Zagadnienia prawne

III CZP 15/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 17 lutego 2016 r.
Data orzeczenia: 22 czerwca 2016 r.

1. Czy wyznaczony przez Sąd postanowieniem wydanym w trybie art. 1049 § 1 k.p.c. termin na wykonanie przez dłużnika czynności zastępowalnej rozpoczyna bieg z dniem doręczenia dłużnikowi powyższego postanowienia, czy z dniem uprawomocnienia się tego postanowienia?

2. Czy do kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw (art. 98 § 1 k.p.c.) zaliczają się koszty wykonania przez wierzyciela czynności, do wykonania której został on umocowany na koszt dłużnika postanowieniem Sądu wydanym w trybie art. 1049 § 1 k.p.c., jeżeli wykonanie tej czynności przez wierzyciela nastąpiło po nadaniu przez Sąd klauzuli wykonalności powyższemu postanowieniu, lecz przed uprawomocnieniem się postanowienia Sądu wyznaczającego dłużnikowi termin na wykonanie tej czynności?​

Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2016 r., godz. 10:05
Przejdź do początku