Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego w sprawie dopuszczalności ekstradycji Romana Polańskiego

6 grudnia 2016 r.

​IV KK 192/16

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym, po rozpoznaniu kasacji Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, wniesionej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, który stwierdził niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej Romana Polańskiego, postanowił oddalić tę kasację jako niezasadną.

W ustnych motywach swojego rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w sprawie Romana Polańskiego rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie nie wystąpiły rażące naruszenia prawa, a tylko takie mogą być podstawą kasacji jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

W postępowaniu kasacyjnym nie dochodzi do ponownego rozpoznania sprawy, a jedynie do zbadania czy w sprawie wystąpiły zgłoszone w kasacji w formie zarzutów rażące uchybienia prawa, które mogłyby mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Specyfika postępowania kasacyjnego polega na tym, że środek ten nie może okazać się skuteczny, jeśli zostanie oparty wyłącznie na przeciwstawieniu własnych poglądów autora kasacji ocenom wypowiedzianym w zaskarżonym postanowieniu. Kasacja może okazać się skuteczna jedynie wówczas, gdy Sąd Najwyższy uzna, że w zaskarżonym orzeczeniu wystąpiły istotne błędy prawne, i to te, które podniósł skarżący.

Takich uchybień w postanowieniu Sądu Okręgowego w Krakowie Sąd Najwyższy się nie dopatrzył. W szczególności SN uznał, że postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone przez Sąd Okręgowy drobiazgowo, a przeprowadzona ocena dowodów była wszechstronna i nie pomijała żadnych okoliczności ujawnionych w toku postępowania.

W związku z tym za prawidłowe uznano stanowisko Sądu Okręgowego, który jako przeszkody w wydaniu Romana Polańskiego przyjął ewentualny brak rzetelności postępowania w sprawie Romana Polańskiego przed organami wymiaru sprawiedliwości USA, skuteczne zawarcie ugody co do skazania i wymiaru kary (90 dni) oraz jej odbycie z naddatkiem (353 dni) w postaci okresów: pobytu ściganego w zakładzie karnym w Kalifornii, w areszcie śledczym i areszcie domowym w Szwajcarii, które to okresy w świetle prawa stanu Kalifornia musiałyby zostać zaliczone na poczet kary.

Dzisiejsze orzeczenie jest ostateczne i dalszemu zaskarżeniu nie podlega.

2016.12.06_IV-KK-0192_16_ustne_motywy.mp3Ustne motywy postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2016 r. [mp3 - 33MB]

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 grudnia 2016 r., godz. 15:23
Przejdź do początku