § 1 k.c. - wydana z naruszeniem prawa decyzja zezwalająca na sprzedaż lokalu w budynku posadowionym na tej nieruchomości, poprzedzona wydaniem nieważnej decyzji o odmowie przyznania własności czasowej, czy też źródłem tej szkody jest wyłącznie wadliwa decyzja o odmowie przyznania własności czasowej?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2014 r.

  Jeżeli stwierdzono nieważność decyzji administracyjnej odmawiającej przyznania byłemu właścicielowi nieruchomości prawa własności czasowej na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), źródłem poniesionej przez niego (jego następców prawnych) szkody może być także wydana z naruszeniem prawa decyzja zezwalająca na sprzedaż lokali w budynku położonym na tej nieruchomości.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 50/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy skład sądu, w którym orzekał sędzia przeniesiony na inne stanowisko służbowe na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.), w sytuacji, gdy decyzję o jego przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości działający z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości, jest sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c.?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 51/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 12 maja 2014 r.

  1. Czy w świetle art. 386 § 5 k.p.c., w przypadku uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji w innym składzie, oznacza wyłączenie z tego składu jedynie tego sądziego, który brał udział w wydaniu uchylonego wyroku sądu pierwszej instancji, czy także wyłączenie sędziego, przed którym toczyło się w części postępowanie w sprawie, ale który nie brał udziału w wydaniu uchylonego orzeczenia?

  2. Czy skutkiem wynikającym z art. 397 pkt. 4 k.p.c. objęte jest na gruncie art. 386 § 5 k.p.c. zasiadanie w składzie sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy sędziego, który nie brał udziału w wydaniu uchylonego orzeczenia, ale który prowadził postępowanie rozpoznawcze?​

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

 • III CZP 48/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 7 maja 2014 r.
  Data orzeczenia: 30 października 2014 r.

  ​Czy w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 3 p.g.k. wnioskodawcą w postępowaniu sądowym o rozgraniczenie jest strona postępowania administracyjnego, która żąda przekazania sprawy sądowi, niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy, czy też strona, na której wniosek wszczęto  administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe?

  Uzasadnienie wniosku
   (Serwis internetowy Rzecznika Praw Obywatelskich)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2014 r.

  W razie przekazania sądowi sprawy o rozgraniczenie nieruchomości wszczętej na wniosek (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) wnioskodawcą w postępowaniu sądowym pozostaje osoba, która złożyła wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia.

 • III CZP 45/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 30 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 listopada 2014 r.

  ​Czy wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przerywa bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłu?

  III-CZP-0045_14_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.

  Wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści tej służebności, nie przerywa biegu jej zasiedzenia.

 • III CZP 46/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 czerwca 2014 r.

  Czy art. 788 § 1 k.p.c. znajduje zastosowanie do bankowego tytułu egzekucyjnego, gdy w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego nastąpiło połączenie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., banku będącego wierzycielem, na rzecz którego nadano sądową klauzulę wykonalności z innym bankiem poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r.

  Jeżeli po wszczęciu egzekucji, której podstawą jest bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, doszło do połączenia banków przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na bank przejmujący (art. 124 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,  jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm., w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.), sąd nadaje klauzulę wykonalności na rzecz banku przejmującego (art. 788 § 1 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 47/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 17 lipca 2014 r.

  ​Czy przepis art. 132 § 1[1] k.p.c. dotyczy również wniesienia przez radcę prawnego pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych apelacji?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r.

  Przepis art. 132 § 1[1] k.p.c. dotyczy również wniesionego przez pełnomocnika odpisu pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych apelacji.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 41/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 lipca 2014 r.

  Czy gminie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości niezabudowanej nabytej od Skarbu Państwa na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na wniosek uprawnionego złożony na podstawie art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?​

  III_CZP_0041_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 11 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 43/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 17 lipca 2014 r.

  ​Czy niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca zamieszkania pozwanego, będącego osobą fizyczną-przy jednoczesnym wskazaniu miejsca jego pracy, w sposób umożliwiający doręczanie pism procesowych-stanowi brak formalny pozwu uzasadniający zarządzenie zwrotu pozwu?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r.

  Niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu  zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 42/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  Czy w odniesieniu do roszczeń szkoły wyższej przeciwko byłemu studentowi z tytułu niezapłaconego czesnego znajduje zastosowanie dwuletni termin przedawnienia z art. 751 pkt 2 k.c. czy też dziesięcioletni przewidziany w przepisie art. 118 k.c.?​

  Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 44/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 21 sierpnia 2014 r.

  ​W jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie pasażera domagającego się od przewoźnika lotniczego zryczałtowanego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów?

  Dnia 21 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 40/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 maja 2014 r.

  ​Czy w świetle art. 968 kodeksu cywilnego można uznać za ważny zapis testamentowy sformułowany alternatywnie?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 39/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 maja 2014 r.

  Czy żądanie podmiotu określonego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011.231.1376) skierowane do komornika sądowego o opłatę za udzielenie informcji niezbędnych do prowadzenia egzekucji może być rozpoznane w drodze skargi na czynności komornika, który w toku egzekucji odmówił uiszczenia opłaty?​

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 38/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

  ​Czy roszczenie o zapłatę czesnego przez studenta niepaństwowej szkoły wyższej powstałe w okresie obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96 poz. 590 z późn. zm.) i ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z późn. zm.) przedawniają się w terminie dwóch lat przewidzianym w art. 751 pkt 2 k.c. dla roszczeń z tytułu nauki czy w terminie 10 lat z art. 118 k.c.?

  Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 37/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 10 lipca 2014 r.

  ​Czy wierzyciel hipoteczny ma legitymację procesową do dochodzenia odszkodowania od sprawcy szkody na podstawie art. 93 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami) i jeżeli tak, to czy może on żądać zapłaty odszkodowania na swoją rzecz czy też jego roszczenie winno ograniczać się do żądania zobowiązania złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego?

  III-CZP-0037_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2014 r.

  Wierzyciel, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką kaucyjną, nie ma legitymacji do dochodzenia od sprawcy szkody roszczenia o jej naprawienie, przysługującego właścicielowi nieruchomości na podstawie art. 93 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 35/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 czerwca 2014 r.

  ​Czy przejście obowiązków, o którym mowa w art. 788 § 1 k.p.c., następuje w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Dnia 26 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 36/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 lipca 2014 r.

  ​Czy oświadczenia woli członka zarządu spółki z o.o. o rezygnacji z pełnienia funkcji złożone drugiemu członkowi dwuosobowego zarządu tej spółki powoduje wygaśnięcie mandatu (art. 202 § 4 k.s.h.)?

  Dnia 11 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 33/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 11 lipca 2014 r.

  Czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej skierowane przeciwko gminie o zwrot częściowo nienależnego świadczenia w związku z uregulowaniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w zawyżonej wysokości podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia, jako związane z prowadzeniem przez spółdzielnię mieszkaniową działaności gospodarczej (art. 118 k.c. in fine), czy też dziesięcioletniemu terminowi, na zasadach ogólnych?​

  III-CZP-0033_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r.

  Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 34/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 11 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 30 stycznia 2015 r.

  ​Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?

  III-CZP-0034_14_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r.

  ​Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

 • III CZP 32/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 10 kwietnia 2014 r.

  W jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie pasażera domagającego się od przewoźnika lotniczego zryczałtowanego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów?​

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 31/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 8 kwietnia 2014 r.

  Czy niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca zamieszkania pozwanego, będącego osobą fizyczną-przy jednoczesnym wskazaniu miejsca jego pracy, w sposób umożliwiający doręczanie pism procesowych-stanowi brak formalny pozwu uzasadniający zarządzenie zwrotu pozwu?​

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 30/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 2 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 czerwca 2014 r.

  ​Czy referendarz sądowy w sądzie rejonowym jest uprawniony do orzekania w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach ze skargi na czynność komornika?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r.

  Referendarz sądowy nie jest uprawniony do rozpoznawania skarg na czynności komornika (art. 767 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 29/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 1 kwietnia 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 czerwca 2014 r.

  ​Czy na postanowienie sądu rejonowego oddalające skargę na czynność komornika sądowego w postaci postanowienia o przyznaniu ruchomości wierzycielowi w wyniku uwzględnienia jego wniosku o przejęcie ruchomości złożonego w trybie art. 877 k.p.c. przysługuje zażalenie do sądu II instancji?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r.

  Na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na przejęciu ruchomości przez wierzyciela na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania (art. 877 k.p.c.), przysługuje zażalenie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 27/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 marca 2014 r.
  Data orzeczenia: 26 czerwca 2014 r.

  ​Czy należy podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług wynagrodzenie w wysokości maksymalnej stawki taksy notarialnej, przyznawane notariuszowi od Skarbu Państwa, na podstawie art. 6 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2008, Nr 189, poz. 1158 ze zm.)?

  III-CZP-0027_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r.

  Wynagrodzenia notariusza wyznaczonego do dokonania czynności notarialnej na podstawie art. 6 § 4 zd. 2 w zw. z art. 6 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 164) nie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju  czynności w ustawie z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 28/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 26 marca 2014 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2014 r.

  Czy po zmianie przepisów normujących hipotekę przymusową, dokonanej ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075), doręczona zobowiązanemu decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalająca wysokość należności z tytułu składek, może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka?​

  III-CZP-0028_14_p.pdfPostanowienie SN, sygn. akt II CSK 163/13

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 r.

  Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom.

 • III CZP 26/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 marca 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2014 r.

  1. Czy w świetle art. 30 ust. 2 w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) aplikant komorniczy w sprawie o świadczenie pieniężne, nie przekraczające kwoty stanowiącej równowartość stukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku porzednim, w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy, do skutecznego dokonania czynności egzekucyjnych, w tym wydania postanowienia o ustaleniu kosztów i zakończeniu postępowania, powinien legitymować się upoważnieniem komornika do dokonania konkretnej czynności egzekucyjnej czy też wystarczy upoważnienie ogólne do czynności egzekucyjnych w danej sprawie?

  2. W sytuacji gdy ogólne upoważnienie jest niewystarczające, czy czynność dokonana na podstawie takiego upoważnienia jest czynnością istniejącą, czy też wadliwą podlegającą uchyleniu?​

  III-CZP-0026_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r.

  Upoważnienie aplikanta komorniczego przez komornika sądowego na podstawie art. 30 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych nie obejmuje wydania postanowienia o ustaleniu kosztów egzekucji i zakończeniu egzekucji. Takie postanowienie podpisane przez aplikanta komorniczego jest nieistniejące.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 25/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 21 marca 2014 r.

  Czy przepis art. 132 § 1[1] k.p.c. dotyczy również wniesienia przez radcę prawnego pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych apelacji?​

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 24/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 marca 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2014 r.

  ​Czy zawarcie umowy sprzedaży własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne wykracza poza ustawowe granice przedmiotu działalności towarzystwa budownictwa społecznego (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 255) występującego w takiej umowie jako sprzedawca i w związku z tym, czy taka umowa jest ważna (art. 58 § 1 k.c.)?

  III-CZP-0024_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r.

  Zbycie przez towarzystwo budownictwa społecznego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne, jest niedopuszczalne, chyba że nie wykracza poza granice przedmiotu działalności towarzystwa określone w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 255).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 23/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 marca 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2014 r.

  ​Czy wierzycielem uprawnionym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wymienionym w art. 20.1 prawa upadłościowego i naprawczego jest również wierzyciel rzeczowy, który nie posiada względem dłużnika żadnego roszczenia osobistego, a jedynie dysponuje ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteką) na nieruchomości stanowiącej własność tego ostatniego?

  III-CZP-0023_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r.

  Wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym dłużnika jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 1112, ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 22/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 marca 2014 r.
  Data orzeczenia: 30 maja 2014 r.

  ​1. Czy od dnia 14 sierpnia 2013 r., nadając klauzulę wykonalności orzeczeniu sądu bądź referendarza sądowego, które zostało wydane w sprawie wszczętej przed dniem 7 lipca 2013 r., należy-zgodnie z §  2 [1] rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 23 kwietnia 2012 r. , poz. 443 z późn. zm.) - w treści klauzuli wykonalności wskazywać numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania?

  2. Czy brak wskazania w treści klauzuli wykonalności odpowiednich numerów identyfikujących wierzyciela i dłużnika, o których mowa w § 2 [1] rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, podlega usunięciu w drodze sprostowania, czy w drodze uzupełnienia postanowienia?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r.

  ​1. Nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 2[1] rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r., poz. 443 ze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 859).
  2. Sąd Najwyższy odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 21/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 30 maja 2014 r.

  ​Czy w sprawie, przedmiotem której jest aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zainicjowana wypowiedzeniem dotychczasowej wysokości opłaty w dacie poprzedzającej nowelizację Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dokonanej ustawą z dnia 28 listopada 2003 r., która weszła w życie w dniu 22 września 2004 r., oraz zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości, Sąd orzeka na postawie art. 77 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym w dacie zainicjowana postępowania aktualizacyjnego, czy też w oparciu o powyższy przepis w brzmieniu obowiązującym w dacie zamknięcia rozprawy?

  III-CZP-0021_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 30 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 20/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 30 maja 2014 r.

  ​Czy od dnia 3 maja 2012 r. skuteczne jest doręczenie przesyłki zawierającej pismo sądowe pełnomocnikowi pocztowemu ustanowionemu przed datą wejścia w życie art. 139 § 1[1] k.p.c., tj. przed dniem 3 maja 2012 r.?

  III-CZP-0020_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r.

  W postępowaniu wszczętym po dniu wejścia w życie art. 139 § 1[1] k.p.c. pismo sądowe może zostać odebrane przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego udzielonego przed dniem 3 maja 2012 r.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 19/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  Czy wypowiedzenie jednemu ze współwłaścicieli samodzielnego lokalu mieszkalnego całej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego o wartości odpowiadającej udziałowi we współużytkowaniu wieczystym działki jako prawa związanego z własnością lokalu odnosi skutek w stosunku do pozostałych współwłaścicieli lokalu będących współużytkownikami wieczystymi?
  a jeśli nie:
  czy w tej sytuacji opłata powinna być wypowiedziana każdemu ze współwłaścicieli lokalu w całej wysokości, czy w części  odpowiadającej jego udziałowi we współwłasności lokalu?​

  III-CZP-0019_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.

  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim współwłaścicielom tego lokalu (art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 17/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014 r.

  Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawniona z mocy postanowień umowy spółki do reprezentowania spółki łącznie z drugim członkiem zarządu, może zostać ustanowiona pełnomocnikiem do określonego rodzaju czynności przez zarząd tej spółki?​

  III-CZP-0017_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

  Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 18/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  Czy treść art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie w jakim stanowi o zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, obejmuje swą treścią czynsze najmu i dzierżawy, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece?​

  III-CZP-0018_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.

  ​Czynsz najmu i dzierżawy nieruchomości obciążonej hipoteką pobrany po ogłoszeniu upadłości zalicza się do sumy uzyskanej z likwidacji tej nieruchomości (art. 336 ust. 1 i 345 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), z której podlegają zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczone hipoteką.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 15/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014 r.

  Czy przepis art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007, Nr 168, poz. 1186 ze zm.) - w świetle definicji roku obrotowego zawartego w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 ze zm.) - mieści w swoim zakresie wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego nie obejmującego okresu roku kalendarzowego lub 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych - w sytuacji przyjęcia w umowie spółki wnioskodawcy, że pierwszy rok obrotowy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczął on działalność a więc jest krótszy niż 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych?​

  III-CZP-0015_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

  Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku kalendarzowego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 16/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 27 marca 2014 r.

  Czy uczelnie publiczne mogły na podstawie art. 98 ust. 1 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2012 r. pobierać opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego na podstawie umowy zawartej między uczelnią a osobą ubiegającą się o nadanie stopnia doktora?​

  Dnia 27 marca 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 14/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  Czy w świetle przepisu artykułu 145 § 1 kodeksu cywilnego odpowiednim dostępem do drogi publicznej jest zawsze dostęp pojazdem samochodowym czy też przeciwnie, położenie nieruchomości władnącej może uzasadniać przyjęcie, że odpowiednim dostępem do drogi publicznej jest piesze przejście, w sytuacji, w której wykonanie dojazdu pojazdem samochodowym jest technicznie możliwe, lecz pociągnie za sobą ingerencję w nieruchomości obciążone w postaci utraty dotychczasowego charakteru lub zmiany przeznaczenia?​

  III-CZP-0014_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.

  Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 k.c.) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że nie uzasadniają tego potrzeby nieruchomości władnącej, konfiguracja granic, ukształtowanie terenu lub interes społeczno-gospodarczy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 11/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający wyrok z dnia 3 stycznia 2013 r. [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 12/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w Ś. w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym w K. wydający orzeczenie z dnia 25 marca 2013 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 13/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 lutego 2014 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w Ś. w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym w K. wydający orzeczenie z dnia 22 maja 2013 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 10/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 stycznia 2014 r.

  ​Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawniona z mocy postanowień umowy spółki do reprezentowania spółki łącznie z drugim członkiem zarządu może zostać ustanowiona pełnomocnikiem do określonego rodzaju czynności przez zarząd tej spółki?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 9/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2014 r.

  Czy w sprawie o ustanowienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem odpowiadającej treścią służebności przesyłu wszczętej na podstawie art. 305[2] § 2 k.c. z wniosku właścicieli nieruchomości - następuje nabycie na rzecz uczestnika przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu - wobec wykonywania przez uczestnika (poprzedników prawnych) uprawnień wynikających z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r.

  Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania, nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 8/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 28 marca 2014 r.

  Czy do terminu zasiedzenia własności nieruchomości wnioskujący może doliczyć okres, w którym biegł dla niego termin do nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego przeciwko poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu, a które to użytkowanie wieczyste, przed upływem terminu do jego zasiedzenia wygasło, z uwagi na upływ terminu na jaki została zawarta umowa użytkowania wieczystego?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r.

  Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 7/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy w razie rozstrzygnięcia sprawy cywilnej przez sędziego, który orzekał jednoosobowo po wydaniu w stosunku do niego decyzji o przeniesieniu na inne miejsce służbowe w trybie art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 427 z 2013 roku), podpisanej z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ma miejsce nieważność postępowania opisana w art. 379 pkt 4 k.p.c.?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 6/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 21 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 28 marca 2014 r.

  1. Czy przepis art. 53a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (ze zmianami) tekst jednolity Dz.U. 2013 p. 509 w przedmiocie przyznawania wynagrodzeń opiekunom prawnym osób całkowicie ubezwłasnowolnionych ma zastosowanie do przyznawania wynagrodzeń kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych?

  2. Czy postanowienie rozstrzygające wniosek w przedmiocie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy i czy w związku z tym od postanowienia tego służy zażalenie czy apelacja?

  3. Czy gmina, na której na mocy art. 53a wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej ciąży obowiązek wypłaty przyznanego przez Sąd wynagrodzenia jest zainteresowanym w rozumieniu art. 510 k.p.c.?​

  III-CZP-0006_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r.

  1. W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 k.r.o., wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku z art. 178 § 2 k.r.o. i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

  2. W postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych zainteresowanym jest gmina, na której spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.

  3. Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do istoty sprawy, od którego przysługuje apelacja (art. 518 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 5/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  ​Czy postępowanie przed sądem, w składzie którego uczestniczył sędzia zniesionego Sądu Rejonowego, przeniesiony na swój wniosek na inne miejsce służbowe decyzją wydaną i podpisaną w zastępstwie Ministra Sprawiedliwości w trybie artykułu 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2012.427.j.t.) przez Podsekretarza Stanu, dotknięte jest nieważnością?

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 4/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  ​Czy postępowanie przed sądem, w składzie którego uczestniczył sędzia zniesionego Sądu Rejonowego, przeniesiony na swój wniosek na inne miejsce służbowe decyzją wydaną i podpisaną w zastępstwie Ministra Sprawiedliwości w trybie artykułu 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2012.427.j.t.) przez Podsekretarza Stanu, dotknięte jest nieważnością?

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 3/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 28 marca 2014 r.

  ​Czy przepisy dotyczące jurysdykcji krajowej w procesie znajdują zastosowanie w postępowaniu z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy spełnienie przesłanki (łącznika jurysdykcyjnego) z art. 1103[7] pkt 4 k.p.c., przez uczestnika postępowania będącego podmiotem zagranicznym, stanowi podstawę prawną do złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w Sądzie Rejonowym właściwym dla uczestnika postępowania ze względu na posiadany majątek w Rzeczypospolitej Polskiej lub przysługujące mu prawa majątkowe w Rzeczypospolitej Polskiej o znacznej wartości w stosunku do wartości przedmiotu sporu?

  III-CZP-0003_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r.

  Przepisy o jurysdykcji krajowej mają zastosowanie w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej.

  Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 2/14

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 8 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 27 czerwca 2014 r.

  Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?​

  Uzasadnienie wniosku (Serwis internetowy Rzecznika Ubezpieczonych)

  Dnia 27 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 1/14

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 stycznia 2014 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S., w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Przejdź do początku