Organy i jednostki organizacyjne

Sekretariat Prezesa
Dorota Fosiewicz

tel. (22) 530-82-99
e-mail sn@sn.pl​

Kierownik Sekretariatu Izby
p.o. Justyna Jarocka

​tel. (22) 530-89-90

Wydział I

​Wydział dla rozpatrywania spraw:
1)
sędziów Sądu Najwyższego;
2)
sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury dotyczące:
a)
przewinień dyscyplinarnych, rozpoznawane w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy,
b)
zezwolenia na pociągniecie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie
Przewodniczący Wydziału
p.o. Wiesław Kozielewicz, Prezes Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
p.o. Anna Tarasiuk

​tel. (22) 530-81-19

e-mail: ioz1@sn.pl​

Wydział II

​Wydział dla rozpatrywania:
1)
odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku;
2)
kasacji od orzeczeń dyscyplinarnych;
3)
środków odwoławczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sądu Najwyższego
​oraz spraw ze skargi na orzeczenie sądu odwoławczego, zażalenia na zarządzenia i postanowienia wydane w odwoławczym postępowaniu dyscyplinarnym, spraw dotyczących wznowienia postępowania w sprawach dyscyplinarnych (wskazanych w art. 27a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym), jeżeli przepis szczególny przewiduje rozpoznanie tej sprawy przez Sąd Najwyższy, a także wszystkich innych środków odwoławczych w postępowaniu dyscyplinarnym i immunitetowym, w których działa jako sąd odwoławczy

Sprawy dyscyplinarne przedstawicieli zawodów medycznych i rzeczników patentowych, które wpłynęły do Sądu Najwyższego do dnia 14 lipca 2022 r., pozostają w Wydziale I Izby Karnej do zakończenia postępowania i zwrotu akt odpowiedniemu sądowi.

Przewodniczący Wydziału
p.o. Wiesław Kozielewicz, Prezes Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
p.o. Marta Brzezińska

​tel. (22) 530-81-06

e-mail: ioz2@sn.pl​

Sędziowie

Sędziowie wyznaczeni przez Prezydenta RP do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej na pierwszą kadencję (od 18 września 2022 r. do 18 września 2027 r.):


Przejdź do początku