Zagadnienia prawne

 • III CZP 96/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 16 lutego 2012 r.

  ​Czy ważny jest wybór na członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości osoby nie będącej właścicielem lokalu należącego do tej wspólnoty, jeśli nie legitymuje się ona tytułem licencjonowanego zarządcy w rozumieniu art. 184 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651)?

   

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r.

  ​Wynikający z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651) wymóg posiadania licencji zarządcy nie dotyczy członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wybranego spoza grona właścicieli lokali.

  III-CZP-0096_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 95/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 28 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 8 marca 2012 r.

  ​Czy kurator ustanowiony przez Sąd opiekuńczy - sąd rejestrowy na podstawie art. 42 § 1 k.c. jest legitymowany do wytoczenia powództwa przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o jej rozwiązanie na podstawie art. 271 pkt 1 k.s.h.,

  a w przypadku odpowiedzi pozytywnej:

  czy w postępowaniu o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonym z powództwa kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 § 1 k.c., sąd orzekający może ustanowić kuratora procesowego dla pozwanej spółki nie posiadającej organów uprawnionych do jej reprezentacji?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2012 r.

  ​Kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.c. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, jeżeli został do tego umocowany, wystąpić do sądu w imieniu reprezentowanej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie.

  III-CZP-0095_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 94/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 16 lutego 2012 r.

  ​Czy użytkowanie wieczyste nieruchomości wygasa, z upływem okresu ustalonego w umowie (art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 2010.102.651 j.t. z późn. zm.), w sytuacji gdy wieczysty użytkownik lub jego spadkobiercy zażądali jego przedłużenia na dalszy okres, w terminie o którym mowa w treści art. 236 § 2 k.c., zaś właściciel nieruchomości oświadczenie w tym przedmiocie i wniosek o zawarcie umowy przedłużenia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego u notariusza złożył po upływie terminu ustalonego w umowie?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r.

  ​Zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego na żądanie zgłoszone w terminie określonym w art. 236 § 2 k.c. może nastąpić także po upływie okresu, na jaki prawo to zostało ustanowione.

  III-CZP-0094_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 93/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 21 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 9 lutego 2012 r.

  ​1. Czy przedsiębiorstwo państwowe - które z dniem 1.02.1989 roku, tj. z dniem wejścia w życie ustawy z 31.01.1989 roku o zmianie ustawy kodeks cywilny (Dz.U. Nr 3 poz. 11) nie nabyło ex lege uprawnień do urządzeń przesyłowych stanowiących własność Skarbu Państwa - może być uważane po 1.02.1989 r., a przed datą swego uwłaszczenia, za posiadacza służebności przesyłu wykonywanej na potrzeby tych urządzeń, zwłaszcza w sytuacji, gdy urządzenia te znajdują się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

  2. czy za datę nabycia przez przedsiębiorstwo państwowe uprawnień do urządzeń przesyłowych, stanowiących uprzednio przedmiot własności i posiadania Skarbu Państwa należy uznać dzień 5.12.1990 roku (wynikający z art. 2 ustawy z dnia 29.09.1990 roku zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości - Dz.U. Nr 79 poz. 464) czy też dzień 7.01.1991 roku (tj. datę wejścia w życie ustawy z dnia 20.12.1990 roku zmieniającej ustawę o przedsiębiorstwach państwowych - Dz.U. z 1991 roku Nr 2 poz.6)?

  Dnia 9 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 92/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 9 lutego 2012 r.

  ​1. Czy art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) w zakresie, w jakim wyznacza tygodniowy termin do opłacenia pisma wniesionego przez stronę osobiście, ma również zastosowanie w sytuacji gdy stronę w sprawie reprezentuje adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy;

  2. czy art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) w zakresie, w jakim wyznacza tygodniowy termin do opłacenia pisma, ma również zastosowanie w sytuacji gdy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma, został częściowo oddalony?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2012 r.

  ​Przepis art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.) nie ma zastosowania, jeżeli apelacja zawierająca wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych została wniesiona osobiście przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego.

  Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  III-CZP-0092_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 90/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 26 stycznia 2012 r.

  ​Czy w razie nabycia rzeczy oznaczonej co do tożsamości w nieświadomości wady, kupujący po upływie terminu rękojmi może złożyć oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.

  ​W razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

  III-CZP-0090_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 91/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 26 stycznia 2012 r.

  ​Czy świadczenie alimentacyjne uiszczone na podstawie wyroku zobowiązującego do jego uiszczenia podlega zwrotowi na podstawie art. 410 k.c., w sytuacji prawomocnego unieważnienia uznania dziecka dokonanego przez osobę, w stosunku do której wydane zostało prawomocne orzeczenie zobowiązujące do łożenia na rzecz małoletniego renty alimentacyjnej?

  III-CZP-0091_11_p.pdfUzasadnienie

  Dnia 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 89/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 9 lutego 2012 r.

  ​Czy w przypadku istnienia w dniu wejścia w życie art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 03.119.1116 z późn. zmianami) wspólnoty mieszkaniowej właścicieli lokali, w skład której wchodzą właściciele lokali, będące osobami fizycznymi oraz osoba prawna w postaci spółdzielni mieszkaniowej zostają wyłączone w zakresie zarządu nieruchomościami wspólnymi - co do zasady przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), a zastosowanie w tym przedmiocie znajduje uregulowanie wynikające z art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a zatem, czy zarząd nieruchomościami wspólnymi, stanowiącymi także współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, jeżeli nie zachodzą okoliczności wynikające z art. 24[1] i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2012 r.

  ​Spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z  dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.) zarząd także tymi nieruchomościami stanowiącymi jej współwłasność, w których własność lokalu została wyodrębniona przed wejściem w życie tej ustawy i zarząd nieruchomością wspólną do tego czasu podlegał przepisom ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.).

  III-CZP-0089_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 88/11

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 5 grudnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 29 czerwca 2012 r.

  ​Czy art. 38 ust. 3 (pierwotnie art. 39 ust. 3) ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (dalej: u.g.t.m.o., tekst pierwotny Dz.U. Nr 32, poz. 159, tekst jednolity Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159), na mocy którego nieruchomości stanowiące, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. Nr 13, poz. 87 z późn. zm.), własność osób, którym wobec uzyskania przez nie stwierdzenia narodowości polskiej służyło obywatelstwo polskie, przechodzą z mocy samego prawa na własność Państwa, jeżeli osoby te w związku z wyjazdem z kraju utraciły lub utracą obywatelstwo polskie, dotyczy także spadkobierców tych osób, którzy przesiedlili się do RFN lub NRD w latach 1956-1984?

  III-CZP-0088_11_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2012 r.

  Przepis art. 38 ust. 3 (pierwotnie art. 39 ust. 3) ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (jedn. tekst: Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) nie miał zastosowania do spadkobierców osób wymienionych w tym przepisie.

  III-CZP-0088_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 87/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 listopada 2011 r.
  Data orzeczenia: 26 stycznia 2012 r.

  ​Czy w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego przez gminę na rzecz osoby fizycznej na zasadach preferencyjnych polegających na udzieleniu bonifikaty od ceny (art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami - tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeśli sprzedał ten lokal mieszkalny przed upływem 5 lat od dnia nabycia, a środki uzyskane ze sprzedaży lokalu przeznaczył tylko w części na nabycie innego lokalu mieszkalnego (art. 68 ust. 2 w zw. z ust. 2a cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami), czy też obowiązek ten aktualizuje się jedynie proporcjonalnie w odniesieniu do pozostałej części środków nie przeznaczonych bezpośrednio na nabycie innego lokalu?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.

  ​Nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, ma obowiązek zwrotu części bonifikaty w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia, nieprzeznaczonej na nabycie innego lokalu mieszkalnego (art. 68 ust. 1 i ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

  III-CZP-0087_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 86/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 23 listopada 2011 r.
  Data orzeczenia: 26 stycznia 2012 r.

  ​Czy zachodzi nieważność postępowania określona w art. 379 pkt 6 k.p.c. w sprawie należącej z mocy art. 17 pkt 1 k.p.c. do właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego, rozpoznanej przez Sąd Rejonowy po przekazaniu temu Sądowi sprawy przez Sąd Okręgowy postanowieniem wydanym na podstawie art. 200 k.p.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.

  ​Nieważność postępowania w sprawie, w której sąd rejonowy orzekł mimo właściwości sądu okręgowego bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 379 pkt 6 k.p.c.), zachodzi także wtedy, gdy sprawa została mu przekazana przez sąd okręgowy na podstawie art. 200 k.p.c.

  III-CZP-0086_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 85/11

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 10 listopada 2011 r.
  Data orzeczenia: 20 czerwca 2012 r.

  ​Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c. poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe?

  Dnia 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 84/11

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 7 listopada 2011 r.
  Data orzeczenia: 10 maja 2012 r.

  ​Czy w spółdzielni mieszkaniowej, w której w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.) najwyższym organem spółdzielni było zebranie przedstawicieli, organ ten zachował swój status wówczas, gdy spółdzielnia nie dokonała zmiany statutu do dnia 30 listopada 2007 r. lub nie zarejestrowała zmiany statutu do dnia 30 grudnia 2007 r.?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2012 r.

  ​Zebranie przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej, która nie dopełniła w terminie obowiązków przewidzianych w art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.), pozostało organem spółdzielni na podstawie  dotychczasowego statutu.

  III-CZP-0084_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 83/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 listopada 2011 r.
  Data orzeczenia: 26 stycznia 2012 r.

  ​Czy wynikający z art. 514 § 1 k.p.c. brak konieczności wyznaczenia rozprawy w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego oznacza dopuszczalność rozpoznania przez sąd pierwszej instancji takiej sprawy na posiedzeniu niejawnym, czy też konieczne jest wyznaczenie posiedzenia jawnego?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.

  ​Sprawa o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że sąd postanowi inaczej.

  III-CZP-0083_11.pdfUzasadnienie

   

 • III CZP 82/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 października 2011 r.
  Data orzeczenia: 26 stycznia 2012 r.

  ​Czy możliwa jest zmiana wysokości renty alimentacyjnej wynikającej z orzeczenia sądowego w drodze umowy zawartej między zobowiązanym a uprawnionym, a jeśli tak to czy w toku późniejszego rozpoznania sprawy o zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego sąd obowiązany jest badać czy w chwili zawarcia takiej umowy istniały przesłanki z art. 138 k.r.i.o.?

  Dnia 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 80/11

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 24 października 2011 r.
  Data orzeczenia: 12 kwietnia 2012 r.

  ​Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części , aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.

  ​Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

  III-CZP-0080_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 81/11

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 24 października 2011 r.
  Data orzeczenia: 10 lipca 2012 r.

  ​Czy zmiana lub uchylenie kilku prawomocnych postanowień, stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy następuje w trybie określonym w art. 679 k.p.c. czy w trybie art. 403 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.?

  III-CZP-0081_11_p.pdfWniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2012 r.

  1. Przepis art. 679 k.p.c. nie stanowi podstawy uchylenia kolejnego prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy.

  2. Istnienie dwóch lub więcej prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy uzasadnia wznowienie postępowania na podstawie art. 403 § 2 w związku z art. 13 § 2 lub art. 524 § 2 k.p.c.

  III-CZP-0081_11.pdfUzasadnienie

  Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej
 • III CZP 79/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 października 2011 r.
  Data orzeczenia: 9 grudnia 2011 r.

  ​Czy umowa darowizny nieruchomości stanowiąca czynność prawną ukrytą pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości jest dotknięta nieważnością?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r.

  ​Nieważna jest umowa darowizny nieruchomości ukryta pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości.

  III-CZP-0079_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 78/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 października 2011 r.
  Data orzeczenia: 9 grudnia 2011 r.

  ​I. Czy właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, na której zainstalowano legalnie urządzenia do przesyłu energii elektrycznej, uprawniony jest do wypowiedzenia łączącej go z przedsiębiorstwem eksploatującym te urządzenia umowy o cechach użyczenia, przy jednoczesnym wystąpieniu z ofertą zawarcia umowy najmu, za odpowiednim, w ocenie wypowiadającego, czynszem?

  II. W przypadku odpowiedzi twierdzącej: Czy powyższa umowa użyczenia ulega rozwiązaniu pomimo braku porozumienia między stronami co do wysokości czynszu i niezawarcia nowej umowy, zastępującej dotychczasową?

  Dnia 9 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 77/11

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 30 września 2011 r.
  Data orzeczenia: 24 maja 2012 r.

  ​Czy delegowanie sędziego przez prezesa właściwego sądu okręgowego (apelacyjnego), na podstawie art. 77 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), do pełnienia obowiązków urzędowych na obszarze właściwości danego sądu okręgowego (w danym sądzie apelacyjnym) obejmuje również czynność ogłoszenia orzeczenia wydanego w sprawie z udziałem sędziego delegowanego, której dokonano po terminie wskazanym w akcie (zarządzeniu) o delegowaniu?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r.

  ​Delegowanie sędziego przez prezesa sądu apelacyjnego – na podstawie art. 77 § 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) – do pełnienia obowiązków w innym sądzie nie upoważnia tego sędziego do ogłoszenia, po upływie okresu delegacji, wyroku wydanego z jego udziałem.

  III-CZP-0077_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 76/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 września 2011 r.
  Data orzeczenia: 25 listopada 2011 r.

  ​Czy na podstawie art. 56 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 03.188.1848 ze zm.), rada nadzorcza banku spółdzielczego może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu tego banku;

  -  w przypadku odpowiedzi pozytywnej na to pytanie, czy w banku spółdzielczym na wyznaczenie takiej osoby do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu wymagana jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego przewidziana w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U.00.119.1252 ze zm.);

  - czy członek rady nadzorczej wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu banku spółdzielczego może skutecznie wystąpić, w trybie art. 12 ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U.00.119.1252 ze zm.), z wnioskiem o powołanie członków zarządu tego banku?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2011 r.

  ​Rada nadzorcza banku spółdzielczego może wyznaczyć jednego z jej członków do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu tego banku (art. 56 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1848 ze zm.) bez potrzeby uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, przewidzianej w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 19, poz. 1252 ze zm.). Wyznaczony prezes zarządu nie jest uprawniony do występowania z wnioskiem o powołanie członków zarządu banku (art. 12 ust. 4 zdanie drugie tej ustawy).

  III-CZP-0076_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 75/11

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 16 września 2011 r.
  Data orzeczenia: 13 marca 2012 r.

  ​Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c., poniesiony na etapie postępowania przedsądowego koszt zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r.

  ​Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

  III-CZP-0075_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 74/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 września 2011 r.
  Data orzeczenia: 30 listopada 2011 r.

  ​Czy pełnomocnik wierzyciela składając wniosek o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze zobowiązany jest do przedłożenia komornikowi dokumentu pełnomocnictwa?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r.

  ​Pełnomocnik wierzyciela, składający do komornika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 797 § 2 w zw. z art. 783 § 4 k.p.c., ma obowiązek wykazać swoje umocowanie w sposób określony w art. 89 § 1 i art. 126 § 3  w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

  III-CZP-0074_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 73/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 września 2011 r.
  Data orzeczenia: 30 listopada 2011 r.

  ​Czy ustanowiony w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jednolity Dz.U. 07.36.232 ze zmianami) zakaz jakichkolwiek czynności dowodowych zmierzających do ujawnienia okoliczności o których mowa w ust. 1, 1b i 2 tego przepisu dotyczy także postępowań sądowych innych, niż postępowanie karne, w którym zapadło postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, a jeśli tak, czy zakaz ten wiąże sąd w innych postępowaniach również po zakończeniu ochrony i pomocy, o których mowa w tym przepisie?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r.

  ​Zakaz dowodowy ustanowiony w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) dotyczy postępowania cywilnego i obejmuje także okres po ustaniu ochrony i pomocy, przewidzianej w tej ustawie.

  III-CZP-0073_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 72/11

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 5 września 2011 r.
  Data orzeczenia: 5 czerwca 2012 r.

  ​Czy zgodne ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem w sprawie o rozwód, w tym także w porozumieniu "zatwierdzonym" przez sąd, zwalnia sąd z obligatoryjnego orzekania o kontaktach z dzieckiem na zgodny wniosek rodziców o zaniechanie orzekania o kontaktach?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 r.

  ​Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym  (art. 58 § 1 k.r.o.).

  III-CZP-0072_11.pdfUzasadnienie

 • III CZP 71/11

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 sierpnia 2011 r.
  Data orzeczenia: 25 listopada 2011 r.

  Czy skutkiem postanowienia sądowego orzekającego o podziale majątku wspólnego byłych małżonków, przyznającego na wyłączną własność jednemu z nich niezabudowaną nieruchomość nabytą uprzednio przez oboje z nich na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej od gminy, jest wygaśnięcie prawa pierwokupu przysługującego gminie z mocy art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2011 r.

  ​Przyznanie przez sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego jednemu z małżonków własności niezabudowanej nieruchomości, nabytej uprzednio od gminy przez oboje małżonków na zasadzie wspólności majątkowej, nie powoduje wygaśnięcia prawa pierwokupu przysługującego gminie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

  III-CZP-0070_11.pdfUzasadnienie

Przejdź do początku