Zagadnienia prawne

 • III CZP 137/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  ​Czy w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie sądu danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL pozwanego, postępowanie może podlegać zawieszeniu?

  III-CZP-0137_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

  Przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208[1] k.p.c. Po rozpoczęciu rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 135/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy rozpoznanie sprawy przez sędziego przeniesionego na inne miejsca służbowe bez jego zgody, z naruszeniem trybu przewidzianego w przepisie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) - poprzez podpisanie decyzji o przeniesieniu sędziego przez podsekretarza stanu - powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.)?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 134/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający orzeczenie z dnia 11 lutego 2013 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 133/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 27 marca 2014 r.

  ​Czy w wypadku zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, złożonego przez stronę reprezentowaną przez radcę prawnego w następstwie wezwania do uiszczenia opłaty od sprzeciwu od wyroku zaocznego i nieuiszczenia tej opłaty, sprzeciw podlega odrzuceniu?

  III-CZP-0133_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r.

  W razie zwrotu na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, zgłoszonego po wezwaniu do uiszczenia opłaty od sprzeciwu od wyroku zaocznego, przewodniczący wzywa ponownie do opłacenia sprzeciwu na podstawie art. 130 § 1 k.p.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 136/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 131/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy rozpoznanie sprawy przez sędziego przeniesionego na inne miejsca służbowe bez jego zgody, z naruszeniem trybu przewidzianego w przepisie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) - poprzez podpisanie decyzji o przeniesieniu sędziego przez podsekretarza stanu - powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.)?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 132/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 marca 2014 r.

  Czy z chwilą wykreślenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego w wyniku przeprowadzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku spółki wygasa hipoteka przymusowa zabezpieczająca wierzytelność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec tej spółki, z tytułu należności dotyczących obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne, na nieruchomości stanowiącej obecnie wlasność osoby trzeciej?​

  Dnia 14 marca 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 129/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy rozpoznanie sprawy przez sędziego przeniesionego na inne miejsca służbowe bez jego zgody, z naruszeniem trybu przewidzianego w przepisie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)-poprzez podpisanie decyzji o przeniesieniu sędziego przez podsekretarza stanu - powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.)?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 130/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający postanowienie z dnia 11 czerwca 2013 r. [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 122/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 27 marca 2014 r.

  Czy sprawowany przez spółdzielnię zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni w ramach art. 27 u. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.) uprawnia spółdzielnię do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie tych nieruchomości także w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu czy też potrzebne jest pozyskiwanie przez spółdzielnię zgody każdego z współwłaścicieli zgodnie z art. 199 k.c.?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r.

  Spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną (art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 123/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 30 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający postanowienie z dnia 3 lipca 2012 r., [...] w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?​

  Dnia 30 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 124/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 grudnia 2013 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający orzeczenie z dnia 6 marca 2013 r., [...] w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?​

 • III CZP 125/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający orzeczenie z dnia 22 lutego 2013 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 126/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 grudnia 2013 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający orzeczenie z dnia 13 czerwca 2013 roku, [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?​

 • III CZP 127/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w Szczecinie wydający wyrok z dnia 5 listopada 2012 r. [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 128/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 marca 2014 r.

  Czy przepis art. 1160 k.p.c. dotyczący zawiadomień pisemnych ma zastosowanie do doręczenia odpisu wyroku sądu polubownego?

  w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej:

  czy zastosowanie znajduje regulamin konkretnego sądu polubownego w sytuacji, gdy strony nie postanowiły inaczej a doręczenie odpisu wyroku sądu polubownego nastąpiło przez awizo, w konsekwencji: czy oznacza to zastosowanie obowiązujących w dniu dokonywania przesyłki przepisów regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych, czy też zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym?​

  III-CZP-0128_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 14 marca 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 119/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  Czy w razie wyegzekwowania w całości wierzytelności na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który następnie utracił moc na skutek wniesienia sprzeciwu, sąd rozpoznający sprawę powinien zasądzić objętą nim nadal sporną wierzytelność, w sytuacji, gdy w chwili wniesienia pozwu powództwo było zasadnym, czy też oddalić powództwo?​

  III-CZP-0119_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

  Jeżeli powód po spełnieniu świadczenia przez pozwanego po doręczeniu pozwu nie cofnął pozwu, sąd oddala powództwo.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 120/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 7 lutego 2014 r.

  Czy były małżonek żołnierza zawodowego jest osobą uprawnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 24 maja 2004 r.), do zawarcia umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej?​

  III-CZP-0120_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 7 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 121/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 marca 2014 r.

  Czy jest legitymowanym do wytoczenia powództwa o ustalenie nieważności umowy będącej podstawą ustanowienia hipoteki wpisanej do księgi wieczystej na rzecz pozwanego (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 § 2 k.c.), jest podmiot będący beneficjentem tego samego rodzajowo ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionego w tej księdze z niższym pierwszeństwem wówczas, gdy twierdzona w podstawie faktycznej powództwa niezgodność z rzeczywistym stanem prawnym wpisów decydujących o powstaniu praw obu wierzycieli, może być usunięta, w zakresie uprawnienia tego podmiotu przez skutek następujący z mocy prawa?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r.

  Możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) w zakresie dotyczącym pierwszeństwa hipotek nie wyłącza interesu prawnego wierzyciela, któremu przysługuje hipoteka wpisana na niższym miejscu, w dochodzeniu ustalenia nieważności czynności prawnej ustanowienia hipoteki wpisanej z wyższym pierwszeństwem na rzecz osoby trzeciej (art. 189 k.p.c.). Orzeczenia sądu, wydane w takich postępowaniach, mogą stanowić podstawę dokonania wpisu wykreślenia hipoteki.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 117/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  ​Czy w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 186 § 1 k.p.c., Sąd ustala wynagrodzenie pełnomocnika przeciwnika wzywającego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu czy też § 10 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia?

  III-CZP-0117_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

  W postępowaniu pojednawczym sąd ustala wynagrodzenie pełnomocnika na podstawie stawki minimalnej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 490).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 116/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający orzeczenie z dnia 5 listopada 2012 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?​

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 118/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający postanowienie z dnia 12 kwietnia 2013 r. [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 115/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający wyrok z dnia 4 września 2012 r. [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?​

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 114/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 7 lutego 2014 r.

  1) Czy jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi, to zaliczeniu na schedę spadkową podlega wartość gospodarstwa rolnego przekazanego spadkobiercy (następcy) przez spadkodawcę (rolnika) w drodze umowy zawartej na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 1977 roku o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 140),

  a w razie odpowiedzi twierdzącej,

  2) czy w wypadku, o którym mowa w punkcie 1 zaliczeniu na schedę spadkową podlega wartość całego gospodarstwa, czy też jedynie wartość udziału spadkobiercy (następcy) w tym gospodarstwie, jeżeli w drodze umowy przekazania gospodarstwo weszło w skład majątku wspólnego spadkobiercy (następcy) i jego małżonka?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r.

  1.Wartość gospodarstwa rolnego przekazanego spadkobiercy (następcy) w drodze umowy zawartej w trybie art. 52 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 140 ze zm.) nie podlega zaliczeniu na należną temu spadkobiercy schedę spadkową na podstawie art. 1039 k.c.

  2. W pozostałym zakresie odmawia podjęcia uchwały.

 • III CZP 113/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 7 lutego 2014 r.

  ​1. Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. UE L z dnia 17 lutego 2004 r.)?

  a w razie odpowiedzi negatywnej na to pytanie:

  2. Czy niedopuszczalność drogi sądowej ma charakter bezwzględny czy też względny wynikający z przemienności kompetencji sądu powszechnego i Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego?

  III-CZP-0113_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r.

  W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. U E. L z dnia 17 lutego 2004 r. s. 1 i n.) zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 112/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  ​Czy dniem uiszczenia opłaty sądowej wnoszonej za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., Nr 1529) - przy wykorzystaniu usługi finansowej zlecenia przekazania środków pieniężnych na określony rachunek bankowy - jest dzień jej wpłaty w formie gotówkowej w takiej placówce, czy dzień uznania rachunku bankowego prowadzonego dla sądu?

  III-CZP-0112_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

  Datą uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu wnoszonej w postaci wpłaty gotówkowej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej S.A.) jest data przyjęcia tej wpłaty przez operatora.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 111/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 7 lutego 2014 r.

  ​Czy kognicja sądu, rozstrzygającego sprawę na skutek wniesienia sprzeciwu, o jakim mowa w art. 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651) ogranicza się do oceny zasadności aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, dokonanej przez właściwy organ (art. 78 ust. 1 ustawy), bądź zasadności wniosku użytkownika wieczystego o dokonanie takiej aktualizacji (art. 81 ust. 1 ustawy), czy też sąd, po upływie 3-letniego terminu z art. 77 ust. 1 zd. 1 ustawy, ma obowiązek ustalenia z urzędu wysokości takich opłat za cały okres trwania postępowania, wywołanego wnioskiem, o jakim mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem następujących  w tym czasie zmian wartości nieruchomości?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r.

  W sprawie wszczętej na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), sąd rozpoznaje kwestię aktualizacji opłaty rocznej na skutek wypowiedzenia jej dotychczasowej wysokości przez właściciela nieruchomości i określa wysokość należnej opłaty obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następującego po dokonaniu wypowiedzenia.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 110/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  ​Czy dłużnik zajętej przez organ egzekucyjny wierzytelności, który w związku z dokonanym zajęciem przekazuje organowi egzekucyjnemu zajętą sumę, zostaje tym samym zwolniony z długu wobec wierzyciela zajętej wierzytelności w części obejmującej przekazaną organowi egzekucyjnemu kwotę także w sytuacji gdy przed zajęciem wierzytelności przez organ egzekucyjny dotychczasowy wierzyciel przeniósł wierzytelność na osobę trzecią, o czym wiedzę dłużnik uzyskał dopiero po zajęciu wierzytelności przez organ egzekucyjny?

  III-CZP-0110_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

  Dłużnik zajętej wierzytelności, który w związku z zajęciem przekazał świadczenie organowi egzekucyjnemu, wiedząc, że przed zajęciem dotychczasowy wierzyciel przelał wierzytelność na osobę trzecią, nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 512 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 108/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​Czy rozpoznanie sprawy przez sędziego przeniesionego na inne miejsca służbowe bez jego zgody, z naruszeniem trybu przewidzianego w przepisie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) - poprzez podpisanie decyzji o przeniesieniu sędziego przez podsekretarza stanu - powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.)?

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 109/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  ​Czy dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy między nabywcą a dotychczasowym właścicielem nieruchomości budynkowej w budynku położonym na kilku nieruchomościach pozostających w wieczystym użytkowaniu właściciela budynku, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste z uwagi na to, że nieruchomości te stanowią własność różnych osób?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

  Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku położonym na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i gminy jest niedopuszczalne także wtedy, gdy użytkownikiem wieczystym gruntu obejmującego te nieruchomości jest jedna osoba.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 106/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 30 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający postanowienie z dnia 6 lipca 2013 r. [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?

  III-CZP-0106_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 30 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 105/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający wyrok w dniu 14 grudnia 2012 roku [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?

  III-CZP-0105_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 107/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2014 r.

  1. Czy w sprawie z wniosku właściciela nieruchomości wszczętej na podstawie art. 305[2] § 2 k.c. zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu dla właściwego korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, w wypadku gdy legitymuje się on decyzją wydaną na rzecz poprzednika prawnego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.);

  a w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1,

  2. jaki w takim wypadku jest konieczny zakres prawa przedsiębiorcy przesyłowego, którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 do korzystania z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r.

  ​Jeżeli przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 k.c. wykonuje uprawnienia wynikające z decyzji wydanej na rzecz jego poprzednika prawnego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), właściciel nieruchomości nie może żądać ustanowienia służebności przesyłu (art. 305[2] § 2 k.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 103/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  ​Czy osoba ustanowiona przez przedsiębiorcę zagranicznego tworzącego oddział w Polsce, upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej), której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, może jednoosobowo udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

  Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, może udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 104/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 30 stycznia 2014 r.

  ​Czy roszczenie członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej o wynagrodzenie, przyznane zgodnie z art. 392 § 1 k.s.h. przedawnia się na podstawie art. 751 pkt 1 k.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r.

  Termin przedawnienia roszczenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej o wynagrodzenie przyznane zgodnie z art. 392 § 1 k.s.h. określa art. 118 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 101/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​Czy wobec zniesienia sądu (Sądu Rejonowego w G.) sędzia przeniesiony bez swej zgody do innego sądu (Sądu Rejonowego w Ł.) na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - prawa o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.) na mocy decyzji podpisanej przez podsekretarza w Ministerstwie Sprawiedliwości był właściwie umocowany do orzekania w ramach sądu do którego w ten sposób został przeniesiony?

  III-CZP-0101_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 102/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  Czy w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.) w razie śmierci powoda po wytoczeniu powództwa dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie art. 445 § 3 k.c.?​

  III-CZP-0102_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  ​Sąd Najwyższy postanowił przejąć sprawę do rozpoznania.

 • III CZP 94/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w Ś. [...] Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w K. wydający orzeczenie z dnia 17 stycznia 2013 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt  1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?

  III-CZP-0094_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 95/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 7 lutego 2014 r.

  ​1. Czy do zapisu windykacyjnego uczynionego w testamencie sporządzonym przed dniem 23. 10. 2011 r. stosuje się przepis art. LI ustawy z 23 kwietnia 1964 - przepisy wprowadzające kodeks cywilny w sytuacji gdy spadek otworzył się po powyższej dacie;

  2. Czy uczestnika postępowania, który brał udział w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu dotyczą ograniczenia, o których mowa w treści art. 679 § 1 k.p.c. w zw. z art. 679 § 4 k.p.c. w złożeniu wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku w przypadku pominięcia przez Sąd w tymże postępowaniu oceny ważności zawartego w testamencie zapisu windykacyjnego;

  w przypadku zaś pozytywnej odpowiedzi na pytanie drugie:

  3. Czy taki uczestnik postępowania może złożyć nieograniczony żadnymi warunkami wniosek o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego w przypadku istnienia wcześniej wydanego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym ta kwestia nie została oceniona?

  III-CZP-0095_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r.

  1. Jeżeli sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie orzekł o zapisie windykacyjnym, uczestnik postępowania może wystąpić z odrębnym wnioskiem o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

  2. Skuteczność zapisu windykacyjnego podlega ocenie na podstawie prawa obowiązującego w chwili otwarcia spadku.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 96/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający orzeczenie z dnia 25 września 2012 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?

  III-CZP-0096_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 97/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający wyrok z dnia 4 października 2012 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji, gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?​

  III-CZP-0097_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 98/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S wydający orzeczenie z dnia 14 listopada 2012 roku [...], w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?

  III-CZP-0098_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 99/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 30 stycznia 2014 r.

  Czy termin złożenia do depozytu sądowego ceny nabycia przez licytanta opisany w treści art. 967 zd. 1 k.p.c., który uzyskał przybicie, a któremu w oparciu o treść art. 967 zd. 2 k.p.c. sąd oznaczył dłuższy termin do uiszczenia tej ceny, jest zachowany jeżeli przed jego upływem złożone zostało w banku polecenie przelewu, a kwota określona w zleceniu miała pokrycie na rachunku zleceniodawcy, czy też o zachowaniu powyższego terminu świadczy chwila faktycznego wpływu (uznania) ceny nabycia na rachunek depozytowy sądu?

  III-CZP-0099_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r.

  Termin sądowy oznaczony na podstawie art. 967 zdanie drugie k.p.c. jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nabywca licytacyjny złożył polecenie przelewu w banku, a wskazana w tym poleceniu kwota miała pokrycie na rachunku zleceniodawcy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 100/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego w S. wydający wyrok w dniu 29 sierpnia 2012 roku [...], w którym orzekał sędzia przeniesiony w trybie w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r., w sytuacji gdy decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości?

  III-CZP-0100_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 93/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 listopada 2013 r.

  Czy skład sądu, w którym orzekał sędzia przeniesiony na inne stanowisko służbowe na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.), w sytuacji, gdy decyzję o jego przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości działający z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości, jest sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c.?​

 • III CZP 92/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

  Czy w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Rejonowego w O. [...] Wydział Zamiejscowy z siedzibą w N. z powodu nieważności określonej w art. 379 pkt 4 k.p.c., możliwym jest przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w O., jeżeli wszyscy sędziowie orzekający w Wydziale Zamiejscowym z siedzibą w N. otrzymali decyzje o przeniesieniu na inne miejsce służbowe podpisane przez podsekretarza stanu, a sędziowie orzekający w Sądzie Rejonowym w O. powołani do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego mają wyznaczone jako miejsce służbowe pełnienia funkcji Sąd Rejonowy z siedzibą w O., a nie Wydział Zamiejscowy z siedzibą w N.?​

  III-CZP-0092_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 91/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 14 maja 2014 r.

  ​1. Czy udział w składzie orzekającym w postępowaniu cywilnym sędziego, którego przeniesienie na inne miejsce służbowe na podstawie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2  pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2013.427) nie zostało dokonane osobiście przez Ministra Sprawiedliwości, oznacza nieważność postępowania z mocy art. 379 pkt 4 k.p.c.;
  2. w przypadku odpowiedzi twierdzącej - od kiedy wykładnia powyższa ma zastosowanie?

  Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 90/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 7 lutego 2014 r.

  Czy pięciodniowy termin z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na wniesienie odwołania od czynności zamawiającego zostaje przerwany w dniu złożenia przesyłki z odwołaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, czy w dniu dostarczenia tej przesyłki do siedziby Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r.

  Do zachowania - przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego  pocztowe usługi powszechne w innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 89/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

  Czy dziadkowie małoletniego zgłaszający gotowość pełnienia funkcji rodziców zastępczych są uprawnieni do żądania wszczęcia postępowania nieprocesowego (czynna legitymacja procesowa) w sprawie o ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej przez zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej (art. 109 § 2 pkt 5 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)?​

  Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 88/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 24 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 15 maja 2014 r.

  Czy „pokrzywdzenie” skarżącego orzeczeniem (gravamen), względnie interes prawny w zaskarżeniu stanowi przesłankę dopuszczalności środka zaskarżenia, a jeżeli tak, to czy owo pokrzywdzenie (interes prawny) polega na różnicy między zgłoszonym wcześniej żądaniem a żądaniem uwzględnionym w sentencji rozstrzygnięcia, czy też występuje także wtedy, gdy zaskarżone orzeczenie jest wprawdzie zgodne z żądaniem skarżącego jednakże nie zapewnia mu wszystkich możliwych korzyści, mimo użycia właściwie dobranego, przewidzianego przez prawo środka procesowego lub nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, w sposób który podważa jego stabilność?​

  III-CZP-0088_13_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.

  Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że  interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka.

  Przejdź do bazy orzeczeń

  Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej
 • III CZP 85/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 4 grudnia 2013 r.

  Czy jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. egzekucji co do świadczeń alimentacyjnych?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r.

  Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych; sąd może oddalić wniosek o nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, jeżeli z jego treści oraz oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w sposób oczywisty wynika, że zostało złożone w celu obejścia prawa.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 86/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

  Czy w sprawie o podział majątku wspólnego podlegają rozliczeniu, pobrane przez jednego z byłych małżonków po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, dopłaty unijne do gruntów rolnych stanowiących majątek wspólny byłych małżonków, przyznane w ramach wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania?​

  Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 87/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 16 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 8 kwietnia 2014 r.

  Czy wykonywanie uprawnień wynikających z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania, prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu?​

  III-CZP-0087_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2014 r.

  Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania, nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 84/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 14 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 29 stycznia 2014 r.

  ​Czy dopuszczalne jest przelanie przez właściciela lokalu na rzecz współnoty mieszkaniowej uprawnień przysługujących mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej?

  III-CZP-0084_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 r.

  Właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 83/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 października 2013 r.

  ​Czy osoba ustanowiona przez przedsiębiorcę zagranicznego tworzącego oddział w Polsce, upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej), której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, może jednoosobowo udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 82/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 grudnia 2013 r.

  Czy w użytym w art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz.U. 2008 Nr 189 poz. 1158 j.t.) określeniu "sprzeczna z prawem" zawiera się także czynność notarialna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r.

  Zawarte w art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.) określenie "sprzeczna z prawem" obejmuje także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, z tym że notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej ze względu na tę sprzeczność, jeżeli wynika ona z treści zamierzonej czynności notarialnej lub  z okoliczności jej dokonywania.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 81/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 września 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

  ​Czy dopuszczalne jest zrzeczenie się użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, nie objętego przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przez osobę prawną nie będącą państwową ani samorządową osobą prawną?

  III-CZP-0081_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r.

  Użytkownik wieczysty, który nie może zrzec się przysługującego mu prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.), może wyzbyć się tego prawa zgodnie z art. 902[1] k.c. stosowanym w drodze analogii.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 80/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 września 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

  ​Który z organów sądu powszechnego, prezes sądu czy dyrektor sądu, jest w postępowaniu związanym z egzekucją należności sądowych organem właściwym do reprezentacji sądu jako jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r.

  Prezes sądu podejmuje czynności za Skarb Państwa w sprawach o egzekucję grzywien, kar pieniężnych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 79/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 września 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

  Czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej skutek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego nastąpi z chwilą śmierci darczyńcy (darowizna na wypadek śmierci) należy do umów o spadek po osobie żyjącej wskazanych w art. 1047 k.c. bądź jest sprzeczna z przepisem art. 941 k.c.,
  a w przypadku odpowiedzi negatywnej
  czy taka umowa jest również dopuszczalna w świetle powyższych norm prawnych, jeśli jej przedmiot wyczerpuje cały lub prawie cały majątek darczyńcy?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r.

  Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 76/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 września 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 listopada 2013 r.

  ​Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c. podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych poniesiony przez poszkodowanego koszt wynajmu pojazdu zastępczego za okres przypadający od dnia następnego po dniu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela i do dnia nabycia innego pojazdu mechanicznego w miejsce uszkodzonego, gdy wymienione odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, gdyż naprawa pojazdu okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)?

  III-CZP-0076_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r.

  Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 77/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 września 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 listopada 2013 r.

  Czy do zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia pod wpływem błędu oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia (o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza czy odrzuceniu spadku) w formie wymaganej przez art. 1018 § 3 k.c., czy wystarczające jest złożenie w terminie przewidzianym w art. 1019 § 1 k.c. w zw. z art. 88 § 2 k.c. oświadczenia w formie pisemnej przed sądem we wniosku o zatwierdzenie uchylenia się od skutkow prawnych niezłożenia oświadczenia; jeśli nie, czy możliwe jest późniejsze  złożenie w toku postępowania przedmiotowego oświadczenia we właściwej formie?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r.

  1. Do zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia pod wpływem błędu oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku niezbędne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku w formie wymaganej przez art. 1018 § 3 k.c.

  2. Oświadczenie w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku może być złożone w toku postępowania o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, a jego skuteczność zależy od zachowania terminu określonego w art. 1019 § 1 w związku z art. 88 § 2 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 78/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 września 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 grudnia 2013 r.

  Czy rozprawa ulega odroczeniu z powodu nieobecności strony wywołanej jej chorobą (art. 214 § 1 k.p.c.), gdy strona pomimo długotrwałej choroby uniemożliwiającej jej osobisty udział w rozprawie i zwróceniu jej uwagi przez przewodniczącego na celowość ustanowienia pełnomocnika (art. 212 § 2 k.p.c.), nie ustanowiła pełnomocnika?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.

  Nieobecność strony wywołana długotrwałą chorobą nie uzasadnia odroczenia rozprawy, jeżeli w okolicznościach sprawy wniosek o odroczenie rozprawy stanowi nadużycie praw procesowych.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 75/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 sierpnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 listopada 2013 r.

  ​Czy do spraw o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w których zdarzenie wywołujące szkodę, jak i samo powstanie szkody miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2012 r., a postępowanie sądowe wszczęte zostało po dniu 1 stycznia 2012 r., zastosowanie mają - z uwagi na treść art. 222 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981) - przepisy tej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., czy też przepisy ustawy z dnia 4.02.1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 ze zm.)?

  III-CZP-0075_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r.

  Do spraw o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w których zdarzenie wywołujące szkodę, jak i jej powstanie, miały miejsce przed dniem 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 74/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 sierpnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 12 grudnia 2013 r.

  Czy w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.) w razie śmierci powoda po wytoczeniu powództwa dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie art. 445 § 3 k.c.?​

  III-CZP-0074_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r.

  W sprawie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 73/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 sierpnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

  1. Czy istnienie "uzasadnionego interesu" stanowi przesłankę materialnoprawną do wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone?
  a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze:
  2. Czy uzasadniony interes w wytoczeniu powództwa w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ulega wyczerpaniu, jeśli w stosunku do pozwanego przedsiębiorcy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał uprzednio decyzję o uznaniu za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i zakazał stosowania praktyki określonej w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), w sytuacji gdy w obu postępowaniach zarzuty dotyczą stosowania przez tego przedsiębiorcę tych samych postanowień wzorców umów?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r.

  Istnienie "uzasadnionego interesu" nie stanowi przesłanki materialnoprawnej do wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 72/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 sierpnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 listopada 2013 r.

  Czy w świetle normy prawnej zawartej w art. 120 § 1 k.c. termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna swój bieg od dnia wykonania zobowiązania czy też od dnia zaistnienia szkody albo od dnia dowiedzenia się wierzyciela o szkodzie?​

  III-CZP-0072_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r.

  Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 70/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 22 sierpnia 2013 r.

  Czy dopuszczalne jest przelanie przez właściciela lokalu na rzecz współnoty mieszkaniowej uprawnień przysługujących mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej?​

  III-CZP-0070_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Nowa sygnatura sprawy III CZP 84/13
 • III CZP 71/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 sierpnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 listopada 2013 r.

  Czy przeniesienie przed zwrotem rzeczy przez właściciela budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności na osobę trzecią wierzytelności o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy sprzeciwia się właściwości zobowiązania w rozumieniu art. 509 § 1 k.c.?

  Dnia 22 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 69/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 sierpnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 listopada 2013 r.

  Czy przerywa bieg zasiedzenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 w związku z art. 175 k.c. nabycie własności poprzez czynność sprzedaży na licytacji w postępowaniu egzekucyjnym, w trybie art. 999 § 1 k.p.c. i wydanie nieruchomości nabywcy przez dłużnika egzekwowanego?​

  III-CZP-0069_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r.

  Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości, w stosunku do której wszczęta została egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych, przerywa zajęcie w egzekucji z nieruchomości.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 68/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 sierpnia 2013 r.

  ​Czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej skutek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego nastapi z chwilą śmierci darczyńcy (darowizna na wypadek śmierci) należy do umów o spadek po osobie żyjącej wskazanych w art. 1047 k.c. bądź jest sprzeczna z przepisem art. 941 k.c.,
  a w przypadku odpowiedzi negatywnej
  czy taka umowa jest również dopuszczalna w świetle powyższych norm prawnych, jeśli jej przedmiot wyczerpuje cały lub prawie cały majątek darczyńcy?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 67/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 21 listopada 2013 r.

  Czy zachodzi powaga rzeczy osądzonej w sprawie o dochodzone od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie w związku z wypadkiem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy prawomocnym wyrokiem roszczenia te zostały oddalone z uwagi na brak legitymacji biernej, wynikający z niedopuszczalności w uprzednim stanie prawnym możliwości dochodzenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2013 r.

  O powadze rzeczy osądzonej decyduje, poza identycznością stron oraz przedmiotu rozstrzygnięcia, także tożsamość podstawy sporu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 65/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 21 listopada 2013 r.

  Czy na podstawie art. 222 § 2 k.c. wspólnota mieszkaniowa może domagać się od najemcy niewydzielonego lokalu mieszkalnego zaniechania naruszenia prawa własności polegającego na naruszeniu wyglądu elewacji budynku poprzez przywrócenie kształtu i rozmiaru otworów okiennych do stanu poprzedniego?

  III-CZP-0065_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2013 r.

  Wspólnota mieszkaniowa może żądać od najemcy niewydzielonego lokalu mieszkalnego przywrócenia do stanu poprzedniego kształtu i rozmiaru otworów okiennych w budynku położonym na nieruchomości wspólnej.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 66/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 21 listopada 2013 r.

  Czy wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym następnie umorzeniem tego postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 zd. 2 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2013 r.

  Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 64/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 października 2013 r.

  ​Czy możliwy jest upadek udzielonego zabezpieczenia, w oparciu o art. 754[1] k.p.c., przed datą w której można stwierdzić prawomocność orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlega zabezpieczeniu?

  III-CZP-0064_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r.

  Upadek zabezpieczenia roszczenia pieniężnego następuje w terminie określonym w art. 754[1] k.p.c., liczonym od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego to roszczenie, chyba że  Sąd postanowi inaczej.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 62/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2013 r.

  ​Czy postanowienie Sądu I instancji rozpoznające skargę na orzeczenie referendarza sądowego na podstawie art. 398[23] k.p.c. podlega dyspozycji art. 380 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. jako orzeczenie, od którego nie przysługiwało zażalenie?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r.

  Postanowienie wydane w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego nie podlega rozpoznaniu na podstawie art. 380 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 63/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 października 2013 r.

  Czy po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy do sądu właściwego na podstawie przepisu art. 505[34] § 1 k.p.c. w zw. z art. 502[1] § 1 k.p.c. i art. 499 pkt 4 k.p.c. niewskazanie przez powoda - na wezwanie Przewodniczącego - aktualnego adresu zamieszkania pozwanego winno skutkować umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 zd. 2 k.p.c., czy też jego zawieszeniem, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.?

  III-CZP-0063_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r.

  Po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy do sądu właściwego na podstawie art. 505[34] § 1 w związku z art. 502[1] § 1 i art. 499 pkt 4 k.p.c. sąd - stosując art. 505[37] § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 lipca 2013 r. - może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania właściwego adresu pozwanego (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 61/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2013 r.

  ​Czy na podstawie art. 394[2] § 1 k.p.c. zażalenie przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji, w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania zażaleniowego?

  III-CZP-0061_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r.

  Na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania zażaleniowego zażalenie nie przysługuje.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 60/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 października 2013 r.

  ​Czy art. 199 k.c. może stanowić podstawę zezwolenia na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 261, 2603) jako czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną w ramach wspólnoty mieszkaniowej, w której liczba wyodrębnionych lokali wraz z lokalami niewyodrębnionymi, należącymi do dotychczasowego właściciela jest większa niż 7 w sytuacji gdy wiąże się to z koniecznością złożenia oświadczenia wiedzy i woli poszczególnych współużytkowników wieczystych?

  III-CZP-0060_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 18 października 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 58/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 października 2013 r.

  ​Czy ramami kontroli wstępnej pozwu, w zakresie wykonania obowiązku fiskalnego wniesienia opłaty sądowej w wymaganej wysokości od zgłoszonych w nim kumulatywnie roszczeń, w tym takich, które mają odmienny wzajemnie rodzajowo charakter i - przy tożsamej dla obu podstawie faktycznej wskazanej przez powoda - są oparte na odrębnych podstawach normatywnych (art. 249 § 1 i 252 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), objęta jest ocena poprawności prawnej wskazania jednego z nich jako ewentualnego?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r.

  Dopuszczalność zgłoszenia w pozwie żądania ewentualnego obok żądania zasadniczego nie podlega kontroli w ramach badania skuteczności wniesienia pozwu ( art. 130 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 59/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 lipca 2013 r.

  ​1. Czy istnienie "uzasadnionego interesu" stanowi przesłankę materialnoprawną do wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone?
  a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze:
  2. Czy uzasadniony interes w wytoczeniu powództwa w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ulega wyczerpaniu, jeśli w stosunku do pozwanego przedsiębiorcy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał uprzednio decyzję o uznaniu za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i zakazał stosownia praktyki określonej w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), w sytuacji gdy w obu postępowaniach zarzuty dotyczą stosowania przez tego przedsiębiorcę tych samych postanowień wzorców umów?

 • III CZP 55/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 lipca 2013 r.

  Czy wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu elektronicznym zakończonym następnie umorzeniem tego postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 zd. 2 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia?​

  Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 56/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2013 r.

  ​Czy wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje konieczność uzupełnienia 3/4 opłaty sądowej od pozwu;
  - w przypadku odpowiedzi pozytywnej na to pytanie,
  czy pobranie tej części opłaty następuje na podstawie art. 505[37] § 1 k.p.c., czy też na podstawie art. 130[3] § 2 k.p.c. w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji?

  III-CZP-0056_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r.

  W razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym opłata sądowa od pozwu nie podlega uzupełnieniu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 57/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 października 2013 r.

  ​Od którego z uczestników postępowania egzekucyjnego w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn niż wskazane w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) komornik winien pobrać opłatę, o której mowa w art. 53a ust. 2 tej ustawy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r.

  Komornik pobiera opłatę przewidzianą w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) od wierzyciela.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 54/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 czerwca 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2013 r.

  ​1. Czy nieważny jest weksel własny wystawiony przez osobę prawną, jeżeli w oznaczeniu tej osoby podanym na wekslu brak jest wskazania jej formy organizacyjnej, ale podany jest jej numer rejestru sądowego (KRS)?

  2. Czy nieważny jest weksel własny wystawiony przez osobę prawną, jeżeli w oznaczeniu jej nazwy podanej na wekslu znajduje się dopisek wskazujacy na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, który według wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest częścią firmy tej osoby prawnej?

  III-CZP-0054_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r.

  Nie jest nieważny weksel własny wystawiony przez osobę prawną oznaczoną z pominięciem określenia jej formy prawnej, ale z podaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także weksel własny wskazujący przedmiot działalności gospodarczej wystawcy, niebędący częścią jego firmy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 53/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 czerwca 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2013 r.

  ​Czy złożenie przez osobę uprawnioną do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg określonego w art. 1007 § 1 i 2 k.c. terminu przedawnienia roszczenia o zachowek w sprawie między spadkobiercami ustawowymi?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r.

  Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 52/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 czerwca 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2013 r.

  Czy przewodniczący w sprawie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) może pod rygorem zwrotu wniosku wezwać prokuratora do przedłożenia opinii łącznej lekarza psychiatry i psychologa albo lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r.

  Niedołączenie do wniosku prokuratora o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego (art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) opinii biegłego albo wzmianki biegłego o okolicznościach uniemożliwiających jej wydanie (§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. Nr 250, poz. 1883 ze zm.) stanowi brak formalny podlegający uzupełnieniu na podstawie art. 130 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 26 ust. 3 tej ustawy pod rygorem jego zwrotu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 51/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 maja 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2013 r.

  ​Czy Skarb Państwa wpisany jako właściciel do działu II księgi wieczystej na podstawie decyzji administracyjnej, której nieważność stwierdzono w postępowaniu administracyjnym może wystąpić o stwierdzenie nabycia własności tej nieruchomości przez zasiedzenie?

  III-CZP-0051_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 11 września 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 50/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 27 maja 2013 r.
  Data orzeczenia: 29 października 2013 r.

  Czy roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. z 2013 r. poz. 392), może ulegać przedawnieniu w terminie, o którym mowa w art. 442[1] § 2 k.c.?​

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2013 r.

  Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 109a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), przedawnia się na podstawie art. 442[1] § 2 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 49/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 maja 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 października 2013 r.

  ​Który z organów sądu powszechnego - prezes sądu, czy dyrektor sądu - jest właściwym organem reprezentującym sąd jako jednostkę organizacyjną Skarbu Państwa w postępowaniu związanym z egzekucją należności sądowych?

  III-CZP-0049_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r.

  W sprawach o egzekucję grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych organem właściwym do reprezentacji Skarbu Państwa jest prezes sądu, a nie jego dyrektor.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 48/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 kwietnia 2013 r.

  Czy na postanowienie Sądu I instancji oddalające wniosek o wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem wydane w trybie art. 598[15] § 1 k.p.c., przysługuje środek zaskarżenia?
  w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie,
  Czy na postanowienie Sądu I instancji oddalające wniosek o wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem wydane w trybie art. 598[15] § 1 k.p.c., przysługuje apelacja wywiedziona w drodze odpowiedniego stosowania art. 518 k.p.c.?​

  Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 47/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2013 r.

  ​Czy wykreślenie spółki akcyjnej - dłużnika powoda - na podstawie art. 477 § 1 k.s.h. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w czasie trwania postępowania o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, dokonanej przez tego dłużnika powoda z pozwanym, powoduje skutek w postaci wygaśnięcia wierzytelności powoda wobec dłużnika, a tym samym utratę przez powoda godnego ochrony interesu, stanowiącego jedną z przesłanek skargi paulińskiej (art. 527 i następne k.c.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r.

  Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli na podstawie art. 527 i nast. k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 46/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 26 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 17 lipca 2013 r.

  ​Czy Sąd Rejonowy w Lęborku - orzekający od dnia 01. 01. 2013 r. w IV Wydziale Cywilnym w Bytowie w połączonych sprawach cywilnych prowadzonych pod sygnaturą VI Co 66/13 - jest Sądem ustanowionym ustawą, a więc uprawnionym do rozstrzygania o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. - zwana dalej EKPC) w sprawach cywilnych, które wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bytowie przed jego zniesieniem z upływem dnia 31. 12. 2012 r., a tym samym czy nie zachodzi nieważność postępowania w rozumieniu normy procesowej wynikającej z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 379 pkt 4 in principio k.p.c. w wypadku jego kontynuowania na skutek orzekania przez sędziego zawodowego w Sądzie Rejonowym w Lęborku na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.11. 2012 r. o przeniesieniu sędziego, który pełnił do dnia 31. 12. 2012 r. obowiązki orzecznicze w Sądzie Rejonowym w Bytowie?

  III-CZP-0003_13a.pdfPostanowienie SN (III CZP 3/13)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r.

  Decyzja Ministra Sprawiedliwości o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe wydana na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 427) - jeżeli jest zgodna z prawem - wywołuje skutek od chwili doręczenia jej sędziemu.

  Komunikat

  III-CZP-0046_13.pdfUzasadnienie uchwały

 • III CZP 44/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 kwietnia 2013 r.

  ​Czy ramami kontroli wstępnej pozwu, w zakresie wykonania obowiązku fiskalnego wniesienia opłaty sądowej w wymaganej wysokości od zgłoszonych w nim kumulatywnie roszczeń, w tym takich, które mają odmienny wzajemnie rodzajowo charakter i - przy tożsamej dla obu podstawie faktycznej wskazanej przez powoda - są oparte na odrębnych podstawach normatywnych (art. 249 § 1 i 252 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), objęta jest ocena poprawności prawnej wskazania jednego z nich jako ewentualnego?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 45/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

  Czy prokurent w związku z umocowaniem zawartym w art. 109[1] § 1 k.c., jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, pracownikowi przedsiębiorcy, na podstawie postanowień przepisu art. 87 § 2 k.p.c.?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

  Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego - także dalszego - osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 43/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

  Czy w sporze dotyczącym wykonania umowy o roboty budowlane w ramach realizacji zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.)?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

  Sprawa o wykonanie umowy o roboty budowlane zawartej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i rekreacji jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 42/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 października 2013 r.

  ​Czy wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, wynikających z art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 2000, Nr 80, poz. 903 ze zm.), stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 2 tej ustawy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r.

  Wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 40/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 kwietnia 2013 r.

  Czy w wykreślenie spółki akcyjnej - dłużnika powoda - na podstawie art. 477 § 1 k.s.h. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w czasie trwania postępowania o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, dokonanej przez tego dłużnika powoda z pozwanym, powoduje skutek w postaci wygaśnięcia wierzytelności powoda wobec dłużnika, a tym samym utratę przez powoda godnego ochrony interesu, stanowiącego jedną z przesłanek skargi paulińskiej (art. 527 i następne k.c.)?​

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 41/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2013 r.

  Czy pojęcie "cena skupu" zawarte w § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 45, poz. 272) odnosi się do wartości średnich, czy też możliwe jest określenie ceny skupu na podstawie jednostkowej umowy kontraktacji, której stroną jest poszkodowany rolnik?​

  III-CZP-0041_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 11 września 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 39/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2013 r.

  Czy przy wyborze członka rady nadzorczej grupami (art. 385 § 3 k.s.h.) akcjonariusz dysponujący pakietem akcji, których liczba przekracza liczbę reprezentatywną dla utworzenia grupy zgodnie z art. 385 § 5 k.s.h., może uczestniczyć w tworzeniu grupy i wyborze w ramach grupy członka rady nadzorczej z częścią pakietu posiadanych akcji niezbędną dla utworzenia grupy i dokonania w ten sposób wyboru członka rady nadzorczej, zaś z pozostałą, niewykorzystaną w ten sposób częścią pakietu akcji uczestniczyć w wyborze co do mandatów nieobsadzonych w drodze głosowania grupami (art. 385 § 6 k.s.h.)?​

  III-CZP-0039_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r.

  Akcjonariusz tworzący oddzielną grupę w celu wyboru jednego członka rady nadzorczej nie uczestniczy w wyborze członków rady co do mandatów nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami ( art. 385 § 5 i 6 k.s.h.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 38/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 kwietnia 2013 r.

  Czy przepisy dotyczące jurysdykcji krajowej w procesie znajdują zastosowanie w postępowaniu z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy spełnienie przesłanki (łącznika jurysdykcyjnego) z art. 1103[7] pkt 4 k.p.c., przez uczestnika postępowania będącego podmiotem zagranicznym, stanowi podstawę prawną do złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w Sądzie Rejonowym właściwym dla uczestnika postępowania ze względu na posiadany majątek w Rzeczypospolitej Polskiej lub przysługujące mu prawa majątkowe w Rzeczypospolitej Polskiej o znacznej wartości w stosunku do wartości przedmiotu sporu?​

 • III CZP 37/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

  1. ​Czy dopuszczalny jest podział spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 108a albo art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2003. 188. 1848 ze zm.) przez wyodrębnienie z dotychczasowej spółdzielni na rzecz spółdzielni nowopowstającej, jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi część działki gruntu stanowiąca jednocześnie część nieruchomości powstałej w trybie art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003. 119. 1116 ze zm.), objętej uchwałą zarządu spółdzielni określającą przedmiot odrębnej własności lokali, o jakiej mowa w art. 42 ustęp 2 i 3 powołanej wyżej ustawy, po ustanowieniu odrębnej własności lokalu w tej nieruchomości?

  W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:

  2. Czy dopuszczalny jest podział spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 108a albo art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2003. 188. 1848 ze zm.) przez przeniesienie z dotychczasowej spółdzielni na rzecz spółdzielni nowopowstającej, części majątku stanowiącego udziały we współużytkowaniu wieczystym, przysługujące dotychczasowej spółdzielni w nieruchomości wydzielonej z nieruchomości powstałej w trybie art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003. 119. 1116 ze zm.), objętej uchwałą zarządu spółdzielni określającą przedmiot odrębnej własności lokali, o jakiej mowa w art. 42 ustęp 2 i 3 powołanej wyżej ustawy, po ustanowieniu odrębnej własności lokalu w tej nieruchomości?

  Dnia 24 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 36/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

  ​Czy można dochodzić tzw. roszczeń uzupełniających (art. 224 k.c., 225 k.c. i 230 k.c.) w przypadku naruszeń innych niż pozbawienie właściciela nieruchomości władztwa nad rzeczą, w szczególności uzasadniających roszczenia negatoryjne?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

  Właściciel rzeczy może żądać od posiadacza służebności wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy (art. 224 § 2 i art. 225 w zw. z art. 230 oraz art. 352 § 2 k.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 35/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 września 2013 r.

  ​Czy w świetle art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80 poz. 721) w brzmieniu pierwotnym, ocena przesłanki braku możliwości prawidłowego korzystania w dotychczasowym celu z części nieruchomości pozostałej po przejęciu na potrzeby inwestycji drogowej, winna dotyczyć jedynie oceny niemożności prawidłowego korzystania z pozostałej działki na skutek odłączenia od niej nabytej nieruchomości czy też "niemożność" tę należy oceniać szerzej - biorąc pod uwagę również negatywne skutki wynikające z realizacji inwestycji drogowej, w związku z którą dokonano przejęcia pierwszej części tej nieruchomości?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r.

  Przesłanką roszczenia właściciela nieruchomości o nabycie niewywłaszczonej na cele budowy dróg części tej nieruchomości (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych - Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) jest niemożność prawidłowego jej wykorzystania na dotychczasowe cele będąca następstwem odłączenia od niej części wywłaszczonej.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 34/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

  Czy uzyskanie korzystnego dla strony rozstrzygnięcia stanowi formalną przeszkodę do wniesienia od tego rozstrzygnięcia środka odwoławczego?​

  ​Sąd Najwyższy przejął sprawę do rozpoznania.

 • III CZP 33/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

  ​Czy wskazany w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku, Nr 19 poz. 115 tekst jednolity) w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 października 2002 r., to jest do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, zarząd miasta (obecnie prezydent miasta), jako zarządca drogi krajowej w granicach miasta na prawach powiatu, w zakresie odpowiedzialności za szkodę wynikłą z nienależytego utrzymania nawierzchni drogi, reprezentuje Skarb Państwa, czy jednostkę samorządu terytorialnego, to jest miasto na prawach powiatu, którego jest organem?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

  Zarząd miasta jako zarządca drogi krajowej w granicach miasta na prawach powiatu (art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.), w zakresie odpowiedzialności za szkody wynikłe z nienależytego utrzymania nawierzchni drogi, reprezentował miasto na prawach powiatu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 32/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 27 czerwca 2013 r.

  ​Czy od postanowienia sądu I instancji w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r.

  Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej (art. 49 ustęp 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji - t.j. Dz. U. z 2011 roku, nr 231, poz. 1376 ze zmianami) stronom przysługuje zażalenie.

  Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 31/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 21 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 27 czerwca 2013 r.

  Czy spółka wodna działająca na podstawie art. 164 i nast. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012.145 ze zm.), której zadaniem jest m.in. zapewnienie (dostarczenie) wody dla ludności, może nabyć w drodze zasiedzenia służebność odpowiadającą treści służebności przesyłu - na rzecz przedsiębiorstwa?​

  III-CZP-0031_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r.

  Spółka wodna, utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do zapewnienia wody dla ludności (art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r. Nr 28, poz. 145 ze zm.), mogła nabyć przed wejściem w życie art. 3051 - 3054 k.c. w drodze zasiedzenia służebność gruntową odpowiadającą treścią służebności przesyłu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 29/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 27 czerwca 2013 r.

  ​a) czy przepis art. 713 Kodeksu Napoleona może stanowić samodzielną podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

  b) czy powołanie się we wniosku przez Skarb Państwa na prawo własności nieruchomości wynikające z przepisu art. 713 Kodeksu Napoleona, do którego to wniosku nie dołączono żadnych dokumentów to prawo własności wykazujących stanowi wystarczającą podstawę do dokonania obwieszczeń publicznych w trybie przepisu § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r.

  1. Przepis art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona może stanowić samodzielną podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

  2. Powołanie się przez Skarb Państwa na prawo własności nieruchomości wynikające z art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona we wniosku, do którego nie dołączono żadnych dokumentów wykazujących to prawo, stanowi wystarczającą podstawę do zarządzenia przez sąd obwieszczenia publicznego (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 30/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 27 czerwca 2013 r.

  Czy art. 68 ust. 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ma zastosowanie do osoby bliskiej najemcy, w sytuacji, gdy najemca zawarł umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego z gminą w czasie obowiązywania art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), w brzmieniu nadanym ustawą z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw tj. od dnia 22 września 2004 r. do dnia 21 października 2007 r., jeżeli nabywca lokalu podarował go osobie bliskiej po dniu 21 października 2007 r., a osoba bliska zbyła lokal przed upływem pięciu lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia?​

  III-CZP-0030_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r.

  Obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej pierwotnemu nabywcy lokalu mieszkalnego, po jej waloryzacji, obciąża - na podstawie art. 68 ust. 2b w zw. z ust. 2 i 2a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218) - osobę bliską, która nabyła i zbyła lokal po dniu 21 października 2007 r.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 28/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

  ​Czy dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu I instancji oddalające skargę na czynność komornika polegającą na wydaniu postanowienia o oddaleniu wniosku dłużnika lub wierzyciela o dokonanie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości w trybie art. 951 k.p.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

  Na postanowienie oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na oddaleniu wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania (art. 951 k.p.c.), zażalenie nie przysługuje.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 27/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 27 czerwca 2013 r.

  ​Czy zasada formalnej jawności ksiąg wieczystych, wyrażona w art. 2 u.k.w.h. wraz ze stwierdzeniem, że nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę, daje podstawę do skutecznego zarzutu dowiedzenia się o wyroku (postanowieniu) w rozumieniu art. 407 § 1 k.p.c. wobec strony, wnoszącej skargę o wznowienie postępowania, opartą na podstawie z art. 524 § 2 k.p.c., w sytuacji, gdy wyrok ten (postanowienie) został ujawniony w dziale II - im księgi wieczystej, jako podstawa wpisu nowego właściciela nieruchomości?

  III-CZP-0027_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r.

  Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa tytułu własności nieruchomości opuszczonej na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87) nie rozpoczyna biegu w dniu dokonania wpisu prawa własności Skarbu Państwa na podstawie wskazanego orzeczenia sądu lub wzmianki o wniosku o jego dokonanie w księdze wieczystej.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 26/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 4 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 4 września 2013 r.

  ​Czy wierzytelność nabyta w drodze przelewu przez dłużnika upadłego, wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację jego majątku, w terminie i przy spełnieniu warunku o jakim mowa w art. 94 ust. 1 in fine ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku ( jedn. tekst Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.), jest taką, którą dłużnik ten może skutecznie potrącić z wierzytelnością przysługującą wzajemnie upadłemu, a jeśli tak to czy jego oświadczenie złożone przed ogłoszeniem upadłości wywoła skutek o jakim mowa w § 2 art. 498 k.c.?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r.

  Oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku upadłego, przez jego dłużnika, który nabył wierzytelność w drodze przelewu w okresie roku przed dniem ogłoszenia upadłości wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, nie powoduje umorzenia wierzytelności.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 25/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

  Czy od postanowienia oddalającego wniosek osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem złożony w trybie art. 598 [15] § 1 k.p.c. przysługuje apelacja, czy też zażalenie?​

  III-CZP-0025_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

  Na postanowienie oddalające wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (art. 598[15] § 1 k.p.c.), przysługuje zażalenie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 23/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 15 maja 2013 r.

  ​Czy Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości zarządzające nieruchomością bez umocowania, które zawarło umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w usytuowanym na niej budynku i na rzecz którego Sąd w wyroku eksmisyjnym nakazał wydanie lokalu z ustaleniem dla byłego lokatora prawa do lokalu socjalnego posiada legitymację do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 417 k.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r.

  Zrzeszenie właścicieli nieruchomości zarządzające - bez tytułu prawnego - nieruchomością i położonym na niej budynkiem obejmującym lokal zajmowany przez osobę, wobec której wydano prawomocny wyrok nakazujący jego opróżnienie i zawierający orzeczenie o uprawnieniu pozwanego do lokalu socjalnego, nie może dochodzić od gminy odszkodowania, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 24/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 15 maja 2013 r.

  1. Czy aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dokonywana na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) może dotyczyć jednej lub kilku działek ewidencyjnych, stanowiących jedynie część nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste?,
  a w razie negatywnej odpowiedzi na to pytanie:
  2. W jaki sposób winno być sformułowane rozstrzygnięcie sądu uwzględniające fakt nieskuteczności wypowiedzenia z tej przyczyny?​

  III-CZP-0024_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r.

  Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować wyłącznie całą nieruchomość gruntową dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.
  Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 22/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

  Czy nieopatrzenie testamentu własnoręcznego przez testatora datą, wywołujące wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu skutkuje nieważnością testamentu własnoręcznego w rozumieniu przepisu art. 949 § 2 k.c. w sytuacji gdy osoba zainteresowana na nieważność testamentu spowodowaną jego sporządzeniem w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.) powołuje się po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku (art. 945 § 2 k.c.)?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

  Artykuły 945 i 949 k.c. stanowią odrębne podstawy nieważności testamentu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 21/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 25 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 sierpnia 2013 r.

  ​Czy osoba zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej jest osobą trzecią w rozumieniu art. 8[1] ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 116, poz. 1119 ze zm.) w zw. z art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.), także wówczas, gdy pozostaje z tą spółdzielnią w stosunku członkostwa?

  III-CZP-0021_13_p.pdfWniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 r.

  Członek spółdzielni mieszkaniowej, będący  jej pracownikiem, jest osobą trzecią w rozumieniu art. 8[1]  ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 20/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 21 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 15 maja 2013 r.

  ​1. Czy zwolnienie od kosztów sądowych udzielone stronie w postępowaniu rozpoznawczym z mocy art. 771 k.p.c. rozciąga się także na opłatę stałą należną od wierzyciela z tytułu wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych o jakiej mowa w art. 49a ust. 1 u.k.s.e.;
  2. jeżeli tak, to jaki podmiot jest zobowiązany  do tymczasowego poniesienia tej opłaty w miejsce zwolnionego od niej wierzyciela?

  III-CZP-0020_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r.

  Zwolnienie od kosztów sądowych udzielone wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym obejmuje opłatę stałą przewidzianą w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.). Opłata ta obciąża tymczasowo Skarb Państwa - sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 18/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

  ​1. Czy służebność przesyłu uregulowana w art. 305[1] do 305[4] k.c. jest szczególnym rodzajem służebności gruntowej?
  2. a w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pierwsze pytanie - Czy przed uregulowaniem w art. 305[1] do 305[4] k.c. służebności przesyłu dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa?
  3. a w razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na drugie pytanie - Czy okres posiadania przez przedsiębiorstwo nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu przed jej uregulowaniem w art. 305[1] do 305[4] podlega zaliczeniu do okresu posiadania niezbędnego do jej zasiedzenia?

  III-CZP-0018_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

  1. Przed wejściem w życie art. 305[1] - 305[4] k.c. było dopuszczalne nabycie w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

  2. Okres występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed wejściem w życie art. 305[1] - 305[4] k.c. podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 19/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

  ​Czy przysługuje zażalenie na postanowienie sądu I instancji rozstrzygające skargę na postanowienie komornika w przedmiocie rozpoznania wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości złożonego w trybie art. 951 k.p.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

  Na postanowienie oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na oddaleniu wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania (art. 951 k.p.c.), zażalenie nie przysługuje.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 16/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013 r.

  ​Czy osoba będąca właścicielem gruntu objętego postępowaniem scaleniowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. Nr 3, poz. 13), która nie będąc uczestnikiem postępowania scaleniowego nie otrzymała gruntu poscaleniowego, staje się współwłaścicielem nieruchomości poscaleniowej, do której został włączony jej grunt, czy też współwłaścicielem nieruchomości wydzielonej tytułem ekwiwalentu uczestnikowi postępowania scaleniowego, który został wymieniony w decyzji o zatwierdzeniu scalenia jako osoba, która wniosła ten grunt do postępowania scaleniowego?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 r.

  Właścicielowi gruntu objętego postępowaniem scaleniowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. Nr 3, poz. 13), który w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia nie otrzymał w zamian za grunty posiadane przed scaleniem innego gruntu, nie przysługuje prawo do nieruchomości, w której skład wszedł grunt należący do niego przed scaleniem.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 17/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

  ​Czy pełnomocnik, reprezentujący stronę czynności prawnej zawartej w formie aktu notarialnego, który w swej treści zawiera przeniesienie prawa ujawnionego w księdze wieczystej, może skutecznie złożyć wniosek o wpis prawa własności w księdze wieczystej na podstawie art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), jeżeli nie spełnia wymogów z art. 87 § 1 k.p.c., czy też konieczna jest do tego odrębna czynność samego mocodawcy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

  Pełnomocnikiem procesowym w sprawach o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania przewidziane w art. 87 k.p.c., także wtedy, gdy wniosek o wpis został zamieszczony przez notariusza w akcie notarialnym na podstawie art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 15/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013 r.

  Czy dopuszczalne jest zażalenie strony na zawarte w wyroku sądu pierwszej instancji rozstrzygnięcie, którego przedmiotem jest zwrot kosztów procesu, jeżeli ta sama strona składa środek zaskarżenia co do istoty sprawy od tego wyroku (apelację)?​

  Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 14/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 5 kwietnia 2013 r.

  Czy dopuszczalne jest na etapie postępowania apelacyjnego, w razie stwierdzenia, że za Skarb Państwa będący powodem wszystkie czynności procesowe podejmował organ jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z której działalnością nie wiąże się dochodzone roszczenie, wskazanie przez sąd drugiej instancji właściwej jednostki?​

  III-CZP-0014_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 5 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 13/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 7 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 września 2013 r.

  ​1. Czy sprzeczne z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 252 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: "k.s.h.") oraz, odpowiednio, sprzeczne z ustawą uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy  spółki akcyjnej (art. 425 § 1 k.s.h.), są bezwzględnie nieważne, czy też należy przyjąć ich wzruszalność, orzekaną konstytutywnie przez sąd?
  2. Czy uchwały zarządu oraz rady nadzorczej spółki akcyjnej, zaś w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli taka została ustanowiona  zgodnie z art. 213 k.s.h., można zaskarżyć w drodze powództwa do sądu, a jeżeli tak, to czy podstawę prawną roszczenia stanowią odpowiednio art. 249-252 lub art. 422-425 k.s.h. per analogiam, czy też uchwały takie można zaskarżać wyłącznie na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub 2 k.c.?

  III-CZP-0013_13_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r.

  1.​ Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.
  2. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 12/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 5 kwietnia 2013 r.

  ​Czy komornik wykonując postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustalając wysokość poniesionych przez stronę w postępowaniu w przedmiocie wykonania zabezpieczenia kosztów, należnych komornikowi za wykonanie tych czynności w oparciu o ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, ustala również wysokość wynagrodzenia pełnomocnika reprezentującego stronę w tym postępowaniu?

  III-CZP-0012_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 5 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 11/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 5 kwietnia 2013 r.

  ​Czy w przypadku wydania przez Sąd orzeczenia o nakazaniu opróżnienia lokalu socjalnego - na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) - istnieje obowiązek orzekania o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy?

  III-CZP-0011_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2013 r.

  W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu socjalnego sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 10/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 31 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013 r.

  ​Czy zasada rozpoznawania spraw o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego na posiedzeniu niejawnym, określona przepisem art. 514 § 1 k.p.c. - ma zastosowanie poprzez przepis art. 391 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. także do postępowania apelacyjnego?

  Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 9/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 21 marca 2013 r.

  ​1. Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o zwrot świadczenia spełnionego tytułem zwrotu dofinansowania, jako środków pobranych nienależnie w rozumieniu art. 211 i art. 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 roku, Nr 249, poz. 1832), w związku z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1241, ze zm.),
  a w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1.:
  2. czy sąd powszechny jest uprawniony do stwierdzenia istnienia zobowiązania do zwrotu dofinansowania, jako środków pobranych nienależnie w rozumieniu art. 211 i art. 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 roku, Nr 249, poz. 1832), w związku z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157,poz.1241, ze zm.)?

  Dnia 21 marca 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 6/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 stycznia 2013 r.

  ​Czy osoba będąca właścicielem gruntu objętego postępowaniem scaleniowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. Nr 3, poz. 13), która nie będąc uczestnikiem postępowania scaleniowego nie otrzymała gruntu poscaleniowego, staje się współwłaścicielem nieruchomości poscaleniowej, do której został włączony jej grunt, czy też współwłaścicielem nieruchomości wydzielonej tytułem ekwiwalentu uczestnikowi postępowania scaleniowego, który został wymieniony w decyzji o zatwierdzeniu scalenia jako osoba, która wniosła ten grunt do postępowania scaleniowego?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

 • III CZP 7/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 stycznia 2013 r.

  ​Czy dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu I instancji oddalające skargę na czynność komornika polegającą na wydaniu postanowienia o oddaleniu wniosku dłużnika lub wierzyciela o dokonanie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości w trybie art. 951 k.p.c.?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

 • III CZP 8/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 21 marca 2013 r.

  ​1. Czy ważne są umowy zbycia - w ramach umowy zamiany - udziałów jedynie w niektórych działkach gruntu stanowiących wraz z innymi działkami, nie objętymi umową, jedną nieruchomość gruntową w sytuacji gdy uczestniczący w umowie współwłaściciele nieruchomości złożyli jednocześnie wniosek o dokonanie podziału wieczystoksięgowego nieruchomości?
  a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie
  2. Czy mniejszości współwłaścicieli nieruchomości przysługuje samodzielne uprawnienie, oparte o treść art. 21 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, do dokonania wieczystoksięgowego podziału nieruchomości?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2013 r.

  Nieważna jest umowa zamiany udziałów jedynie w niektórych działkach gruntu stanowiących wraz z innymi działkami nieruchomość objętą księgą wieczystą.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 5/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 8 marca 2013 r.

  ​Czy notariuszowi za sporządzenie i przesłanie do sądu zamieszczonego w akcie notarialnym wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.) przysługuje wynagrodzenie ustalane na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.) - odrębne od wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego czynność, o której mowa w art. 92 § 4 Prawa o notariacie?

  III-CZP-0005_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r.

  Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, do której zobowiązuje go art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.), ustalone zgodnie z art. 5 § 1 tej ustawy oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 4/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 21 marca 2013 r.

  Czy po wejściu w życie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 63 ust. 2) sąd może w procesie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym dokonywać kontroli ostateczności decyzji administracyjnej w postaci Aktu Własności Ziemi wydanego w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych w sytuacji, gdy właściwy organ administracji stwierdził ostateczność tej decyzji?​

  III-CZP-0004_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 21 marca 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 kwietnia 2013 r.

  ​Czy Sąd Rejonowy w Lęborku - orzekający od dnia 01. 01. 2013 r. w IV Wydziale Cywilnym w Bytowie w połączonych sprawach cywilnych prowadzonych pod sygnaturą [...] - jest Sądem ustanowionym ustawą, a więc uprawnionym do rozstrzygania o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993  Nr 61, poz 284 ze zm. - zwana dalej EKPC) w sprawach cywilnych, które wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bytowie przed jego zniesieniem z upływem dnia 31. 12. 2012 r., a tym samym czy nie zachodzi nieważność postępowania w rozumieniu normy procesowej wynikającej z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 379 pkt 4 in principio k.p.c. w wypadku jego kontynuowania na skutek orzekania przez sędziego zawodowego w Sądzie Rejonowym w Lęborku na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.11. 2012 r. o przeniesieniu sędziego, który pełnił do dnia 31. 12. 2012 r. obowiązki orzecznicze w Sądzie Rejonowym w Bytowie?

  III-CZP-0003_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Sąd Najwyższy postanowił przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 1/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 7 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 8 marca 2013 r.

  ​1. Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (art. 825 pkt 1 k.p.c.), skutkuje stosownie do przepisu art. 826 k.p.c. uchyleniem postanowienia komornika o przyznaniu od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji, wydanego w toku sprawy?;

  2. Czy postanowienie komornika ustalające na rzecz wierzyciela koszty zastępstwa prawnego i obciążające nimi dłużnika wydane w toku postępowania, następnie umorzonego na wniosek wierzyciela, w odniesieniu do którego komornik sądowy stwierdził prawomocność (art. 365 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.), wiąże innego komornika oraz w przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy stanowi podstawę do wszczęcia odrębnego postępowania egzekucyjnego, czy też winno być egzekwowane wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym zainicjowanym ponownie na podstawie tego samego tytułu, który stanowił podstawę pierwotnie wszczętej egzekucji?

  III-CZP-0001_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r.

  1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela powoduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastępstwa prawnego (art. 826 k.p.c.).

  2. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności złożonego przez wierzyciela tytułu, o którym mowa w art. 770[1] k.p.c.

  Sąd Najwyższy odmówił udzielenia odpowiedzi w pozostałym zakresie.

 • III CZP 2/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 7 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 20 czerwca 2013 r.

  ​Czy jest dopuszczalne pominięcie skutków upływu terminu zawitego przewidzianego w art. 568 § 1 kodeksu cywilnego poprzez odwołanie się do konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 kodeksu cywilnego)?

  III-CZP-0002_13_p.pdfWniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r.

  Przepis art. 5 k.c. nie ma zastosowania do upływu terminu przewidzianego w art. 568 § 1 k.c.

  Uchwałę podjęto przy jednym zdaniu odrębnym.

Przejdź do początku