Zagadnienia prawne

 • III CZP 65/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 lipca 2020 r.

  ​Czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym zażalenie na zarządzenie o zwrocie nieopłaconego wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia na podstawie art. 130[2] § 1 k.p.c. w zw. z art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rozpoznaje inny skład sądu pierwszej instancji czy sąd drugiej instancji?

 • III CZP 64/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 lipca 2020 r.

  ​1. Czy umowa ubezpieczenia na życie zawarta z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w której elementem dominującym jest część inwestycyjna jest ważna także wtedy, gdy element ochronny ubezpieczenia dający gwarancję określonego przysporzenia na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego może zostać oceniony jako nieistotny;

  2. Czy fakt, iż toczyło się już postępowanie, w którym uznano za abuzywne niektóre z postanowień umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tj. wyłącznie w zakresie tzw. opłaty likwidacyjnej) ma znaczenie dla innego toczącego się postępowania z udziałem tych samych stron, w którym dla uwzględnienia roszczenia zapłaty decydujące znaczenie ma uprzednia ocena ważności lub nieważności umowy (art. 365 § 1 k.p.c. w zw. z art. 366 k.p.c.)?

 • III CZP 63/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 czerwca 2020 r.

  ​Czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym do rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie niewykonującej obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub wykonującej te obowiązki niewłaściwie (zażalenie przewidziane w art. 598[15] § 1 i § 2 k.p.c.) właściwym jest inny skład sądu pierwszej instancji czy sąd drugiej instancji?

 • III CZP 62/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 czerwca 2020 r.

  ​Czy po podziale nieruchomości władnącej a następnie scaleniu wydzielonej w ten sposób części z inną nieruchomością, nie mającą statusu władnącej, służebność gruntowa rozciąga się na całą powstałą w ten sposób nieruchomość?

 • III CZP 61/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 czerwca 2020 r.

  ​Czy wniesienie zażalenia w terminie do złożenia wniosku o doręczenia postanowienia z uzasadnieniem zawiera w sobie dorozumiany wniosek o doręczenia postanowienia z uzasadnieniem?

 • III CZP 60/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 22 czerwca 2020 r.

  ​1. Czy zarządzenie o zwrocie pozwu wydane na podstawie art. 130 [1a] k.p.c. podlega doręczeniu stronie, nawet jeśli jest ona reprezentowana przez pełnomocnika procesowego;

  2. czy wydanie zarządzenia o zwrocie pozwu na podstawie art. 130 [1a] k.p.c. ze wskazaniem braków stanowiących podstawę zwrotu zgodnie z § 2 tego przepisu powoduje, że termin do złożenia zażalenia na to zarządzenie biegnie od dnia jego doręczenia?

 • III CZP 59/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 czerwca 2020 r.

  ​Czy zażalenie wniesione w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, mimo niezgłoszenia wniosku o takie doręczenie, jest dopuszczalne?

 • III CZP 58/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 czerwca 2020 r.

  ​Czy zażalenie na postanowienie w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wydane przez sąd rejonowy podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy jako sąd drugiej instancji?

 • Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 10 czerwca 2020 r.

  ​1. Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.2019 poz. 1469 (dalej: "ustawa o zmianie KPC"), odrzucenie zażalenia na postanowienie rozpoznawane w ramach tzw. zażalenia poziomego, a więc przez inny skład sądu pierwszej instancji, następuje w składzie trzech sędziów, czy też w składzie jednego sędziego?

  2. Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.2019 poz. 1469 (dalej: "ustawa o zmianie KPC"), umorzenie postępowania w sytuacji, gdy cofnięte zostało zażalenie na postanowienie rozpoznawane w ramach tzw. zażalenia poziomego, a więc przez inny skład sądu pierwszej instancji, następuje w składzie trzech sędziów, czy też w składzie jednego sędziego?

 • III CZP 56/20

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 czerwca 2020 r.

  1. Czy w przypadku zbycia wierzytelności bankowej zabezpieczonej hipoteką brak pisemnej zgody właściciela nieruchomości na przeniesienie hipoteki stanowi przeszkodę do dokonania wpisu w rozumieniu art. 626[9] k.p.c. w sytuacji, gdy umowa zbycia wierzytelności bankowej zabezpieczonej hipoteką została zawarta przed dniem 7 marca 2019 roku, zaś wniosek o ujawnienie przeniesienia hipoteki został złożony po tej dacie,

  2. w przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, czy w postępowaniu wieczystoksięgowym dopuszczalne jest obalenie domniemania zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym w odniesieniu do wpisu o charakterze konstytutywnym?​

Przejdź do początku