Sygn. akt III CZP 87/19

UCHWAŁA

Dnia 15 września 2020 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Monika Koba
SSN Roman Trzaskowski

Protokolant Maryla Czajkowska

w sprawie z powództwa L. D. i A. D.
przeciwko Bankowi (…) S.A. w W.

z udziałem prokuratora Prokuratury Rejonowej w L. Grzegorza Buconia delegowanego do Prokuratury Krajowej
o ustalenie,
po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
w dniu 15 września 2020 r.,
zagadnienia prawnego

przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w (…)
postanowieniem z dnia 3 października 2019 r., sygn. akt I ACa (…),

"Czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości - umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego - w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 1 k.c., może w świetle art. 321 § 1 k.p.c. orzec, iż tylko określone postanowienia umowy (a nie cała umowa) są bezskuteczne lub nieważne?"

podjął uchwałę:

Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 3851 k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).