Zagadnienia prawne

III CZP 105/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 14 listopada 2014 r.
Data orzeczenia: 19 lutego 2015 r.

1. Czy niezłożenie przez wierzyciela wniosku o  orzeczenie wobec dłużnika lub jego reprezentanta zakazu prowadzenia działalności gospodarczej  w terminie roku od dnia, w którym osoba ta była obowiązana złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika (art. 377 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze; dalej: p.u.n.), powoduje niemożność orzeczenia powyższego zakazu, jeżeli wskazany termin roczny upłynął przed wejściem w życie ustawy z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr. 53, poz. 434), a wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika został złożony i oddalony przez Sąd na podstawie art. 13 p.u.n. po wejściu w życie ustawy z 6 marca 2009 r.?
- a w razie odpowiedzi negatywnej:
2. Czy ustalając przesłanki, od zaistnienia których zależy orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, sąd bierze pod uwagę jedynie okres niewykonywania przez dłużnika lub jego reprezentanta obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który miał miejsce po wejściu w życie ustawy z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli termin roczny określony w art. 377 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze upłynął przed wejściem w życie ustawy z 6 marca 2009 r., a wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika został złożony i oddalony przez Sąd na podstawie art. 13 p.u.n. po wejściu w życie ustawy z 6 marca 2009 r.?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji określonych w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. Nr 60 poz. 535; obecnie jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.; dalej: " p.u.n.") może być orzeczony również wtedy, gdy przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U. Nr 53, poz. 434) upłynął termin roku biegnący od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu zostało wszczęte po wejściu w życie tej ustawy w terminie roku od dnia oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 p.u.n. W takim postępowaniu za podstawę orzeczenia należy brać także stan rzeczy istniejący przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2009 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 lutego 2015 r., godz. 15:09
Przejdź do początku