Sygn. akt V KK 358/19

POSTANOWIENIE

Dnia 4 listopada 2020 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Dariusz Świecki

w sprawie P. K.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

w dniu 4 listopada 2020 r.,

wniosku obrońcy skazanego o przywrócenie mu terminu do złożenia wniosku o doręczenie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2020 r., sygn. akt V KK 358/19, z uzasadnieniem,

na podstawie art. 126 § 1 k.p.k.

postanowił:

przywrócić obrońcy skazanego termin do złożenia wniosku o doręczenie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2020 r., sygn. akt V KK 358/19, z uzasadnieniem.

UZASADNIENIE

Obrońca podał w swoim wniosku o przywrócenie terminu, że w okresie od 13 do 23 października 2020 r. został objęty przez Sanepid kwarantanną z uwagi na duże prawdopodobieństwo zakażenia COVID-19 po uprzednim kontakcie z osobą chorą. Powyższe oraz objawy grypopodobne, które ujawniły się następnie u niego, skutkowało brakiem możliwości dochowania terminu z uwagi na konieczność pozostawania w miejscu zamieszkania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Stosownie do art. 126 § 1 k.p.k. przywrócenie terminu zawitego jest możliwe, jeżeli jego niedotrzymanie nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. W ocenie Sądu Najwyższego z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, skoro obrońca, z uwagi na objęcie go kwarantanną, zobligowany był do ciągłego pozostawania w miejscu zamieszkania, co czyniło niemożliwym dochowanie terminu na złożenie przedmiotowego wniosku.

Dlatego też należało orzec, jak na wstępie.