Nota biograficzna - Jacek Widło

Jacek Widło, ur. 15 lutego 1970 r. w Jarosławiu, dr hab., profesor KUL; naukowo specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, oraz prawie nowych technologii.

Ukończył studia prawnicze na KUL, w 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy Charakter prawny czynności zbycia przedsiębiorstwa, napisanej pod kierunkiem prof. M. Safjana. W 2009 r. na podstawie dorobku i rozprawy Zastaw rejestrowy na prawach (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Za rozprawę habilitacyjną otrzymał: Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego, Rektora KUL i Nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną oraz Nagrodę Prezesa Związków Banków Polskich.

Od 1996 r. pracuje na KUL, początkowo jako asystent, adiunkt, a od 2013 r. jako profesor nadzwyczajny. Był wykładowcą na szkoleniach aplikantów zawodów prawniczych, członkiem zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. zmiany podmiotów w zobowiązaniu oraz zastawu i zabezpieczeń rzeczowych w projekcie Kodeksu cywilnego.

W l. 1996-1998 odbył aplikację sądową, następnie pracował jako asesor, sędzia SR, sędzia SO, w tym delegowany do sądu apelacyjnego. Pełnił funkcje przewodniczącego wydziału. Brał udział w przygotowaniu aktów wykonawczych dotyczących rejestru zastawów oraz Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Wdrażał system e-sądu i kierował nim jako wiceprezes. Wydał pierwsze orzeczenie elektroniczne. Był członkiem Zespołu ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości i członkiem kolegium kwartalnika „Na wokandzie".

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, w tym komentarzy do k.c., k.p.c., ustawy o zastawie rejestrowym.

Przejdź do początku