Sygn. akt IV KO 93/16

ZARZĄDZENIE

Dnia 20 stycznia 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Wiesław Kozielewicz

Przewodniczący IV Wydziału Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Wiesław Kozielewicz w związku z wnioskiem M. U. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w […] z dnia 24 września 2015 r., sygn. II AKa […] utrzymującym w mocy wyrok Sądu Okręgowego w R. z dnia 9 marca 2015 r., sygn. II K […]

na podstawie art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k.

z a r z ą d z i ł:

odmówić przyjęcia wyżej wymienionego wniosku o wznowienie postępowania.

UZASADNIENIE

Skazany został wezwany do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych przez złożenie wniosku o wznowienie postępowania sporządzonego przez adwokata l;ub radcę prawnego z wyboru i uiszczenie opłaty od wniosku, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne ( k. 5). M. U. nie odebral dwukrotnie awizowanej przesylki poleconej (k.7). Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2017 r. przesyłka została uznana za doręczoną. Braki formalne wniosku nie zostały uzupełnione w terminie.

Kierując się przedstawionymi względami rozstrzygnięto jak na wstępie.

aw