Sygn. akt I CSK 108/19

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lipca 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Wojciech Katner

w sprawie z powództwa M. M.
przeciwko Skarbowi Państwa – W. i Wojewodzie […]
o zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 lipca 2019 r.,
na skutek skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 5 kwietnia 2019 r., sygn. akt I ACa […],

przyjmuje skargę kasacyjną powoda do rozpoznania.