Zagadnienia prawne

III CZP 46/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 25 maja 2020 r.
Data orzeczenia: 2 lipca 2021 r.

1) Czy rozpoznając apelację złożoną po 7 listopada 2019 r. w postępowaniu uproszczonym, Sąd II Instancji związany jest wnioskiem zawartym w apelacji lub odpowiedzi na apelację o przeprowadzenie rozprawy i musi wyznaczyć rozprawę apelacyjną, czy też może rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym pomimo wniosku o przeprowadzenie rozprawy?

2) Czy rozpoznając apelację złożoną po 7 listopada 2019 r., w przypadku braku zawartego w apelacji lub odpowiedzi na apelację wniosku o przeprowadzenie rozprawy, a złożenia przez stronę w postępowaniu apelacyjnym nowych wniosków dowodowych lub wniosku o rozpoznanie postanowień sądu I instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia (art. 380 kp.c.), sąd II instancji musi wyznaczyć rozprawę aby te wnioski dowodowe rozpoznać na rozprawie, czy też wnioski dowodowe mogą zostać rozpoznane na posiedzeniu niejawnym?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2021 r.

​I. Sąd drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym - po wejściu w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469 ze zm.) - jest związany wnioskiem strony o rozpoznanie apelacji na rozprawie, jeżeli strona wniosła o to w apelacji lub w odpowiedzi na apelację, chyba że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi nieważność postępowania (art. 374 zdanie drugie k.p.c. w związku z art. 13 § 1 k.p.c.);

II. odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 lipca 2021 r., godz. 9:06
Przejdź do początku