Sygn. akt III CZP 89/18

POSTANOWIENIE

Dnia 8 marca 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący)
SSN Karol Weitz (sprawozdawca)
SSN Paweł Grzegorczyk

Protokolant Bożena Kowalska

w sprawie z powództwa M.C.
przeciwko A.K. i W. G.
o ochronę dóbr osobistych,
na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 8 marca 2019 r.,
na skutek zagadnienia prawnego

przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w […]
postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt I ACa […]/16,

"Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych osobowych abonenta tej usługi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli to właśnie treści prezentowane za pośrednictwem Internetu mogą stanowić podstawę tego naruszenia i czy w tym przypadku podstawą udostępnienia tych danych na żądanie sądu cywilnego jest art. 159 ust. 2 punkt 4 ustawy prawo telekomunikacyjne?"

odmawia podjęcia uchwały.

UZASADNIENIE

Powódka M. C. wniosła przeciwko pozwanym W. G. i A. K. powództwa o ochronę dóbr osobistych.

Sąd Okręgowy w G. wyrokiem z dnia 27 czerwca 2016 r. oddalił oba powództwa.

Apelację od wyroku z dnia 27 czerwca 2016 r. wniosła powódka.

Sąd Apelacyjny w (…) rozpoznawał sprawę na posiedzeniach jawnych wyznaczonych na rozprawę w dniu 9 sierpnia 2017 r. i w dniu 26 czerwca 2018 r., za każdym razem odraczając rozprawę. W dniu 14 września 2018 r. nastąpiła zmiana składu rozpoznającego sprawę w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Apelacyjny, rozpoznając apelację, powziął poważne wątpliwości prawne, którym dał wyraz, występując z przedstawionym na wstępie zagadnieniem prawnym. Postanowienie z dnia 14 września 2018 r. o przedstawieniu zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wydał po odroczeniu rozprawy, na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 390 § 1 k.p.c., sąd drugiej instancji może przedstawić Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne tylko wówczas, gdy powziął poważne wątpliwości prawne przy rozpoznawaniu apelacji. Warunkiem podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały jest w pierwszej kolejności to, aby przedstawienie zagadnienia prawnego nastąpiło w sposób prawidłowy, przy zachowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego normujących rozpoznanie apelacji.

Zgodnie z art. 375 k.p.c., sąd drugiej instancji wyznacza rozprawę, jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 373 lub art. 374 k.p.c. W postępowaniu uproszczonym sąd może rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelację zażądała przeprowadzenia rozprawy. Prawidłowo wobec tego Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę na rozprawie, gdyż sprawa nie należy do postępowania uproszczonego. Niemniej - uznając, że powstało zagadnienie prawne - Sąd ten powinien był także na rozprawie wydać postanowienie o przedstawieniu go Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia i odroczyć rozpoznanie sprawy (art. 390 § 1 k.p.c.). Niedopuszczalne było natomiast przedstawienie przez Sąd Apelacyjny Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym, skoro powstało ono przy rozpoznawaniu apelacji. Doszło w ten sposób do naruszenia art. 390 § 1 w związku z art. 375 k.p.c.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest stanowisko, że wadliwe wydanie postanowienia o przedstawieniu zagadnienia prawnego na posiedzeniu niejawnym, tj. poza rozprawą, po jej odroczeniu, stanowi podstawę odmowy podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1978 r., III CZP 64/78, OSPiKA 1979, nr 5, poz. 84, z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 93/04, nie publ., z dnia 22 listopada 2007 r., III CZP 99/07, nie publ., z dnia 19 marca 2009 r., III CZP 11/09, nie publ., z dnia 9 lipca 2009 r., III CZP 38/09, nie publ., z dnia 12 sierpnia 2009 r., I PZP 8/09, OSNP 2011, nr 3-4, poz. 37, z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 89/13, OSNC-ZD 2015, nr B, poz. 21, z dnia 5 października 2016 r., III CZP 52/16, OSNC 2017, nr 7-8, poz. 83).

Z tych względów Sąd Najwyższy, uznając, że nie zostały spełnione warunki umożliwiające podjęcie uchwały, na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.), orzekł, jak w sentencji.

jw