Sygn. akt III CSK 159/17

POSTANOWIENIE

Dnia 4 października 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Mirosław Bączyk

w sprawie z powództwa M. Ś. i I. Ś.
przeciwko (…) Bank (…) S.A. z siedzibą w W.
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 4 października 2017 r.,
na skutek skargi kasacyjnej powodów

od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…)
z dnia 4 października 2016 r., sygn. akt I ACa (…),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.