Sygn. akt IV CSK 334/18

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lutego 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jan Górowski

w sprawie z powództwa F. J.
przeciwko […] Bankowi […] Spółce Akcyjnej w W.
o zapłatę i pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 13 lutego 2019 r.,
na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt I ACa […],

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.