Wydarzenia

Oświadczenie p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędziego Aleksandra Stępkowskiego

25 maja 2020 r.
Warszawa, dnia 25 maja 2020 r.

Oświadczenie p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Sędziego SN Aleksandra Stępkowskiego

W odpowiedzi na dezinformujące opinię publiczną wypowiedzi, które kwestionują fakt zakończenia procedury wyłaniania przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego kandydatów na stanowisko Pierwszego  Prezesa SN w dniu 23 maja br., stanowczo oświadczam, iż czynione zarzuty nie mają żadnych podstaw w obowiązujących przepisach prawa.

  1. W związku z faktem, że wymagane przez prawo Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN mające wyłonić pięciu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN nie zostało przeprowadzone terminowo w czasie trwania kadencji Prof. Małgorzaty Gersdorf, zgromadzenie wyborcze sędziów SN musiało zostać zwołane w trybie wyjątkowym, przewidzianym w art. 13a ustawy o Sądzie Najwyższym, który odsyła do szczegółowej regulacji trybu wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN zawartych w art. 13 tejże ustawy.
  2. Jedynym celem Zgromadzenia Ogólnego obradującego w tym nadzwyczajnym trybie jest wyłonienie kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego tryb określa art. 13 ustawy o Sądzie Najwyższym oraz Regulamin Sądu Najwyższego. Jedynym powodem, dla którego Zgromadzenie to nie odbyło się w ustawowym terminie, jest decyzja ustępującej Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

  3. Zgodnie z art. 13a § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym sędzia pełniący obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przewodniczy temu Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który następuje zgodnie z przepisami ustawy oraz Regulaminu Sądu Najwyższego.
  4. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego spotykał się w trakcie realizacji tych ustawowych obowiązków z szeregiem trudności ze strony sędziów, którzy usiłowali wymóc w drodze głosowania stosowanie innych procedur niż te, które przewiduje prawo. Miało to miejsce m.in. poprzez lekceważenie zarządzeń Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego określających sposób głosowania nad składem komisji skrutacyjnej.
  5. Mimo wspomnianych trudności, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego obradujące 23 maja br. wyłoniło listę pięciu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Na liście tej znaleźli się sędziowie, których wskazali wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego. W sumie, na wszystkich kandydatów przedstawionych na liście Prezydentowi RP głos oddało 95 sędziów, a zatem wszyscy, którzy brali udział w głosowaniu. 
  6. Podkreślić należy, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, które odbywało się w dniach 8-23 maja br., cechowało się bezprecedensową transparencją obrad. Społeczeństwo za pośrednictwem mediów mogło oglądać nie tylko obrady, ale też sam akt głosowania oraz pracę komisji skrutacyjnej. Dzięki temu uczciwość wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie może ulegać najmniejszej wątpliwości. 
  7. Wniosek o to, by dokonać przedstawienia kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w formie uchwały Zgromadzenia Ogólnego, nie znajdował podstaw normatywnych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 3/17) stanowi, że sposób, w jaki Zgromadzenie Ogólne przedstawia listę kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, określa ustawa. Został on określony w obowiązującym art. 13 § 7 ustawy o Sądzie Najwyższym, który nie przewiduje podejmowania w tej kwestii uchwały. Nigdy też takiej uchwały nie podejmowano pod rządami Konstytucji RP z 1997 r., co łatwo można stwierdzić zapoznając się z opublikowanymi protokołami z przebiegu głosowania i wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 1997-2020. Bardziej szczegółowe uzasadnienie w tej mierze zostało też zaprezentowane w trakcie Zgromadzenia Ogólnego i opublikowane na stronie internetowej SN
  8. W myśl art. 13 § 7 ustawy o SN, „niezwłocznie po wybraniu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego albo inna osoba wskazana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej listę kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”. Wbrew twierdzeniom grupy sędziów Sądu Najwyższego przepis ten bynajmniej nie ustanawia obowiązku poddania pod głosowanie tego, kto przedstawia Prezydentowi RP listę kandydatów, choć dopuszcza, by była to inna osoba niż przewodniczący Zgromadzenia. Skoro przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego mógł osobiście przekazać listę kandydatów Prezydentowi RP, jak również z uwagi na konieczność uczynienia tego w sposób niezwłoczny, nie było podstaw do zarządzenia głosowania w przedmiocie tego wniosku.

Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski
Sędzia Sądu Najwyższego
p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
 
 

Protokoły z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego oraz protokoły dokumentujące wybór kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego​ w latach 1998-2020

Zgromadzenie z 1998 roku:

Protokół z posiedzenia ZO SSN w dniu 8 września 1998 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej z dnia 8 września 1998 r.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko PPSN

Zgromadzenie z 2004 roku:

Protokół z posiedzenia ZO SSN z dnia 4 października 2004 r.
Protokół z przebiegu głosowania i wyboru kandydatów na stanowisko PPSN z dnia 4 października 2004 r.

Protokół z dnia 13 września 2004 r. z procedury zgłaszania kandydatów na stanowisko PPSN

Protokół z dnia 13 września 2004 r. z przebiegu głosowania i wyboru kandydatów na stanowisko PPSN

Protokół z dnia 13 września 2004 r. z przebiegu ponownego głosowania i wyboru kandydatów na stanowisko PPSN

Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2004 r.

Zgromadzenie z 2010 roku:

Protokół z posiedzenia ZO SSN z dnia 2 września 2010 r.
Protokół z przebiegu głosowania i wyboru kandydatów na stanowisko PPSN z dnia 2 września 2010 r.

Zgromadzenie z 2014 roku:

Protokół z posiedzenia ZO SSN z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Protokół z przebiegu głosowania i wyboru kandydatów na stanowisko PPSN w dniu 9 kwietnia 2014 r.

Zgromadzenie z 2020 roku:

Protokół głosowania na kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 sierpnia 2020 r., godz. 12:46
Przejdź do początku