Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy jutro rozpozna kasacje w sprawie b. szefów CBA (aktualizacja)

6 lutego 2017 r.

​II KK 313/16

​Sąd Najwyższy w dniu jutrzejszym (07.02) na rozprawie w Izbie Karnej rozpozna kasacje wniesione przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w sprawie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu br. uchylił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r. i umorzył postepowanie karne na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., w związku z ułaskawieniem oskarżonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 r.

W pierwszej kasacji podniesiono zarzuty rażącej obrazy m.in. przepisów Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz kodeksu postępowania karnego. Pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania.

W kolejnej kasacji, która wpłynęła do Sądu Najwyższego pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych podnieśli zarzut obrazy prawa procesowego poprzez „rażące naruszenie prawa polegające na uchyleniu zaskarżonego wyroku sądu I instancji i umorzeniu postępowania z uwagi na skorzystanie wobec oskarżonych z prawa łaski przez Prezydenta RP pomimo faktu, iż okoliczność ta nie wyłącza ścigania oskarżonych, a istotą prawa łaski jest całkowite lub częściowe uwolnienie skazanego od skutków karnych prawomocnego wyroku sądu.”  Pełnomocnicy wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

W ostatniej kasacji, wniesionej w tej sprawie podniesiono zarzut obrazy przepisów Konstytucji RP i kodeksu postępowania karnego poprzez ich „błędną wykładnię i przyjęcie, że postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zastosowaniu prawa łaski stanowi „inną okoliczność, wyłączającą ściganie” i powoduje konieczność umorzenia postępowania na każdym jego etapie, podczas gdy prawidłowa wykładnia wskazanych przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wprost, że sądy pozostają władzą odrębną i niezależną od innych władz, orzekającą w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonych, zaś prawo łaski, jako prerogatywa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej polegająca na darowaniu kary za popełnienie uprzednio ustalonego prawomocnie czynu zabronionego, dotyczy wyłącznie skutków prawomocnego skazania, zaś wydanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia w przedmiocie skorzystania z prawa łaski nie wiąże sądu karnego odnośnie do dopuszczalności orzekania w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonych, tj. ustalenia ich winy lub jej braku w zakresie zarzucanych aktem oskarżenia przestępstw.” Pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

W indywidualnych odpowiedziach na poszczególne kasacje prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o ich oddalenie jako oczywiście bezzasadnych.

 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lutego 2017 r., godz. 15:03
Przejdź do początku