Zagadnienia prawne

 • III CZP 110/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 31 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 lutego 2013 r.

  ​Czy w przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przewyższa dwukrotność wysokości dotychczasowej opłaty rocznej, zdanie drugie i trzecie art. 77 ust. 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz.741 z późń. zm.) należy rozumieć w ten sposób, że:
  - w drugim roku od aktualizacji użytkownik wieczysty wnosi opłatę stanowiącą sumę dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty, zaś w trzecim roku od aktualizacji opłatę stanowiącą sumę opłaty ustalonej w drugim roku (tj. dwukrotności oplaty rocznej dotychczasowej  powiększonej o połowę nadwyżki) i drugiej połowy nadwyżki, ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty, czy też, że
  - w następnych dwóch latach od aktualizacji użytkownik wieczysty wnosi opłatę stanowiącą sumę dwukrotności dotychczasowej opłaty i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowj opłaty,
  czy też, że
  - w następnych dwóch latach od aktualizacji użytkownik wieczysty wnosi opłatę stanowiącą sumę pełnej  wysokości zaktualizowanej opłaty rocznej i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty?

  III-CZP-0110_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r.

  W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty, użytkownik wieczysty w drugim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę dwukrotności dotychczasowej opłaty i połowy nadwyżki ponad dwukrotność tej opłaty, a w trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (art. 77 ust. 2a zdanie drugie i trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 109/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 8 marca 2013 r.

  ​1. Czy art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. 2011 Nr 231 poz. 1376 z późn. zm.) znajduje zastosowanie w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, w sytuacji gdy będący podstawą egzekucji nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utracił moc po wszczęciu egzekucji a przed złożeniem przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania?,

  2. W razie odpowiedzi pozytywnej, czy w sytuacji opisanej w punkcie 1 zachodzi podstawa do obciążenia wierzyciela opłatą stosunkową wskutek niecelowego w rozumieniu art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. 2011 Nr 231 poz. 1376 z późn. zm.) wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

  III-CZP-0109_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r.

  ​Artykuł 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela w sytuacji, gdy będący podstawą egzekucji nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utracił moc po wszczęciu egzekucji;

  Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 108/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 19 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 lutego 2013 r.

  ​Czy wspólnik spółki jawnej odpowiadający z mocy art. 22 § 2 k.s.h. w związku z art. 31 k.s.h., majątkiem osobistym za długi spółki, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela spółki, może w oparciu o art. 376 k.c. żądać od pozostałych wspólników zwrotu w częściach równych nie tylko tego świadczenia, ale także zwrotu kosztów procesu wytoczonego przeciwko niemu przez wierzyciela spółki, jak również kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku wierzyciela spółki przeciwko niemu jako wspólnikowi czy też koszty te stanowią jego dług osobisty?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r.

  Wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosztami procesu wytoczonego przeciwko niemu, chyba że pozwany wspólnik skutecznie podniesie zarzut wadliwego prowadzenia procesu przez wspólnika pozwanego przez wierzyciela.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 107/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 lutego 2013 r.

  ​1. Czy w sytuacji, gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed przesłaniem przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)?

  2. Czy w sytuacji odrzucenia przez Krajową Izbę Odwoławczą spóźnionego odwołania rozstrzygnięcie w przedmiocie oddalenia skargi zapada w formie postanowienia?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r.

  1. W sytuacji gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

  2. Sąd okręgowy rozstrzyga wyrokiem o oddaleniu skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie odrzucenia odwołania.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 106/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 lutego 2013 r.

  ​Czy w przypadku, gdy jedna ze stron składa drugiej stronie oświadczenie o potrąceniu szeregu swoich, oznaczonych wierzytelności z szeregiem oznaczonych wierzytelności, które ma wobec niej kontrahent, bez wskazania, w jaki sposób powinny one być z sobą potrącone, należy stosować wówczas przepis art. 503 k.c., czy też uznać, że takie oświadczenie jest bezskuteczne?

  Dnia 20 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 104/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 10 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 24 maja 2013 r.

  Czy jest dopuszczalne założenie księgi wieczystej w celu ujawnienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej, do której spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje własność ani użytkowanie wieczyste?​

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r.

  ​Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 105/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 lutego 2013 r.

  ​Czy jest dopuszczalne zażalenie na postanowienie uchylające postanowienie Sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym?

  ​Sąd Najwyższy przejął sprawę do rozpoznania (I CZ 22/13).

 • III CZP 103/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 lutego 2013 r.

  ​Czy stronie przysługuje zażalenie na orzeczenie w przedmiocie częściowego umorzenia postępowania zawarte w wyroku w przypadku zaskarżenia przez tę stronę wyroku apelacją w części rozstrzygającej sprawę merytorycznie?

  III-CZP-0103_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 20 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 102/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 grudnia 2012 r.

  ​Czy wspólnik spółki jawnej odpowiadający z mocy art. 22 § 2 k.s.h. w związku z art. 31 k.s.h., majątkiem osobistym za długi spółki, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela spółki, może w oparciu o art. 376 k.c. żądać od pozostałych wspólników zwrotu w częściach równych nie tylko tego świadczenia, ale także zwrotu kosztów procesu wytoczonego przeciwko niemu przez wierzyciela spółki, jak również kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku wierzyciela spółki przeciwko niemu jako wspólnikowi czy też koszty te stanowią jego dług osobisty?

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych

 • III CZP 100/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 17 stycznia 2013 r.

  ​Czy w sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli zachodzi współuczestnictwo konieczne po stronie pozwanej, jeżeli drugą stroną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli byli małżonkowie pozostający w ustroju wspólności ustawowej, którzy wskutek tej czynności uzyskali korzyść majątkową?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r.

  Małżonkowie są współuczestnikami koniecznymi po stronie pozwanej, jeżeli byli stroną umowy darowizny dokonanej na ich rzecz przez dłużnika i zaskarżonej przez wierzyciela (art. 527 k.c.), a przedmiot darowizny wszedł do ich majątku wspólnego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 99/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 listopada 2012 r.

  ​1. Czy ważne są umowy zbycia - w ramach umowy zamiany - udziałów jedynie w niektórych działkach gruntu stanowiących wraz z innymi działkami, nie objętymi umową, jedną nieruchomość gruntową w sytuacji gdy uczestniczący w umowie współwłaściciele nieruchomości złożyli jednocześnie wniosek o dokonanie podziału wieczystoksięgowego nieruchomości?

  a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie

  2. Czy mniejszości współwłaścicieli nieruchomości przysługuje samodzielne uprawnienie, oparte o treść art. 21 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, do dokonania wieczystoksięgowego podziału nieruchomości? 

  ​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

 • III CZP 95/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 17 stycznia 2013 r.

  ​1. Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia auto-casco samochodu osobowego niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu) podlega ocenie w świetle przesłanek określonych w art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) w sytuacji, gdy zachowanie to nie było bezpośrednią przyczyną szkody, ani też nie przyczyniło się w żaden sposób do jej powstania?

  2. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 (pierwsze), czy art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) ma zastosowanie do zawinionego zachowania ubezpieczającego (poszkodowanego) polegającego na niedochowaniu obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu), nie mającego znamion umyślności, ani rażącego niedbalstwa?

  3. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 (pierwsze), czy niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu), nie noszące znamion rażącego niedbalstwa, ani umyślności powinno skutkować odmową wypłaty odszkodowania, czy też dopuszczalne jest w takim przypadku zasądzenie odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia auto-casco na zasadach słuszności?

  III-CZP-0095_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 17 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 96/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 lutego 2013 r.

  ​Czy w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, w przypadku dojścia układu do skutku, wierzyciele tracą roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie wierzytelności objętych układem za okres po dniu otwarcia postępowania upadłościowego?

  III-CZP-0096_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013 r.

  Zawarcie układu nie pozbawia wierzyciela roszczenia o zapłatę pozostających poza układem odsetek za opóźnienie w zapłacie wierzytelności objętej układem za okres po ogłoszeniu upadłości.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 97/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 17 stycznia 2013 r.

  ​Czy w sprawach o wpis prawa odkupu wykonywanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Skarbu Państwa znajduje zastosowanie art. 94 ustawy z 28.05.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i w rezultacie wniosek o wpis prawa odkupu jest wolny od opłaty sądowej, czy też należy pobrać opłatę od tego wpisu, w oparciu o przepis art. 43 pkt 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 28.05.2005 r.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r.

  Do wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych o wpis w księdze wieczystej prawa odkupu nieruchomości rolnej, zastrzeżonego na rzecz Skarbu Państwa w umowie sprzedaży, nie ma zastosowania art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 98/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 lutego 2013 r.

  ​Czy zachodzi ciągłość posiadania na potrzeby nabycia własności w trybie art. 172 k.c. nieruchomości wydzielonej w scaleniu w sytuacji, gdy osoba będąca posiadaczem samoistnym nieruchomości objętej postępowaniem scaleniowym, która nie brała udziału w scaleniu jako "właściciel" w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 roku, Nr 178, poz. 1749 - t.j.), na skutek scalenia obejmuje w posiadanie samoistne nieruchomość wydzieloną jako ekwiwalent za nieruchomość posiadaną do scalenia?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013 r.

  Samoistny posiadacz nieruchomości objętej postępowaniem scaleniowym, który w zamian obejmuje w posiadanie inną nieruchomość wydzieloną w tym postępowaniu, zachowuje ciągłość posiadania niezbędną do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie także wtedy, gdy nie był uczestnikiem tego postępowania jako właściciel w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1749 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 94/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 19 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 grudnia 2012 r.

  ​1. Czy art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.) stanowi źródło prawa podmiotowego przyznanego osobom fizycznym, o których mowa w tym przepisie?

  2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie 1 to: czy w sytuacji przyznania zaspokojenia, w formie wypłaty rekompensat, roszczeń określonych osób fizycznych z tytułu wskazanego w art. 7 powołanej wyżej ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu trybu wypłaty rekompensat i określenia ich wysokości do uregulowania w odrębnych przepisach, powstaje obowiązek ustawodawcy wydania odrębnych przepisów, a w konsekwencji - niewydanie odrębych przepisów tworzy stan zaniechania legislacyjnego?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.

  Artykuł 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97, poz. 1051 ze zm.) nie stanowi źródła prawa podmiotowego dla osób fizycznych w nim wymienionych ani obowiązku wydania odrębnych przepisów, o których mowa w tym artykule.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 93/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 grudnia 2012 r.

  ​Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym przed 11 lutego 2012 r., zakład ubezpieczeń ponosi wobec najbliższych członków rodziny zmarłego odpowiedzialność gwarancyjną za doznaną krzywdę, na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c.?

  III-CZP-0093_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.

  Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) - w brzmieniu sprzed dnia 11 lutego 2012 r. - nie wyłączał z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za krzywdę osoby, wobec której ubezpieczony ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 91/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 22 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 15 maja 2013 r.

  ​Czy środek odwoławczy, sporządzony przez pełnomocnika będącego radcą prawnym (adwokatem), skierowany do sądu niewłaściwego do jego rozpoznania, podlega odrzuceniu?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r.

  Sąd niewłaściwy, do którego skierowano zażalenie, przekazuje je do rozpoznania sądowi właściwemu (art. 200 § 1 w związku z art. 391 § 1 i art. 397 § 2 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 90/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 grudnia 2012 r.

  ​Czy na skutek zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zm.), pomiędzy powiatem a podmiotem wskazanym w tym przepisie, powstawał stosunek zlecenia w rozumieniu art. 734 i nast. k.c.?

  Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 89/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 grudnia 2012 r.

  ​1) Czy złożenie przez spadkobiercę ustawowego - w toku postępowania o zmianę stwierdzenia nabycia spadku - w terminie otwartym dla tego spadkobiercy oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wywołuje skutki, o których mowa w art. 1016 k.c. w stosunku do tych spadkobierców ustawowych, którzy w otwartym dla siebie terminie nie tylko nie złożyli żadnego oświadczenia w przedmiocie nabycia spadku, ale dodatkowo w pierwszym postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku traktowani byli jako osoby przyjmujące spadek wprost na podstawie art. 1015 § 2 k.c., a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie:

  2) czy podstawą powództwa opozycyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. spadkobiercy dłużnika przeciwko któremu wydany został tytuł egzekucyjny zasądzający od niego na rzecz wierzyciela dłużnika określoną kwotę bez zastrzeżenia o prawie powoływania się w postępowaniu egzekucyjnym na ograniczenie odpowiedzialności (art. 319 k.p.c.) może być zdarzenie polegające na tym, że po wydaniu przeciwko niemu klauzuli wykonalności (tytułu wykonawczego) ujawnił się spadkobierca dłużnika, który złożył oświadczenie o przyjęciu spadku po nim z dobrodziejstwem inwentarza - w terminie określonym w art. 1015 k.c., następnie doszło do zmiany dotychczasowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w wyniku którego do dziedziczenia doszedł nieujawniony w poprzednim postępowaniu wyżej wymieniony spadkobierca?

  Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 88/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 12 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 19 marca 2013 r.

  Czy w razie osobistego korzystania przez jednego ze współwłaścicieli z rzeczy wspólnej lub jej części w sposób niezgodny z określonym w art. 206 k.c. pozostałym współwłaścicielom przysługują przeciwko niemu roszczenia o rozliczenie uzyskanej w ten sposób korzyści wynikające z prawa rzeczowego, a jeżeli tak, to które przepisy księgi drugiej Kodeksu cywilnego są ich podstawą?​

  III-CZP-0088_12_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2013 r.

  Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 87/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 grudnia 2012 r.

  ​Czy oświadczenie darczyńcy o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości zawartego w umowie darowizny (art. 88 k.c.) stanowi podstawę do ujawnienia go jako właściciela w księdze wieczystej?

  III-CZP-0087_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 84/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 grudnia 2012 r.

  ​Czy naruszenie zasad współżycia społecznego uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wzięte pod uwagę tylko w ramach szczególnej klauzuli generalnej "dobrych obyczajów" i w związku z tym może stanowić podstawę uchylenia takiej uchwały jeżeli jednocześnie godzi ona w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie jej wspólnika w przypadku wytoczenia powództwa o jej uchylenie przeciwko spółce (art. 249 § 1 k.s.h.), czy też jest uchwałą bezwzględnie nieważną (art. 58 § 2 k.c.), a przeciwko spółce można wytoczyć powództwo o stwierdzenie jej nieważności (art. 252 § 1 k.s.h.)?

  III-CZP-0084_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.

  Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z zasadami współżycia społecznego narusza dobre obyczaje w rozumieniu art. 249 § 1 k.s.h.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 83/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 2 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 12 grudnia 2012 r.

  ​Czy wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której wspólnik tej spółki wytoczył powództwo, o którym mowa w art. 295 k.s.h. czyni wydanie wyroku niedopuszczalnym, a tym samym uzasadnia umorzenie postępowania?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r.

  Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego po wytoczeniu przez wspólnika na jej rzecz powództwa na podstawie art. 295 k.s.h. nie uzasadnia umorzenia postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 82/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 września 2012 r.
  Data orzeczenia: 12 grudnia 2012 r.

  ​Czy w przypadku, gdy wyodrębniony lokal stanowi przedmiot współwłasności kilku osób każdemu ze współwłaścicieli lokalu przysługuje odrębny samodzielny udział we współwłasności nieruchomości wspólnej, czy też udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością danego lokalu przysługuje wszystkim współwłaścicielom łącznie?

  III-CZP-0082_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r.

  Prawo głosu wynikające z udziału w nieruchomości wspólnej związanego z odrębną własnością lokalu przysługuje niepodzielnie współwłaścicielom tego lokalu.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 81/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 września 2012 r.
  Data orzeczenia: 12 grudnia 2012 r.

  ​Czy w sprawach o wpis prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności zabudowań posadowionych na tym gruncie pobierana jest jedna opłata stała (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, j.t. Dz.U. Nr 90, poz. 594 z późń. zm.), czy też należy pobrać opłatę od żądania wpisu każdego z tych praw oddzielnie (art. 42 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)?

  III-CZP-0081_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r.

  ​Od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności posadowionych na nim budynków pobiera się opłatę stałą określoną w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.) od wniosku o wpis każdego z tych praw.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 80/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 września 2012 r.
  Data orzeczenia: 12 grudnia 2012 r.

  ​1. Czy okoliczność, że osoba powołana do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w okresie wskazanym w przepisie art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123, poz. 850 ze zm.), w dacie powołania nie miała licencji, skutkuje uznaniem, że w sytuacji upływu terminu określonego w tym przepisie i nieuzyskania licencji, osoba taka utraciła legitymację do dalszego pełnienia funkcji syndyka i nie może jej sprawować do czasu zakończenia postępowania upadłościowego w sprawie, a przepis art. 2 ust. 2 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz.U. Nr 239, poz. 1590) nie ma zastosowania do takich osób?

  2. Czy syndyk, który został powołany do pełnienia funkcji w okresie wskazanym w przepisie art. 25 ustawy o licencji syndyka, niemający nadal licencji syndyka po upływie tego terminu, mimo nieodwołania go przez sąd upadłościowy z powierzonej mu funkcji ma prawo dalszego sprawowania zarządu masą upadłości i czy - w przypadku pozytywnej odpowiedzi - w ramach tego zarządu mieści się uprawnienie do występowania w imieniu i na rzecz masy upadłości w postępowaniach sądowych i administracyjnych?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r.

  Osoba powołana do wykonywania funkcji syndyka na podstawie art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123, poz. 850 ze zm.), która nie uzyskała licencji syndyka do dnia 25 października 2010 r. nie traciła z tego powodu uprawnień do dalszego wykonywania funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym, w którym powierzono jej wykonywanie czynności. Sprawowanie przez taką osobę funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym obejmowało także uprawnienie do  występowania w imieniu masy upadłości w postępowaniu sądowym.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 79/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 września 2012 r.
  Data orzeczenia: 12 grudnia 2012 r.

  ​Czy wierzyciel, który uzyskał ochronę w trybie art. 532 k.c. uczestniczy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości przed wszystkimi wierzycielami osoby trzeciej i czy w takim przypadku konieczne jest zachowanie przez niego terminu wynikającego z art. 1036 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 20 lutego 2011 r.)?

  III-CZP-0079_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 12 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 78/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 września 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 grudnia 2012 r.

  ​Czy wierzytelność nabyta w drodze przelewu przez dłużnika upadłego, wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację jego majątku, w terminie i przy spełnieniu warunku o jakim mowa w art. 94 ust. 1 in fine ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku ( jedn. tekst Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.), jest taką, którą dłużnik ten może skutecznie potrącić z wierzytelnością przysługującą wzajemnie upadłemu, a jeśli tak to czy jego oświadczenie złożone przed ogłoszeniem upadłości wywoła skutek o jakim mowa w § 2 art. 498 k.c.?

  ​Sąd Najwyższy postanowił przekazać zagadnienie do roztrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

 • III CZP 77/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 września 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

  ​Czy po uchyleniu ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) art. 443 k.p.c. dopuszczalne jest wydanie w sprawie o rozwód na wniosek jednego z małżonków postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny obejmującego także koszty utrzymania pełnoletnich dzieci?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

  W sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 75/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

  ​Czy prezes sądu okręgowego - jako organ statio fisci Skarbu Państwa - może udzielić skutecznie pełnomocnictwa procesowego - na podstawie art. 87 § 2 k.p.c. - sędziemu tego sądu, do działania w postępowaniu egzekucyjnym?

  III-CZP-0075_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

  Sędzia sądu powszechnego nie może być pełnomocnikiem sądu jako jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa (art. 87 § 2 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 76/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 grudnia 2012 r.

  ​Czy ważna jest umowa darowizny nieruchomości zawartej pomiędzy powiatem a gminą bez indywidualnej zgody rady powiatu wyrażonej w trybie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.) na dokonanie czynności?

  III-CZP-0076_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2012 r.

  Do umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu, zawartej bez wymaganej do jej ważności zgody rady powiatu (art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), ma zastosowanie art. 103 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 74/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

  ​Czy rozstrzyganie w przedmiocie uregulowania kontaktów dziecka z osobami wskazanymi w art. 113[6] k.r.o. nie zawiera w swej istocie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, skoro orzeczenie sądu w tej mierze wkracza w treść wykonywania władzy rodzicielskiej, której częścią składową jest prawo i obowiązek pieczy nad dzieckiem przejawiającej się między innymi w swobodzie decydowania rodziców z kim dziecko może mieć styczność, a zatem w pewnym fragmencie ogranicza ich władzę rodzicielską, co wpływa na skład sądu?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

  ​Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem osób wymienionych w art. 1136 k.r.o. nie jest sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej także w rozumieniu art. 509 k.p.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 72/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 grudnia 2012 r.

  ​Czy osoby uprawnione do lokalu socjalnego, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) są zobowiązane do opłacania odszkodowania w wysokości określonej w art. 18 ust. 2, czy w art. 18 ust. 3 tej ustawy, w okresie od wygaśnięcia stosunku najmu do uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego?

  III-CZP-0072_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2012 r.

  Osoby uprawnione do lokalu socjalnego, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.), w okresie od wygaśnięcia stosunku najmu do uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego opłacają odszkodowanie według zasad określonych w art. 18 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 73/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 6 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 22 stycznia 2013 r.

  ​Czy może mieć wpływ na wysokość odszkodowania, przysługującego w związku z wydaniem z rażącym naruszeniem prawa decyzji o odmowie przyznania prawa własności czasowej gruntu (art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), okoliczność, że grunt ten w wypadku przyznania prawa własności czasowej podlegałby wywłaszczeniu na cele zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego?

  III-CZP-0073_12_p.pdfUzasadnienie

  W dniu 22 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 osobowym przejął sprawę do rozpoznania (sygn. akt I CSK 404/11) i oddalił skargę kasacyjną.

 • III CZP 71/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 31 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

  ​Czy w sprawie o ubezwłasnowolnienie sąd okręgowy rozpoznaje wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w składzie jednego sędziego, czy też w składzie trzech sędziów zawodowych?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

  Wniosek o zwolnienie  od kosztów sądowych w sprawie o ubezwłasnowolnienie sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 69/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 listopada 2012 r.

  ​1) Czy jest sprawą gospodarczą sprawa o roszczenie bezpośrednie wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, którą wytoczył zakładowi ubezpieczeń przedsiębiorca z powołaniem się na umowę cesji zawartą z osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym?

  2) Czy w sprawie określonej w punkcie 1 pytania prawnego cesjonariusz może powoływać się na właściwość przemienną sądu, określoną w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami)?

  III-CZP-0069_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 16 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 70/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 14 listopada 2012 r.

  ​Czy datą początkową, od której należy liczyć dwutygodniowy termin do złożenia wniosku o wydanie postanowienia, przyznającego wierzycielowi koszty postępowania zabezpieczającego, a określonego w art. 745 § 2 k.p.c., winna być data faktycznego uprawomocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego po upływie terminu dla stron do ewentualnego wniesienia zażalenia na to postanowienie, czy też data - w praktyce znacznie późniejsza, w której komornik dokonał stwierdzenia prawomocności postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego?

  III-CZP-0070_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2012 r.

  Wniosek wierzyciela o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego, powstałych w związku z wykonaniem zabezpieczenia uzyskanego na podstawie art. 47919a k.p.c., obowiązującego do dnia 2 maja 2012 r., powinien być złożony w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu tych kosztów (art. 745 § 2 k.p.c. per analogiam).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 67/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 7 listopada 2012 r.

  ​Czy w świetle przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. Nr 26, poz. 310 ze zm.) zakład ubezpieczeń jest obowiązany do zapłacenia zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną osobie trzeciej, wobec której ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2012 r.

  Przepis § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. Nr 26, poz. 310 ze zm.) nie wyłączał z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za krzywdę osoby, wobec której ubezpieczony ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 68/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

  ​Czy przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 40 z 1982 r., poz. 268 ze zm.) następcy pozostającemu w związku małżeńskim i ustroju wspólności majątkowej skutkuje w każdej sytuacji objęciem przekazanego gospodarstwa wspólnością ustawową w rozumieniu art. 31 k.r.o.(w brzmieniu obowiązującym  przed dniem 20 stycznia 2005 r.), czy też skutek taki następuje jedynie w wyniku, odzwierciedlonego w treści czynności prawnej, zastrzeżenia odmiennego od reguły wyrażonej w art. 33 pkt 2 k.r.o.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

  Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 66/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

  ​Czy podstawą ustalenia należnej komornikowi opłaty za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest wartość roszczenia pieniężnego wynikająca z tytułu zabezpieczenia i wniosku o jego wykonanie, czy też wartość mienia, które faktycznie zostało zabezpieczone w toku postępowania?

  III-CZP-0066_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

  Podstawą ustalenia opłaty za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest wartość roszczenia pieniężnego określona we wniosku (art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, jednolity tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 65/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

  ​Czy wskazana w art. 691 § 1 k.c. przesłanka faktycznego wspólnego pożycia, rozumiana jako więź łącząca dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie, dotyczy także osób pozostających w nieformalnych związkach partnerskich z osobami tej samej płci?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

  Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą - w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. - jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej płci.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 64/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 listopada 2012 r.

  ​Czy zmiana wartości domu jest właściwym miernikiem dla ustalenia wysokości podlegających zwróceniu na podstawie art. 45 § 3 k.r.o. środków pochodzących z majątku wspólngo, a przeznaczonych na spłatę pożyczki stanowiącej dług jednego z małżonków, zaciągniętej i wykorzystanej przed zawarciem związku małżeńskiego na budowę domu na gruncie należącym do tego małżonka, również w sytuacji, gdy siła nabywcza tychże środków przeznaczonych na spłatę różniła się istotnie od siły nabywczej środków pochodzących z pożyczki w dacie ich wykorzystania na budowę domu?

  Dnia 16 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 63/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 6 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 19 lutego 2013 r.

  ​Czy przepis art. 433 k.c. ma zastosowanie do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r.

  Przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 62/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 listopada 2012 r.

  ​Czy w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego na cele parkingowe na nieruchomości oddanej wcześniej w użytkowanie wieczyste w celu mieszkaniowym zachodzi podstawa do zmiany stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu przewidzianej art. 72 ust. 3 punkt 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651) z 1% na 3% w trybie art. 73 ust. 2 w zw. z art. 73 ust. 2a punkt 1 tej ustawy, jeżeli ustanowienie odrębnej własności tego lokalu nie spowodowało faktycznej zmiany przeznaczenia pomieszczenia stanowiącego ten lokal?

  III-CZP-0062_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r.

  Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego na cele parkingowe w budynku wzniesionym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe stanowi wystarczającą przesłankę umożliwiającą zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na podstawie art. 73 ust. 2a w zw. z art. 73 ust. 2 i art. 72 ust. 3 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 60/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 listopada 2012 r.

  ​1. Czy w myśl przepisu art. 33 pkt 8 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) wierzytelność o wypłatę świadczenia emerytalno-rentowego stanowi majątek odrębny małżonka dłużnika, przeciwko któremu wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego?

  w przypadku odpowiedzi twierdzącej

  2. Czy możliwe jest, po przedstawieniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wystawionego także przeciwko małżonkowi dłużnika, zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego małżonka dłużnika, którego odpowiedzialność ograniczona jest do majątku wspólnego?

  III-CZP-0060_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 16 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 61/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 listopada 2012 r.

  ​Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 124, poz. 1152) w zw. z art. 922 § 1 k.c. prawo dochodzenia od następców prawnych posiadacza pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego przez ten zakład z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego odszkodowania, jeżeli kierujący posiadacz pojazdu wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu i zmarł przed wypłatą odszkodowania przez zakład ubezpieczeń?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r.

  Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 59/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 17 października 2012 r.

  ​Czy uregulowanie zawarte w art. 130[2] § 2 k.p.c. należy interpretować ściśle - zgodnie z jego literalnym brzmieniem - jedynie do przypadku biegu tygodniowego terminu do wniesienia opłaty sądowej od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pozwu, czy możliwość uiszczenia tej opłaty zachodzi również po uprawomocnieniu się tego zarządzenia w razie oddalenia wywiedzionego na nie zażalenia?

  III-CZP-0059_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 17 października 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 58/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 23 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 listopada 2012 r.

  ​Czy akt stanu cywilnego sporządzony za granicą, także wówczas, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego  - Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2012 r.

  Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych także wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 57/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 22 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 17 stycznia 2013 r.
  1. Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonane na podstawie art. 257 § 1 k.s.h., czyli bez zmiany umowy spółki, może dotyczyć tylko utworzenia nowych udziałów?
  2. Czy udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podwyższonym na podstawie art. 257 § 1 k.s.h., muszą objąć wszyscy dotychczasowi wspólnicy w stosunku określonym w art. 257 § 3 k.s.h., czy też prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników może być wyłączone uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej?
  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r.

  Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 56/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 19 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 listopada 2012 r.

  ​Czy podlegają odrzuceniu zarzuty pozwanego od nakazu zapłaty z powodu nieuiszczenia bez wezwania części należnej opłaty od zarzutów po częściowym oddaleniu wniosku pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli pismo stanowiące zarzuty złożył pełnomocnik będący radcą prawnym, a wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zawarty został w zarzutach?

  III-CZP-0056_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r.

  Przepis art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ma zastosowanie także w razie częściowego oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych zawartego w zarzutach od nakazu zapłaty wniesionych przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 55/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 24 października 2012 r.

  ​Czy w przypadku nieuwzględnienia w całości wniosków, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (t. jedn. Dz.U. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), Zarząd Spółdzielni ma obowiązek podjęcia ostatecznej uchwały w pierwotnie proponowanej treści i czy podlega ona zaskarżeniu; czy też w takiej sytuacji uchwała, o której mowa w art. 42 ust. 2 tej ustawy, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia wyłożenia do wglądu jej projektu?

  III-CZP-0055_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2012 r.

  ​Zarząd spółdzielni mieszkaniowej podejmuje uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, podlegającą zaskarżeniu do sądu, także wtedy, gdy nie zgłoszono wniosków do jej projektu lub zgłoszone wnioski nie zostały uwzględnione w całości (art. 42 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r.Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 54/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 24 października 2012 r.

  Czy w razie niepobrania przez komornika zaliczki na wynagrodzenie za dozór zajętych ruchomości, przyznanego dozorcy w postępowaniu egzekucyjnym postanowieniami sądu i komornika, nie określającymi podmiotu zobowiązanego do wypłaty wynagrodzenia, dozorca jest uprawniony do dochodzenia w odrębnym postępowaniu zapłaty tego wynagrodzenia od wierzyciela?

  w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:

  Z jaką chwilą roszczenie dozorcy do wierzyciela o wypłatę wynagrodzenia za dozór staje się wymagalne i w jakim terminie dochodzi do jego przedawnienia oraz czy postanowienie ustalające wynagrodzenie dozorcy przerywa bieg przedawnienia tego roszczenia?

  Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 53/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 24 października 2012 r.

  1. Czy wierzytelność określona w sądowym tytule wykonawczym zabezpieczona w pełnym zakresie hipoteką przymusową wpisaną w księdze wieczystej przed dniem 20 lutego 2011 r. może być także zabepieczona hipoteką przymusową na podstawie wniosku złożonego po dniu 19 lutego 2011 r.?

  a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie:

  2. Czy w takim wypadku maksymalna suma hipoteki powinna być pomniejszona o dotychczasową wysokość zabezpieczenia hipotecznego?

  Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 52/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 11 października 2012 r.

  ​Czy przepis art. 703 zdanie drugie k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2012 r.

  Strony umowy dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego do zapłaty zaległego czynszu (art. 703 zdanie drugie k.c.).

  III CZP 52-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 50/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 11 października 2012 r.

  ​Czy postanowienie w przedmiocie odmowy wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności podlega zaskarżeniu zażaleniem?
  a w wypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi

  Czy po wydaniu stronie procesu tytułu wykonawczego bez uprzedniego wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu istnieje możliwość późniejszego wydania takiego postanowienia?.

  III-CZP-0050_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 11 października 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 49/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 11 października 2012 r.

  Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa podmiotu zobowiązanego do świadczenia przeciwko poszkodowanemu o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty odszkodowania, wynikającego z prawomocnej i ostatecznej decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwego starostę na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U, 2008.25.150 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. 2003.162.1568 z późniejszymi zmianami)?

  III-CZP-0049_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2012 r.

  Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty odszkodowania wynikającego z ostatecznej decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwego starostę na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w związku  z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo o ochronie środowiska  (jedn. tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

  III CZP 49-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 48/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 27 września 2012 r.

  ​Czy w sprawie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego legitymacja procesowa bierna przysługuje członkom komisji dyscyplinarnej, która w pierwszej instancji wydała z naruszeniem procedury orzeczenie o zwolnieniu nauczyciela z pracy?

  III-CZP-0048_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2012 r.

  ​Członek komisji dyscyplinarnej wyższej uczelni może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. za szkodę wyrządzoną przez naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.

  III CZP 48-12.pdfUzasadnienie
 • III CZP 47/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 27 września 2012 r.

  ​Czy przepis art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. stanowi podstawę do zasądzenia od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów egzekucji, w przypadku umorzenia przez Komornika postępowania egzekucyjnego, na skutek uchylenia orzeczenia o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu?

  III-CZP-0047_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 27 września 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 45/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 27 września 2012 r.

  ​Czy w świetle treści przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (...) po 20 lutego 2011 r. możliwe jest wpisanie w księdze wieczystej hipoteki umownej zwykłej na podstawie notarialnego oświadczenia właściciela sporządzonego przed tą datą, jeżeli wniosek o wpis został złożony po tej dacie?

  III-CZP-0045_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2012 r.

  ​Po wejściu w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) nie jest możliwe dokonanie wpisu w księdze wieczystej hipoteki umownej zwykłej na podstawie oświadczenia o jej ustanowieniu sporządzonego przed dniem 20 lutego 2011 r., jeżeli wniosek o wpis został złożony po tej dacie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III CZP 46/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy przedmiotem zapisu windykacyjnego, określonego w treści art.981[1] § 2 pkt 1 k.c. może być rzecz będąca w chwili sporządzenia testamentu przedmiotem ustawowej wspólności małżeńskiej?

  III-CZP-0046_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  Zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe wymienione w art. 981[1] § 2 k.c. należące do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej.

  III CZP 46-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 44/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 8 sierpnia 2012 r.

  ​Czy w sprawie o wpis własności w której zbywca nieruchomości zmarł przed złożeniem wniosku do Sądu, Sąd stosownie do treści przepisu art. 626[1] § 2 k.p.c. może uznać za uczestników postępowania jego następców prawnych mimo, że nie są oni jeszcze wpisani w księdze wieczystej, a w sytuacji braku dowodów wskazujących na krąg spadkobierców winien uprzednio podjąć czynności określone w treści przepisu art. 510 § 2 k.p.c., czy też może dokonać wpisu nowego właściciela a zawiadomienie o wpisie przeznaczone dla nieznanych obecnie Sądowi spadkobierców osoby wpisanej na podstawie art. 626[12] § 2 i § 3 złożyć do akt ze skutkiem doręczenia?

  III-CZP-0044_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 8 sierpnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 43/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 8 sierpnia 2012 r.

  ​1. Czy tytuł wykonawczy powstały w wyniku nadania klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. na rzecz następcy prawnego wierzyciela po wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez pierwotnego wierzyciela upoważnia do wstąpienia aktualnego wierzyciela w miejsce dotychczasowego i do kontynuowania postępowania egzekucyjnego, czy też tego rodzaju przekształcenie podmiotowe w postępowaniu egzekucyjnym jest niedopuszczalne?

  2. W razie odpowiedzi twierdzącej: w jaki sposób należy zakończyć postępowanie egzekucyjne wobec dotychczasowego wierzyciela?

  Dnia 8 sierpnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 42/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 8 sierpnia 2012 r.

  ​Czy upadły, który poręczył za zapłatę zobowiązania zaciągniętego przez inny podmiot, obciążając swój majątek hipoteką ustanowioną w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i nie otrzymując z tego tytułu żadnego świadczenia, winien zostać uznany dłużnikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela w rozumieniu art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2012 r.

  ​Upadły, który udzielił poręczenia i zabezpieczył wykonanie tego zobowiązania ustanawiając hipotekę, jest dłużnikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela w rozumieniu art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

  III CZP 42-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 41/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy podstawę odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wylaniem się wody w budynku z lokalu położonego wyżej do lokalu usytuowanego niżej stanowi przepis art. 433 Kodeksu cywilnego?

  III-CZP-0041_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  ​Artykuł 433 k.c. nie stanowi podstawy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wylaniem wody w budynku z lokalu do innego lokalu.

  III CZP 41-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 39/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy odstąpienie od umowy wzajemnej pozbawia stronę dokonującą takiego odstąpienia roszczenia o zapłatę przez drugą stronę kary umownej, zastrzeżonej na wypadek zwłoki lub opóźnienia za okres poprzedzający odstąpienie od umowy, jeśli strony w umowie nie zastrzegły prawa dochodzenia tej kary również w przypadku odstąpienia od umowy, zastrzegły natomiast karę umowną przysługującą z tytułu odstąpienia od umowy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy.

  III CZP 39-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 40/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy sytuacja, w której osoba prawna ma tzw. "zarząd kadłubowy" jest objęta hipotezą art. 42 § 1 k.c., a zatem sąd ustanawia dla niej kuratora?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  Utrata możliwości kierowania przez zarząd kadłubowy działalnością osoby prawnej lub reprezentowania jej na zewnątrz uzasadnia ustanowienie kuratora dla tej osoby (art. 42 § 1 k.c.).

  III CZP 40-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 37/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 czerwca 2012 r.

  ​W jaki sposób, osoby o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2003 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r.) odpowiadają wobec właściciela za zapłatę odszkodowania normowanego w ust. 1 i 3 tego artykułu?

  III-CZP-0037_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 21 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 38/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy możliwe jest umorzenie z mocy samego prawa egzekucji z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym alimentów w przypadku braku złożenia przez wierzyciela w przeciągu roku wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania co do nieruchomości dłużnika?

  III-CZP-0038_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  Artykuł 823 k.p.c. ma zastosowanie także do egzekucji świadczeń alimentacyjnych prowadzonej z nieruchomości.

  III CZP 38-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 36/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 czerwca 2012 r.

  ​Czy w obecnym stanie prawnym - po wejściu w życie przepisów art. 305[1] - 305[4] k.c. - aktualnym pozostaje stanowisko o istnieniu roszczenia z § 2 art. 231 k.c. dla właściciela gruntu, na którym posadowiona jest linia energetyczna, rozumiana jako inne urządzenie wzniesione przez nieuprawniony podmiot?

  Dnia 21 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 35/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 czerwca 2012 r.

  ​Jaką opłatę (stosunkową czy podstawową) w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) należy pobrać od pozwanego jako opłatę od apelacji w sytuacji, gdy pozwany w apelacji wnosi  o rozłożenie na raty zasądzonego roszczenia przy czym wniosku o rozłożenie na raty świadczenia dochodzonego przez powoda nie składał w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji, zaś w przypadku obowiązku pobrania opłaty stosunkowej w jaki sposób ustalić wartość przedmiotu zaskarżenia?

  III-CZP-0035_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 r.

  W sprawie o roszczenie pieniężne zaskarżenie apelacją braku rozłożenia na raty wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi wskazana przez skarżącego kwota, określająca wartość jego naruszonego interesu prawnego.

  III-CZP-0035_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 34/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy i jakie przesłanki ważności testamentu podlegają badaniu w sprawie o wydanie zaświadczenia dla wykonawcy testamentu art. 986 k.c. w zw. z art. 665 k.p.c.)?

  III-CZP-0034_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  W sprawie o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu (art. 665 k.p.c.) sąd bada istnienie testamentu i jego ważność ze względu na formę.

  III-CZP-0034_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 33/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy w skład kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony (art. 98 § 3 k.p.c.) wchodzą koszty przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem?

  III-CZP-0033_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi zastępowanemu przez pełnomocnika będącego adwokatem koszty jego przejazdu do sądu, jeżeli w okolicznościach sprawy były one niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

  III-CZP-0033_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 31/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 czerwca 2012 r.

  ​I. Czy w sytuacji, gdy ustawa nie przewiduje stwierdzenia we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem decyzji administracyjnej jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 417[1] § 2 k.c., odszkodowania z powodu wydania decyzji opartej na akcie prawnym, którego we właściwym postępowaniu stwierdzono nieważność, można żądać na innej podstawie, w szczególności więc, czy w sytuacji takiej będzie miał zastosowanie art. 417[1] § 1 k.c., czy też ogólna reguła odpowiedzialności przewidziana w art. 417 k.c.?

  II. Czy jest decyzją wydaną bez podstawy prawnej w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decyzja administracyjna wydana na podstawie aktu normatywnego, którego nieważność stwierdzono po wydaniu tej decyzji?

  III-CZP-0031_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 21 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 32/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy skarga na czynności komornika, od której nie uiszczono należnej opłaty podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art. 767[3] k.p.c., czy też zwrotowi na podstawie przepisu art. 130 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.?

  III-CZP-0032_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  Zgodnie z art. 767[3] k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) skarga na czynności komornika, od której nie uiszczono należnej opłaty, podlegała odrzuceniu, chyba że sąd uznał, iż zachodziła przyczyna podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.

  III CZP 32-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 29/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 czerwca 2012 r.

  Czy wartość gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem umowy przekazania własności gospodarstwa rolnego, zawartej w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r., Nr 24, poz. 133 ze zm.) uwzględnia się przy ustalaniu zachowku?​

  III-CZP-0029_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 r.

  ​Przy ustalaniu zachowku nie uwzględnia się wartości gospodarstwa rolnego przekazanego przez spadkodawcę następcy na podstawie umowy przewidzianej w art. 59 ustawy z dnia  14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin ( t.j. Dz. U. z 1989 r., Nr 24, poz. 133 ze zm.).

  III CZP 29-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 28/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 czerwca 2012 r.

  ​Czy stroną w rozumieniu art. 160 k.p.a. oprócz osób biorących udział w postępowaniu zakończonym wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej są również osoby nie biorące w nim udziału, ale których interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie (art. 28 k.p.a.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 r.

  Osoby niebiorące udziału w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji z naruszeniem prawa określonym w art. 156 § 1 k.p.a. są również uprawnione do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 160 § 1 k.p.a.

  III CZP 28-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 27/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

  ​Czy w przypadku przyłączenia się wierzycieli do wszczętej wcześniej egzekucji z nieruchomości (art. 927 k.p.c.), komornik, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustala i pobiera opłaty egzekucyjne należne z tytułu egzekucji z nieruchomości osobno w każdej ze spraw egzekucyjnych, proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanej kwoty przypadającej dla danego wierzyciela, czy też ustala i pobiera jedną opłatę od wyegzekwowanej w toku egzekucji z nieruchomości kwoty, niezależnie od liczby spraw egzekucyjnych, w których wierzyciele przyłączyli się do egzekucji z nieruchomości?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

  ​W razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela do postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości (art. 927 k.p.c.), komornik pobiera - niezależnie od liczby egzekwujących wierzycieli - jedną opłatę stosunkową określoną w art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), obliczoną od kwoty wyegzekwowanego świadczenia, nie wyższej niż suma świadczeń egzekwowanych na rzecz wierzycieli prowadzących egzekucję.

  III-CZP-0027_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 26/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2012 r.

  ​Czy faktyczny zarządca nieruchomości, który zawarł umowę najmu lokalu i na rzecz którego Sąd w wyroku eksmisyjnym nakazał wydanie lokalu przez byłego lokatora z ustaleniem po jego stronie prawa do lokalu socjalnego posiada legitymację do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 417 k.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)?

  III-CZP-0026_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 6 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 25/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2012 r.

  ​Czy w świetle art. 21 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 2000, Nr 80, poz. 903 ze zm.) wspólnota mieszkaniowa ma legitymację czynną do dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez osobę trzecią z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym członków wspólnoty mieszkaniowej, niesłużącej wyłącznie do użytku właścicieli lokali?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r.

  ​Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dochodzić od osoby trzeciej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym właścicieli lokali.

  III-CZP-0025_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 24/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2012 r.

  ​Czy wejście w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240), która w art. 60 pkt 7, jako środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym wymienia: "dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie innych ustaw", a w art. 67 do spraw dotyczących należności, o których mowa w art.  60, nieuregulowanych niniejszą ustawą przewiduje stosowanie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. [5]) i odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8 , poz. 60, z późn. zm.), spowodowało niedopuszczalność drogi sądowej w sprawach o zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdu na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1310)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r.

  ​Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) przed wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

  III CZP 24-12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 23/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2012 r.

  ​Jaką opłatę sądową należy pobrać od skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące wyłącznie rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego?

  III-CZP-0023_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r.

  ​Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej wyłącznie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego pobiera się piątą część opłaty stosunkowej wartości przedmiotu zaskarżenia.

  III-CZP-0023_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 22/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 czerwca 2012 r.

  ​Czy w przypadku zbycia części udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podstawą do dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców wspólników posiadających co najmniej 10 % kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) jest nowa lista wspólników (art. 188 § 3 k.s.h.) czy też umowa zbycia udziałów (art. 180 k.s.h)?

  III-CZP-0022_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r.

  ​W postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (jedn. tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1184 ze zm.), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.).

  III-CZP-0022_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 21/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2012 r.

  ​Czy sprawa z wniosku jednego z rodziców o ustalenie miejsca pobytu dziecka może być rozpoznana łącznie - w składzie jednego sędziego i dwóch ławników ze sprawą z wniosku drugiego z rodziców o ograniczenie władzy rodzicielskiej tego pierwszego nad małoletnim na podstawie art. 107 § 2 k.r.o.?

  III-CZP-0021_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r.

  ​Nie jest dopuszczalne zarządzenie przez sąd połączenia w celu łącznego rozpoznania sprawy z wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka ze sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

  III-CZP-0021_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 20/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  ​Czy przekazanie gospodarstwa rolnego następcy (następcom) w trybie art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jednolity Dz.U. z 1989 roku, Nr 24, poz. 133 ze zmianami) mogło nastąpić jedynie w ramach jednej czynności prawnej - umowy przekazania gospodarstwa rolnego zawieranej w formie aktu notarialnego, czy też dopuszczalne było przekazanie gospodarstwa rolnego w ramach dwóch i więcej czynności prawnych - umów przekazania gospodarstwa rolnego, z których każda obejmowała swoim przedmiotem część gospodarstwa rolnego i w następstwie których doszło do przekazania następcy (następcom) całego gospodarstwa rolnego?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.

  ​Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy (następcom) w trybie art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (t. jedn. Dz.U. 1989, Nr 24, poz. 133 ze zm.) mogło nastąpić w ramach więcej niż jednej umowy z tym, że musiało dojść do przekazania całego gospodarstwa.

  III-CZP-0020_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 19/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 2 marca 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  ​Czy dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez beneficjenta dofinansowania w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu, przyznanej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej z instytucją pośredniczącą?

  III-CZP-0019_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 18/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2012 r.

  Czy zażalenie powoda na postanowienie o kosztach procesu zawarte w wyroku zaocznym, w razie późniejszego skutecznego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od tego wyroku, podlega merytorycznemu rozpoznaniu, czy też postępowanie zażaleniowe winno być umorzone?

  III-CZP-0018_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r.

  ​​Jeżeli po rozpoznaniu sprzeciwu wyrok zaoczny został uchylony w całości lub w części, postępowanie toczące się na skutek zażalenia na zawarte w tym wyroku postanowienie o kosztach procesu podlega umorzeniu.

  III-CZP-0018_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 17/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2012 r.

  ​Czy art. 49 ust. 7-10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. 2011 Nr 231 poz. 1376) znajduje zastosowanie do opłat pobieranych z tytułu czynności egzekucyjnych dokonywanych po dniu 17.06.2010 r. w ramach postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 40 poz. 228)?

  III-CZP-0017_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r.

  ​Przepis art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 40, poz. 228) stanowi - niezależnie od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego - podstawę wystąpienia z wnioskiem o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych na podstawie art. 49 ust. 1 lub ust. 2.

  III-CZP-0017_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 16/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2012 r.

  ​1. Czy dłużnik może oprzeć swoje powództwo wywiedzione na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny, z uwagi na odrzucenie zarzutów od nakazu zapłaty, w których zarzut ten został podniesiony?

  a w przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi twierdzącej:

  2. Czy w sytuacji, gdy tytułem wykonawczym, przeciwko któremu skierowane jest powództwo opozycyjne, jest nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla niezupełnego w chwili jego wystawienia, dłużnik w powództwie wywiedzionym na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. może podnieść zarzut spełnienia świadczenia, jeżeli nastąpiło ono przed wypełnieniem weksla?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r.

  Oparcie powództwa przeciwegzekucyjnego na zarzucie spełnienia świadczenia (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zarzut ten - ze względu na ustanowiony ustawą zakaz - nie mógł być rozpoznany w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny.

  III-CZP-0016_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 15/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  ​Czy art. 11d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wpłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1115) w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz.U. 223 poz. 1779) stanowi samodzielną materialnoprawną podstawę do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu w sytuacji, kiedy budynek znajduje się na nieruchomości spółdzielni posiadającej uregulowany stan prawny i stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej przywołanej wyżej?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.

  ​Artykuł 11d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1779) nie stanowi samodzielnej podstawy do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu.

  III-CZP-0015_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 14/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  ​Jakie składniki majątku wspólnego spółki cywilnej w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 20 stycznia 2005 r. podlegają rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków w sytuacji, gdy w dacie ustania ustawowej wspólności małżeńskiej małżonkowie byli jedynymi wspólnikami tej spółki, a rozwiązanie spółki nastąpiło już po ustanowieniu rozdzielności małżeńskiej, przy czym po ustaniu wspólności doszło do zmian w składzie spółki, bowiem jeden z małżonków z niej wystąpił i w jego miejsce wstąpiła inna osoba,

  w szczególności czy rozliczeniu podlega odszkodowanie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń za szkodę powstałą w wyniku kradzieży w okresie kiedy małżonkowie pozostawali we wspólności ustawowej i byli jednocześnie jedynymi wspólnikami spółki cywilnej, która poniosła stratę, a odszkodowanie to wypłacono jednemu z małżonków po ustaniu wspólności małżeńskiej i po rozwiązaniu spółki cywilnej?

  Dnia 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 13/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 kwietnia 2012 r.

  Czy pod pojęciem "dróg ekspresowych" użytym w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) należy rozumieć każdy rodzaj drogi ekspresowej, określonej w art. 4 pkt. 10 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 19 poz. 115), zaliczonej do sieci autostrad i dróg ekspresowych, niezależnie od nadania im statusu drogi płatnej poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie delagacji zawartej w treści art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o  autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2571)?​

  III-CZP-0013_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

  ​TEZA: Jeżeli postanowienie o przedstawieniu zagadnienia prawnego na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. wydane zostało przez sąd drugiej instancji w warunkach nieważności  postępowania, Sąd Najwyższy odmawia podjęcia uchwały.

  III-CZP-0013_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 12/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  ​Czy odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) obejmuje opłaty związane z eksploatacją lokalu, jeżeli nie uiszcza ich były lokator?

  III-CZP-0012_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.

  ​Odszkodowanie przysługujące właścicielowi lokalu na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) może obejmować opłaty związane z korzystaniem z lokalu.

  III-CZP-0012_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 11/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2012 r.

  ​Czy podlega odrzuceniu spóźniona skarga na czynności komornika, w oparciu o którą sąd uzna, że zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.?

  III-CZP-0011_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r.

  ​Jeżeli sąd uzna, że skarga na czynności komornika wskazuje na uchybienia uzasadniające podjęcie działań na podstawie art. 759 § 2 k.p.c., nie odrzuca jej z przyczyn określonych w art. 7673 k.p.c.

  III-CZP-0011_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 10/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 kwietnia 2012 r.

  ​- Czy umowa poręczenia zawarta pomiędzy wierzycielem zakładu opieki zdrowotnej a podmiotem profesjonalnie zajmującym się obrotem wierzytelnościami i pozasądową windykacją wierzytelności jest czynnością prawną określoną w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),

  - Czy umowa poręczenia zawarta pomiędzy wierzycielem zakładu opieki zdrowotnej a podmiotem profesjonalnie zajmującym się obrotem wierzytelnościami i pozasądową windykacją wierzytelności może naruszać umowny zakaz zawierania umowy przelewu wierzytelności?

  III-CZP-0010_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2012 r.

  ​Pozorna umowa poręczenia, zawarta dla ukrycia umowy przelewu wierzytelności przez wierzyciela zakładu opieki zdrowotnej z podmiotem profesjonalnie zajmującym się obrotem wierzytelnościami i pozasądową windykacją wierzytelności, może naruszać umowny zakaz zawarcia umowy przelewu wierzytelności;

  Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  III-CZP-0010_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 9/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 7 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 23 maja 2012 r.

  ​1. Czy dopuszczalne jest wniesienie środka odwoławczego w formie dokumentu elektronicznego, a w przypadku twierdzącej odpowiedzi:

  2. Czy o zachowaniu terminu do wniesienia pisma decyduje data wpływu pisma do urządzenia odbiorczego poczty elektronicznej sądu,

  3. Czy pismo takie może zostać opatrzone podpisem elektronicznym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 poz. 150 ze zm.)?

  III-CZP-0009_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r.

  ​1. Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 2; obecnie art. 125 § 21 k.p.c.).

  2. Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą elektroniczną może być potraktowany jako środek odwoławczy niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu (art. 130 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.); datą wniesienia tego środka do sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 3 k.p.c.).

  III-CZP-0009_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 8/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 31 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 kwietnia 2012 r.

  ​Skarb Państwa czy Instytut Matki i Dziecka w Warszawie ponosi odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego (błędu w sztuce lekarskiej) popełnionego przy wykonywaniu czynności leczniczych w szpitalu klinicznym - Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w marcu 1998 roku?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2012 r.

  ​Jednostka badawczo-rozwojowa odpowiada za szkodę wyrządzoną w marcu 1998 r. wskutek błędu w sztuce lekarskiej, popełnionego przez osobę wchodzącą w skład zespołu szpitala działającego w strukturze tej jednostki i będącą jej funkcjonariuszem, także wtedy, gdy działalność szpitala była finansowana na zasadach właściwych dla jednostek albo zakładów budżetowych.

  III-CZP-0008_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 6/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 25 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 26 kwietnia 2012 r.

  ​Czy w przypadku przeniesienia praw z weksla własnego przez indos w połączeniu z przelewem wierzytelności, którą ten weksel zabezpieczał i wejścia posiadacza weksla w stosunek podstawowy łączący wystawcę z remitentem przysługuje takiemu indosatariuszowi ochrona przewidziana w art. 17 Prawa wekslowego?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

  ​Jeżeli remitent przeniósł weksel własny przez indos i dokonał również na rzecz indosatariusza przelewu wierzytelności, którą weksel zabezpieczał, wystawca tego weksla może przeciwstawić indosatariuszowi zarzut częściowej zapłaty sumy wekslowej, mimo że zapłata nie została uwidoczniona na wekslu.

  III-CZP-0006_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 5/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 30 marca 2012 r.

  ​Czy należy uznać za prawidłowe i oparte na treści art. 569 § 2 k.p.c. stanowisko Sądu Rejonowego [...], iż w przypadku przyjęcia w tzw. trybie nagłym osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 23, 24 lub pozostawienia jej w szpitalu na podstawie art. 28 u.o.z.p. (ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. 1999, Nr 111, poz. 535 ze zm., tj. Dz.U. 2011, Nr 231, poz. 1375) należy wydać zarządzenie tymczasowe o pozostawieniu osoby, której postępowanie dotyczy, w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody, w sytuacji, gdy sędzia wizytujący szpital uzna, że nie zachodzą przesłanki do zarządzenia natychmiastowego wypisania tej osoby ze szpitala na podstawie art. 45 u.o.z.p., czy też stanowisko takie jest bezzasadne?

  a w razie pozytywnej odpowiedzi:

  czy prawidłowo skonstruowana została sentencja zarządzenia tymczasowego Sądu Rejonowego [...] o umieszczeniu lub pozostawieniu tymczasowo uczestnika w szpitalu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania czy też, według treści orzeczenia osoba, której postępowanie dotyczy, powinna być umieszczona w szpitalu do czasu zakończenia stosowania niezbędnych czynności leczniczych (art. 33 ust. 1 u.o.z.p.), powodujących ustanie przyczyn przyjęcia tej osoby do szpitala bez wymaganej zgody (art. 23 i 28 u.z.o.p.), względnie do czasu zakończenia diagnostyki medycznej, ale nie dłużej niż do 10 dni licząc od chwili przyjęcia (art. 24 u.o.z.p.)?

  III-CZP-0005_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 4/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 30 marca 2012 r.

  Czy zbywca lokalu mieszkalnego uprzednio nabytego na zasadach określonych w art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ma obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji na podstawie art. 68 ust. 2 powołanej ustawy w przypadku, gdy środki pieniężne uzyskane z jego sprzedaży przeznaczył w ciągu 12 miesięcy na spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na budowę i wykończenie budynku mieszkalnego, znajdującego się na nieruchomości, której nabycie miało miejsce przed datą sprzedaży lokalu mieszkalnego objętego bonifikatą (art. 68 ust. 2 a pkt 5 w/w ustawy)?​

  III-CZP-0004_12_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2012 r.

  ​Nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia nabycia i w ciągu 12 miesięcy przeznaczył środki uzyskane z jego sprzedaży na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na budowę i wykończenie budynku mieszkalnego, znajdującego się na nieruchomości nabytej przed datą sprzedaży, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

  III-CZP-0004_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 3/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 8 marca 2012 r.

  ​Czy art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) stanowi lex specialis do art. 358[1] § 3 k.c. i czy w przypadkach, o których mowa w zdaniu drugim ust. 5 art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj. w przypadku nieodpłatnego nabycia własności lokalu mieszkalnego przekazanego uprzednio nieodpłatnie przez przedsiębiorstwo państwowe, państwową osobę prawną lub państwową jednostkę organizacyjną przez najemcę na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wyłączona jest sądowa waloryzacja kaucji mieszkaniowej, o której mowa w art. 358[1] § 3 k.c.?

  III-CZP-0003_12_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 8 marca 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 2/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 8 marca 2012 r.

  ​1. Czy dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie przyznania od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu?

  2. w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego sformułowanego w punkcie 1: czy mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz nakład pracy adwokata dopuszczalne jest przyznanie adwokatowi od Skarbu Państwa wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną stronie z urzędu w wysokości niższej niż określona stawkami minimalnymi ustalonymi w przepisach rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 z późniejszymi zmianami)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2012 r.

  ​I. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przysługuje zażalenie pełnomocnikowi ustanowionemu przez sąd.

  II. Przyznane adwokatowi ustanowionemu z urzędu od Skarbu Państwa, koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu obejmują opłatę nie niższą od właściwych stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa  kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

  III-CZP-0002_12.pdfUzasadnienie

 • III CZP 1/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 lutego 2012 r.

  ​1. Czy wniosek o zasądzenie na rzecz przeciwnika strony apelującej kosztów postępowania apelacyjnego został skutecznie zgłoszony, jeżeli zawarto go w odpowiedzi na apelację wniesionej po upływie terminu przewidzianego w art. 372 k.p.c.?

  2. w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pierwsze pytanie - Czy w tych okolicznościach wniosek o zasądzenie na rzecz przeciwnika strony apelującej kosztów postępowania apelacyjnego można skutecznie zgłosić na rozprawie apelacyjnej?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r.

  ​Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego zgłoszony w odpowiedzi na apelację wniesioną po upływie terminu określonego w art. 372 k.p.c. jest skuteczny.

  III-CZP-0001_12.pdfUzasadnienie

Przejdź do początku