Sygn. akt IV CSK 290/20

POSTANOWIENIE

Dnia 3 listopada 2020 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Grela

w sprawie z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W.
przeciwko J. B.
o zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 3 listopada 2020 r.,
na skutek skargi kasacyjnej pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...)
z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. akt V ACa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.