Sygn. akt IV CSK 334/18

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący)
SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)
SSN Kazimierz Zawada

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 22 maja 2019 r.,

na skutek wniosku powoda o wyłączenie Sędziów Sądu Najwyższego

M. K. i A. P.

od rozpoznania skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt I ACa […],

w sprawie z powództwa F. J.
przeciwko […] Bank […] Spółce Akcyjnej w W.
o zapłatę i pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

oddala wniosek.